سال: ۱۳۹۸

پياده‌سازي سامانه اطلاعات مكاني: از ديدگاه برنامه‌ريزي فرايند اجرا، آنچه كه هر مشاور و يا مدير سامانه‌ي اطلاعات مكاني، مي‌بايست بياموزد

Thinking about GIS : geographic information system planning for managers

نویسندگان: محمد طالعي, سيداحسان صدوقي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۶۵۵۲۷۹

سال: ۱۳۹۳

كارتوگرافي و نقشه سازي

Cartography and Digital Mapping

نویسندگان: محمد طالعي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۸۹۷

سال: ۱۳۹۲

مقدمه‌ای بر دیداری‌سازی اطلاعات‏

Introduction to information visualization

نویسندگان: محمد طالعي, سعيد رشيدي
ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۳-۶۴