تاریخ: ۱۳۸۶

عضو انجمن علمی مهندسی نقشه برداری

تاریخ: ۱۳۸۶

عضو انجمن علمی GIS و سنجش از دور ایران

تاریخ: ۱۳۸۰

عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران