محل ارائه یا اجرا: وزارت نیرو- شرکت مادر تخصصی توانیر /

تاریخ: ۱۳۹۹

مجری طرح برگزیده ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399

تاریخ: ۱۳۹۲

مدیر پژوهشی برگزیده دانشگاه

تاریخ: ۱۳۹۰

استاد برگزیده آموزشی دانشکده مهندسی نقشه برداری

تاریخ: ۱۳۹۰

برنده بورس اتحادیه اروپا برای دوره پسادکتری

تاریخ: ۱۳۹۲

برنده بورس بازدید علمی یک ماهه از اتحادیه اروپا

محل ارائه یا اجرا: سازمان حفاظت از محیط زیست کشور /

تاریخ: ۱۳۹۸

مجری طرح برگزیده ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398

محل ارائه یا اجرا: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / K, N, Toosi University of Technology

تاریخ: آذر ماه ۱۴۰۰

پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه طرح های ارتباط با صنعت و جامعه در سال 1400 ه.ش.

محل ارائه یا اجرا: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / K, N, Toosi University of Technology

تاریخ: آذر ماه ۱۴۰۰

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی نقشه برداری در سال 1400