سيستم اطلاعات مكاني

مقطع: كارشناسي

سامانه اطلاعات مكاني پيشرفته

مقطع: تحصيلات تكميلي

تصميم گيري چندمعياره مكاني

مقطع: تحصیلات تکمیلی

شبکه های اجتماعی مکان مبنا و سیستم های تصمیم یار مکانی

مقطع: تحصیلات تکمیلی