تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

Understanding the complexity of street networks from open street map

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : مهشید غفاری

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مدلسازي تاثير مراكز جاذب سفر شهري بر الگوهاي حركت تاكسي

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : نیلوفر داودی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

پيش بيني شدت تصادفات درون شهري با بهبود يادگيري فعال و استفاده از تحليل هاي مكاني و زماني روي گزارشات شهروندان

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : رضا محمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

ارزيابي استفاده از داده هاي دو بعدي نقشه هاي تفكيكي جهت مدلسازي سه بعدي ساختمانهاي بلند با رويكرد تخليه اضطراري هنگام آتش سوزي

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : مجيد مختاري كرچگاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

توسعه يك چارچوب مفهومي مكان مبنا به منظور ارزيابي تاب آوري كالبد شهري

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : صديقه ميمندي پاريزي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

شبيه سازي و ارزيابي سناريوهاي توسعه شهري با بهره گيري از تلفيق خودكاري سلولي و تئوري بازيها

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : سيداحسان صدوقي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

بهبود برنامه زمان بندي خطوط اتوبوس به كمك تحليل مكاني- زماني با استفاده از اطلاعات كارت بليت هاي هوشمند

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : مصطفي صادقي ورنوسفادراني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

مسيريابي با استفاده از داده هاي مردم گستر با هدف ارتقاي سلامت عمومي در سفرهاي فعال

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : معين مولوي گنابادي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

مدلسازي سه بعدي قابليت ديد تابلوهاي راهنماي مسير

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : سارا كرمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

مدلسازي و توسعه سامانه فراگستر هشدار ريسك سرمازدگي بهاره باغات

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : اسماعيل ابوترابي اناري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

بهبود عملكرد رديابي سيستمهاي واقعيت افزوده مبتني بر اطلاعات مكاني سه بعدي

نام اساتید: محمد طالعی, مهدی فرنقی
Mohammad Taleai, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : محمدرضا محمدی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

تحليل فضايي و سطح بندي خدمات سلامت با استفاده از روشهاي تحليل عاملي و الگوريتم هاي بهينه سازي

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : رحمت اله صادقي پالند

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

توصيه گري مكان- مبنا با استفاده از كاوش قوانين انجمني

نام اساتید: مهدی فرنقی, محمد طالعی
Mahdi Farnaghi, Mohammad Taleai
نام دانشجو : سميرا خوش احوال

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

مدلسازي و نمايش سه بعدي حقوق ارتفاقي و همسايگي در آپارتمانها به كمك GIS

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : سعيد امام قليان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

ارزيابي اثر تغييرات كاربري و پوشش زمين بر رواناب سطحي در حوزه آبريز زاينده رود با استفاده از GIS و مدل SWAT

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : مريم رشتبري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

مدلسازي تاثير افزودن داده با محتواي كاربر توليد به شبكه راههاي درون شهري براي بهبود مسيريابي

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : گيتي خوش آموز

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

ارائه يك چارچوب مفهومي مبتني بر سيستمهاي چند عامله به منظور شبيه سازي فرآيندهاي تصميم گيري گروهي-مكاني

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : سید مرسل قوامی

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

ارزيابي كيفيت زندگي شهري مبتني بر پراكندگي جغرافيايي پارامترهاي جمعيتي

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : محمد حسینی عباس آبادی

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

ارزيابي كارايي مكاني پايگاه هاي امداد و نجات هلال احمر با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : علي سوراني بزچلوئي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

توسعه يك سامانه مبتني بر مشاركت عمومي به منظور تحليل بيماري سرطان

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : مصطفی خوش آبی

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

ارزيابي چند معياره شاخص هاي شهرسازي در معابر از ديدگاه پتانسيل پياده روي

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : الهام طاهری امیری

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

شبيه سازي اثرات سيستم حمل و نقل شهري بر مكان گزيني سكونتگاه و الگوي سفر خانوارها

نام اساتید: عباس علیمحمدی سراب, محمد طالعی
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Taleai
نام دانشجو : علی شیرزادی بابکان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

مكان يابي پاركهاي شهري با استفاده از تحليل هاي چند معياره مكاني مشاركتي

نام اساتید: محمد کریمی, محمد طالعی
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai
نام دانشجو : رضا ابراهیمی مهر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدل سازی رشد توسعه شهر بوسیله خودکاره سلولی برداری

نام اساتید: محمد کریمی, محمد طالعی
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai
نام دانشجو : سمیه ابوالحسنی

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

مديريت رواناب در مناطق شهري با استفاده از زيرساخت سبز

نام اساتید: محمد طالعی, محمد کریمی
Mohammad Taleai, Mohammad Karimi
نام دانشجو : محمد شاه حیدری

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

مسیر یابی بهینه در شبکه های شهری با استفاده از الگوهای ترافیکی و داده های آنی

نام اساتید: محمدسعدی مسگری, محمد طالعی
Mohammad Sadi Mesgari, Mohammad Taleai
نام دانشجو : مجتبی خزائی

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

طراحي و پياده سازي يك سامانه مشاركتي مكاني براي بهبود سرويس 137 شهري

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : ندا رنجبرنوشري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

طراحي و توسعه سيستم حامي تصميم گيري مكاني جهت ارزيابي پتانسيل انرژي باد

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : طيبه صديق

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

توسعه يك سيستم حامي تصميم گيري مكاني جهت برنامه ريزي اسكان موقت( مطالعه موردي: سازمان دهي جهت مديريت بحران زلزله)

نام اساتید: محمد کریمی, محمد طالعی
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai
نام دانشجو : سميرا سنگينيان

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

مكان يابي مراكز نواحي و محلات شهري با استفاده از مفاهيم اختلاط كاربري ها

نام اساتید: محمد طالعی, محمد کریمی
Mohammad Taleai, Mohammad Karimi
نام دانشجو : سبحان موحدی

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تخصيص محصولات كشاورزي با استفاده از تصميم گيري چند هدفه و منطق فازي

نام اساتید: محمد کریمی, محمد طالعی
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai
نام دانشجو : پرستو پیله فروش ها قزوینی

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

مدلسازی تناسب اراضی با استفاده از روشهای تصمیم گیری گروهی مبتنی بر مدل OWA فازی

نام اساتید: محمد طالعی, محمد کریمی
Mohammad Taleai, Mohammad Karimi
نام دانشجو : علي طالع جنكانلو

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸

مدلسازي توسعه شهري با استفاده از اتوماسيون سلولي مبتني بر منطق فازي با تاكيد بر توسعه قوانين انتقال

نام اساتید: محمد طالعی, محمد کریمی
Mohammad Taleai, Mohammad Karimi
نام دانشجو : میثم آقا محمدی

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۰۶

توسعه ي يك مدل يكپارچه مبتني بر GIS جهت تحليل توزيع خدمات شهري در راستاي عدالت فضايي

نام اساتید: محمد کریمی, محمد طالعی
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai
نام دانشجو : ليلا نعيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

توسعه يك سيستم OLAP مكاني تحت وب براي مديريت مشاركتي خدمات شهري

نام اساتید: علی منصوریان, محمد طالعی
Ali Mansourian, Mohammad Taleai
نام دانشجو : سید پویا صوف باف

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بهبود ساختار ايستگاههاي شبكه مترو در GIS

نام اساتید: محمد طالعی, علی منصوریان
Mohammad Taleai, Ali Mansourian
نام دانشجو : حامدرضا خرم روز

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

طراحي و ايجاد سيستم توصيه گر مبتني بر GIS براي گردشگري

نام اساتید: محمد طالعی, علی منصوریان
Mohammad Taleai, Ali Mansourian
نام دانشجو : علی رضا حیدری نیک

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۴

طراحي و پياده سازي تحليل ها و ساختمان هاي داده مكاني با تاكيد بر چكيده سازي تابعي مطالعه موردي خم هاي فضا پر كن - تحليل هم پوشاني

نام اساتید: علی منصوریان, محمد طالعی
Ali Mansourian, Mohammad Taleai
نام دانشجو : حسین نریمانی راد

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

بهينه سازي مكانيابي خدمات شهري در شرايط رقابتي با استفاده از روش جستجوي تابو

نام اساتید: محمد طالعی, علی منصوریان
Mohammad Taleai, Ali Mansourian
نام دانشجو : سعید رشیدی

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹

توسعه مدل ارزيابي اثرات اختلاط كاربري هاي شهري بر پايه شاخص ها و تحليل هاي مكاني

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : قاسم جوادی

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

پياده سازي مدل DEA جهت پهنه بندي ميزان آسيب پذيري زمين لرزه

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : اميرحسين راهنما

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۶

تركيب وب سرويس هاي مكاني با استفاده از فناوري هاي SOA

نام اساتید: علی منصوریان, محمد طالعی
Ali Mansourian, Mohammad Taleai
نام دانشجو : حمیدرضا دشتی

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۷

تلفيق سنسور وب با وب معنايي براي پردازش اطلاعات استخراج شده از نقشه سازي سيار ( Mobile Mapping )

نام اساتید: علی منصوریان, محمد طالعی
Ali Mansourian, Mohammad Taleai
نام دانشجو : محمد پرجگر جهرمی

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۸

بارخوانی اطلاعات معنایی از داده های مکانی با استفاده از سنجش همانندی بر اساس روابط مکانی

نام اساتید: علی منصوریان, محمد طالعی
Ali Mansourian, Mohammad Taleai
نام دانشجو : فرزاد آقاكريم علمدارا

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۴

توسعه يك سيستم تصميم گيري مبتني بر Web GIS جهت برنامه ريزي گردشگري

نام اساتید: محمد طالعی, علی منصوریان
Mohammad Taleai, Ali Mansourian
نام دانشجو : زهرا بهاری سجهرود

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

توسعه يك مدل مكاني تصميم گيري چند هدفه با تاكيد بر آمايش صنعت

نام اساتید: محمد طالعی, علی منصوریان
Mohammad Taleai, Ali Mansourian
نام دانشجو : گیتی خوش آموز

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۱۴

توسعه يك مدل تصميم گيري چند هدفه براي مسيريابي خطوط انتقال برق با استفاده از روش هاي فرا ابتكاري

نام اساتید: علی منصوریان, محمد طالعی
Ali Mansourian, Mohammad Taleai
نام دانشجو : عبدالمطلب رستگار

تاریخ: ۱۳۸۹

توسعه سامانه حامي تصميم گيري مكاني جهت مطالعه بافت فرسوده شهري بر پايه كاربرد تلفيقي سنجش از دور وGIS

نام اساتید: محمد طالعي
Mohammad Taleai
نام دانشجو : سید مجتبی شهابی

تاریخ: ۱۳۸۹

تشخيص و پهنه بندي كيفيت نسبي خاك هاي كشاورزي با استفاده توام از تصاوير ابرطيفي و GIS

نام اساتید: محمدرضا مباشری, محمد طالعی
Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Taleai
نام دانشجو : معصومه عسگری

تاریخ: ۱۳۸۹

ارزيابي شريان هاي حياتي (راه ها) پس از وقوع زلزله با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعی
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai
نام دانشجو : آتنا حقيقت طلب

تاریخ: ۱۳۸۹

مدلسازي زماني-مكاني رشد شهري با استفاده از تلفيق سنجش از دور و GIS

نام اساتید: محمد طالعی
Mohammad Taleai
نام دانشجو : محمدمهدی خوش گفتار

تاریخ: ۱۳۸۸

طراحي و پياده سازي يك مدل برنامه ريزي شهري مبتني بر اطلاعات تصويري(هوائي) جهت تلفيق مدل هاي حمل و نقل و كاربري درمحيط GIS

نام اساتید: حميد عبادي, محمد طالعي
Hamid Ebadi, Mohammad Taleai
نام دانشجو : سيدمجدالدين مصاحب

تاریخ:

ارائه يك چارچوب مفهومي مبتني بر تئوري بازي به منظور تصميم گيري مكاني- گروهي( مطالعه موردي برنامه ريزي كاربري اراضي شهري)

نام اساتید: محمد طالعي
Mohammad Taleai
نام دانشجو : سميه ابوالحسني

تاریخ:

ارائه يك رويكرد تر كيبي توصيه گر گروهي در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

نام اساتید: محمد طالعي
Mohammad Taleai
نام دانشجو : زهرا بهاري سجهرود

تاریخ:

استخراج الگوهاي مكاني- زماني داده هاي GPS تاكسي هاي شهري با رويكرد توصيه ناحيه گشت زني تاكسي

نام اساتید: محمد طالعي
Mohammad Taleai
نام دانشجو : پويا مجتبائي

تاریخ:

جانمايي بهينه نقاط دسترسي WiFi به منظور موقعيت يابي داخلي RTLS با استفاده از تحليل ها و مدل سه بعدي ساختمان

نام اساتید: محمد طالعي
Mohammad Taleai
نام دانشجو : حميد حسيني

تاریخ:

استفاده از يادگيري ماشين جهت بهبود مسيريابي مبتني بر تاريخچه اطلاعات ترافيكي

نام اساتید: محمد طالعي
Mohammad Taleai
نام دانشجو : فرناز زهره اي

تاریخ:

توصيه مكانهاي جذاب در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا مبتني بر مدلسازي پوياي ترجيحات كاربر

نام اساتید: محمد طالعي
Mohammad Taleai
نام دانشجو : زهرا ساكي

تاریخ:

برآورد انتشار آلودگي هوا ناشي از منابع متحرك در سطح معابر شهري و با هدف ارزيابي مسيرهاي مناسب جهت پياده روي

نام اساتید: محمد طالعي
Mohammad Taleai
نام دانشجو : مينو هادي

تاریخ:

تحليل مكاني- زماني همراه با استخراج قوانين همبستگي داده هاي جرم و ساختار فيزيكي شهر

نام اساتید: محمد طالعي
Mohammad Taleai
نام دانشجو : شيما حسين زاده

تاریخ:

پتانسيل سنجي و مكان يابي ايجاد ايستگاه هاي اسكوتر برقي

نام اساتید: محمد طالعي
Mohammad Taleai
نام دانشجو : محمدعلي حاتمي ماربيني

تاریخ:

طراحي و پياده سازي يك مدل برنامه ريزي شهري مبتني بر اطلاعات تصويري(هوائي) جهت تلفيق مدل هاي حمل و نقل و كاربري درمحيط GIS

نام اساتید: حميد عبادي, محمد طالعي
Hamid Ebadi, Mohammad Taleai
نام دانشجو : سيدمجدالدين مصاحب

تاریخ:

پهنه بندي و ارزيابي تغييرات ظرفيت گرمايي مناطق شهري و مقايسه آن با پارامترهاي توسعه شهري با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني

نام اساتید: محمد طالعي, يوسف رضايي
Mohammad Taleai,
نام دانشجو : پيمان ملك پور

تاریخ:

ارزيابي شريان هاي حياتي (راه ها) پس از وقوع زلزله با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, علي محمدزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : آتنا حقيقت طلب

تاریخ:

تعيين مناطق شهري با كاربري مختلط با استفاده از محتواي كاربر توليد

نام اساتید: محمد طالعي, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Taleai, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : علي گلي پور

تاریخ:

استخراج قوانين همبستگي مكاني با استفاده از تحليل مكاني- زماني تصادفات و گزارشات محيطي

نام اساتید: محمد طالعي, رضا محمدي
Mohammad Taleai, Reza Mohammadi
نام دانشجو : زهرا ايرندگاني

مدلسازي مكاني كيفيت زندگي شهري مبتني بر تلفيق داده هاي رسمي و محتوي مكاني مردم- ساخت

نام اساتید: محمد طالعي
Mohammad Taleai
نام دانشجو : قاسم جوادي