سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

STFTiS: Introducing a Spatio-temporal FTiS Model to Investigate the Level of Citizens' Satisfaction of 311 non-emergency Services

نویسندگان: رضا محمدي, محمد طالعي, سميه عليزاده, اميدرضا عباسي
عنوان مجله: Transactions in GIS
از صفحه: ۹۸۰
تا صفحه: ۱۰۱۶

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A collective decision-making framework for simulating urban land-use planning: An application of game theory with event-driven actors

نویسندگان: سميه ابوالحسني, محمد طالعي, Lakes Tobia
عنوان مجله: COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A GIS-based Multi-Criteria Analysis Framework to Evaluate Urban Physical Resilience Against Earthquakes

نویسندگان: صديقه ميمندي پاريزي, محمد طالعي, Ayyoob Sharifi
عنوان مجله: Sustainability
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۱

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: استراليا / Australia

An innovative three-dimensional approach for visibility assessment of highway signs based on the simulation of traffic flow

نویسندگان: سارا كرمي, محمد طالعي
عنوان مجله: Journal of Spatial Science
از صفحه: ۲۰۳
تا صفحه: ۲۱۸

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

A Review of the Application of Machine Learning and Geospatial Analysis Methods in Air Pollution Prediction

نویسندگان: عليرضا ژاله دوست, محمد طالعي
عنوان مجله: Pollution
از صفحه: ۹۰۴
تا صفحه: ۹۳۳

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An intelligent web-based spatial group decision support system to investigate the role of the opponents' modeling in urban land use planning

نویسندگان: مرسل قوامي, محمد طالعي, Arentz Theo
عنوان مجله: LAND USE POLICY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Simulation of Urban Growth Scenarios Using Integration of Multi-Criteria Analysis and Game Theory

نویسندگان: سيداحسان صدوقي, محمد طالعي, سميه ابوالحسني
عنوان مجله: LAND USE POLICY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

A POI Group Recommendation Method in Location-Based Social Networks Based on User Influence

نویسندگان: زهرا بهاري سجهرود, محمد طالعي
عنوان مجله: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۴۰۰

Exploring the applications of 3D proximity analysis in a 3D digital cadastre

نویسندگان: سعيد امام قليان, محمد طالعي, داوود شجاعي
عنوان مجله: Geo-Spatial Information Science
از صفحه: ۲۰۱
تا صفحه: ۲۱۴

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

سنجش شاخص هاي عيني و ذهني به منظور ارزيابي كيفيت زندگي در محله هاي درون شهري (مطالعه موردي: شهر سمنان)

نویسندگان: سيد مجتبي قاضي ميرسعيد, محمد طالعي, سميه ابوالحسني, الهام عليشاه
عنوان مجله: برنامه ريزي توسعه كالبدي
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

مروري بر تحقيقات اخير در زمينه تلفيق مدل سازي اطلاعات ساختماني (BIM) و سامانه هاي اطلاعات مكاني (GIS)

نویسندگان: حميد حسيني, محمد طالعي
عنوان مجله: سنجش از دور و Gis ايران
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۵۸

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Integrated methods to determine urban physical resilience characteristics and their interactions

نویسندگان: صديقه ميمندي پاريزي, محمد طالعي, ايوب شريفي
عنوان مجله: NATURAL HAZARDS
از صفحه: ۷۲۵
تا صفحه: ۷۵۴

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Digital Citizen Science for Responding to COVID-19 Crisis: Experiences from Iran

نویسندگان: حسين وحيدي, محمد طالعي, Wanglin Yan, Rajib Shaw
عنوان مجله: International Journal of Environmental Research and Public Health
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۵

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

داده كاوي و كاوش وضع موجود الگوي مكاني استقرار كاربري هاي شهري

نویسندگان: زهرا بهاري سجهرود, محمد طالعي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۷۵
تا صفحه: ۸۶

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Behavior-based POI Recommendation for Small Groups in Location-Based Social Network

نویسندگان: زهرا بهاري سجهرود, محمد طالعي
عنوان مجله: Transactions in GIS
از صفحه: ۲۵۹
تا صفحه: ۲۷۷

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

شناسايي كاربري اراضي شهري از طريق محتواي كاربر توليد و با بهره گيري از روش طبقه بندي يادگيري عميق

Urban Land Use Identification Based on User-Generated Content and Utilizing Deep Learning Classification

نویسندگان: علي گلي پور, محمد طالعي, علي اصغر آل شيخ, قاسم جوادي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۶۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Assessing the Effect of Temporal Dynamics on Urban Growth Simulation: Towards an Asynchronous Cellular Automata

نویسندگان: سميه ابوالحسني, محمد طالعي
عنوان مجله: Transactions in GIS
از صفحه: ۳۳۲
تا صفحه: ۳۵۴

سال: ۱۳۹۹

ارزيابي شدت تخريب اراضي غرب و شمال غرب خوزستان با استفاده از روش مدالوس

نویسندگان: صديقه ميمندي پاريزي, محمد طالعي, عبدالرضا كاظمي نيا
عنوان مجله: آمايش جغرافيايي فضا
از صفحه: ۱۷۵
تا صفحه: ۱۹۴

سال: ۱۳۹۹

ارزيابي و مقايسه رضايت عمومي مردم در استان هاي ايران، به كمك داده هاي مكاني مردم ساخت

نویسندگان: قاسم جوادي, محمد طالعي
عنوان مجله: سنجش از دور و Gis ايران
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۸۶

سال: ۱۳۹۹

شبيه سازي انتشار دود ناشي از آتش سوزي در ساختمان هاي بلند مرتبه با استفاده از مدل سه بعدي توليد شده از داده هاي كاداستر دو بعدي تفكيك آپارتمان

Simulation of Smoke Emission from Fires in High-Rise Buildings Using the 3D Model Generated from 2-Dimensional Cadastral Data

نویسندگان: مجيد مختاري كرچگاني, محمد طالعي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۳۷

سال: ۱۳۹۹

شبيه سازي و ارزيابي سناريو هاي توسعه شهري با بهره گيري از تلفيق خودكاره سلولي و تئوري بازي ها (مطالعه ي موردي: شهرك روزيه ي شهر سمنان)

Simulation and Evaluation of Urban Development Scenarios Using Integration of Cellular Automata Model and Game Theory

نویسندگان: سيداحسان صدوقي, محمد طالعي, سميه ابوالحسني
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Integration of User Generated Geo-contents and Official Data to Assess Quality of Life in Intra-national Level

نویسندگان: قاسم جوادي, محمد طالعي
عنوان مجله: SOCIAL INDICATORS RESEARCH
از صفحه: ۲۰۵
تا صفحه: ۲۳۵

سال: ۱۳۹۸

پیشبینی تغییرات کاربری اراضی و اثرات هیدرولوژیکی آن با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و مدل SWAT

نویسندگان: مريم رشتبري, محمد طالعي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۹

سال: ۱۳۹۸

مدلسازي سه بعدي و ارزيابي قابليت ديد رانندگان از تابلوهاي راهنماي مسير

3-Dimensional Modeling and Visibility Assessment of Highway Signs: A Driver Perspective

نویسندگان: سارا كرمي, محمد طالعي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۷۱
تا صفحه: ۸۲

سال: ۱۳۹۸

ارزيابي تناسب اراضي مبتني بر روش هاي تصميم گيري چند معياره مكاني جهت استقرار نيروگاه هاي بادي در استان خراسان رضوي

نویسندگان: معين مولوي گنابادي, محمد طالعي, قاسم جوادي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۷۷
تا صفحه: ۹۶

سال: ۱۳۹۸

مكان يابي مراكز بيمارستاني با تلفيق روشهاي بهترين- بدترين، دنپ، ويكور و كوپراس مطالعه ي موردي منطقه 1 شهر تهران

Hospital Site Selection By an Integration of BWM، DANP، VIKOR و COPRAS Techniques (Case Study Region 1 City of Tehran)

نویسندگان: كمال محمدي نوره, علي اصغر آل شيخ, محمد طالعي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۷
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۸

مكان يابي مناطق داراي پتانسيل زمين گرمايي به كمك روشهاي تصميم گيري چندمعياره

LOCATING GEOTHERMAL POTENTIAL AREAS USING MULTI-CRITERIA DECISION MAKING

نویسندگان: سيده ساره دبيري اژدري, محمد طالعي, قاسم جوادي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۹۳
تا صفحه: ۱۰۵

سال: ۱۳۹۸

توسعه ابزار حامي تصميم گيري مبتني بر تئوري بازيها جهت تخصيص منابع آبي در حوضه هاي كم آب

نویسندگان: سوگل مراديان, محمد طالعي, قاسم جوادي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۸

سناريوسازي تفكيك قطعات زمين در فرآيند توسعه شهري مطالعه موردي نواحي پيراموني شهر سمنان

Scenario Making for Land Subdivision in the Urban Development Process Case Study Marginal Area of Semnan

نویسندگان: سيد مجتبي قاضي ميرسعيد, محمود محمدي, محمد طالعي, سميه ابوالحسني
عنوان مجله: پژوهش هاي جغرافياي انساني
از صفحه: ۶۲۵
تا صفحه: ۶۵۲

سال: ۱۳۹۷

مقايسه رويكردهاي انعطافپذير و مقاومتي در راستاي مديريت ريسك سيلاب (مطالعه موردي رود قزل اوزن در حوضه شهرستان ماهنشان)

نویسندگان: مينا زكي پور, محمد طالعي, قاسم جوادي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۶

سال: ۱۳۹۷

ارائه روشي جهت مدلسازي و نمايش سه بعدي حقوق ارتفاقي در آپارتمان ها

An Approach for 3D Modeling and Geo-visualization of Easement Rights in Apartments

نویسندگان: سعيد امام قليان, محمد طالعي, داوود شجاعي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۶۳
تا صفحه: ۱۷۵

سال: ۱۳۹۷

ارزيابي پتانسيل تاسيس نيروگاه خورشيدي با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره AHP-OWA و AHP-TOPSIS در محيط GIS

نویسندگان: محمد طالعي, معين صفرپور, قاسم جوادي
عنوان مجله: برنامه ريزي و آمايش فضا
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۷

مدل سازي تفكيك قطعات زمين در فرآيند توسعه شهري، مورد شناسي شهر سمنان

نویسندگان: محمد طالعي, مجتبي قاضي ميرسعيد, محمود محمدي, سميه ابوالحسني
عنوان مجله: جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي
از صفحه: ۲۲۵
تا صفحه: ۲۵۲

سال: ۱۳۹۶

شناسايي و رتبه بندي مكان هاي مورد علاقه مبتني بر روش عكاسي داوطلبانه- نهاد و تحليل تصاوير مكاني مردم گستر (مطالعه موردي منطقه 6 تهران)

نویسندگان: گيتي خوش آموز, محمد طالعي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۶

پيشبيني آلودگي هواي شهر تهران با استفاده از تركيب شبكه عصبي فازي تطبيقي وآناليز مولفه اصلي

نویسندگان: زينب قائمي , محمد طالعي, مهدي فرنقي, قاسم جوادي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۴۵
تا صفحه: ۷۰

سال: ۱۳۹۶

ارزيابي موقعيت انبارهاي توزيع با استفاده از تصميم گيري چند معياره مكاني به روش تلفيقي ANP-OWA

نویسندگان: حامد حبيبي, محمد طالعي, قاسم جوادي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۳۹۶

ارزيابي كيفيت زندگي شهري مبتني بر داده هاي آماري و مكاني

Evaluate the Quality of Urban Life based on the Spatial and Census Data

نویسندگان: محمد حسيني عباس آبادي, محمد طالعي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۵

سال: ۱۳۹۶

Towards a conceptual multi-agent-based framework to simulate the spatial group decision-making process

نویسندگان: سيدمرسل قوامي, محمد طالعي
عنوان مجله: Journal of Geographical Systems
از صفحه: ۱۰۹
تا صفحه: ۱۳۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An intelligent spatial land use planning support system using socially rational agents

نویسندگان: سيدمرسل قوامي, محمد طالعي, Theo Arentze
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE
از صفحه: ۱۰۲۲
تا صفحه: ۱۰۴۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Spatial Multi-criteria and Multi-scale Evaluation of Walkability Potential at Street Segment Level A Case Study of Tehran

نویسندگان: محمد طالعي, الهام طاهري اميري
عنوان مجله: Sustainable Cities and Society
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Integration of GIS Remote Sensing and Multi-Criteria Evaluation Tools in the Search for Healthy Walking Paths

نویسندگان: محمد طالعي, علي سبز علي يمقاني
عنوان مجله: KSCE Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۲۷۹
تا صفحه: ۲۹۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Sensitivity analysis and accuracy assessment of the land transformation model using cellular automata

نویسندگان: Hossein Shafizadeh-Moghadam, Ali Asghari, محمد طالعي, Marco Helbich, Amin Tayyebi
عنوان مجله: GIScience and Remote Sensing
از صفحه: ۶۳۹
تا صفحه: ۶۵۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Multi-Domain User-Generated Content Based Model to Enrich Road Network Data for Multi-Criteria Route Planning

نویسندگان: گيتي خوش آموز, محمد طالعي
عنوان مجله: GEOGRAPHICAL ANALYSIS
از صفحه: ۲۳۹
تا صفحه: ۲۶۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Coupling machine learning tree-based and statistical models with cellular automata to simulate urban growth

نویسندگان: Hossein Shafizadeh-Moghadam, Ali Asghari, Amin Tayyebi, محمد طالعي
عنوان مجله: COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS
از صفحه: ۲۹۷
تا صفحه: ۳۰۸

سال: ۱۳۹۵

مدل سازي توسعه شهري با تلفيق مدل اتوماسيون سلولي و سيستم هاي فازي

نویسندگان: محمد طالعي, ميثم آقا محمدي, محمد كريمي, قاسم جوادي
عنوان مجله: جغرافيا و برنامه ريزي
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۱۷۹

سال: ۱۳۹۵

بهينه سازي سيستم حمل و نقل ادارات با خوشه بندي به روش k ميانگين و تركيب الگوريتم saving و جستجوي ممنوع

نویسندگان: احيد نعيمي, حسين شورورزي, محمد طالعي
عنوان مجله: مهندسي حمل و نقل
از صفحه: ۶۶۵
تا صفحه: ۶۷۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Building change detection after earthquake using multi-criteria decision analysis based on extracted information from high spatial resolution satellite images

نویسندگان: ميلاد جانعلي پور, محمد طالعي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING
از صفحه: ۸۲
تا صفحه: ۹۹

سال: ۱۳۹۵

ارزيابي چند معياره شاخص هاي شهرسازي در معابر از ديدگاه پتانسيل پياده روي

نویسندگان: الهام طاهري اميري, محمد طالعي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۵

مدلسازي توسعه شهري و تحليل اثر همسايگي با استفاده از تلفيق مدل اتوماسيون سلولي و روش Majority OWA

نویسندگان: ميثم آقا محمدي, محمد طالعي, محمد كريمي, قاسم جوادي
عنوان مجله: جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Simulating urban growth under planning policies through parcel-based cellular automata (ParCA) model

نویسندگان: سميه ابوالحسني, محمد طالعي, محمد كريمي, عادل رضايي نوده
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۵

Developing a WebGIS for Geo-Visualization of Cancer

نویسندگان: مصطفي خوش ابي, محمد طالعي, علي مطلق, فرناز حسيني كمال
عنوان مجله: international journal of cancer management
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Socially rational agents in spatial land use planning A heuristic proposal based negotiation mechanism

نویسندگان: سيدمرسل قوامي, محمد طالعي, Theo Arentze
عنوان مجله: COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS
از صفحه: ۶۷
تا صفحه: ۷۸

سال: ۱۳۹۴

ارزيابي تناسب اراضي براي كشت برنج در استان زنجان در قالب مدل فائو و با استفاده از تكنيك تلفيقي AHP-TOPSISدر محيط GIS

نویسندگان: محمد طالعي, حيسن سليماني
عنوان مجله: جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
از صفحه: ۱۹۹
تا صفحه: ۲۱۸

سال: ۱۳۹۴

توسعه يك مدل GIS مبنا به منظور مكان يابي مراكز محلات و نواحي شهري مبتني بر مفاهيم اختلاط كاربري ها

نویسندگان: سبحان موحدي, محمد طالعي, محمد كريمي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۴

مدل سازي رشد شهري به وسيله خودكاره سلولي برداري پارسل مبنا

نویسندگان: سميه ابوالحسني, محمد طالعي, محمد كريمي
عنوان مجله: برنامه ريزي و آمايش فضا
از صفحه: ۱۹۹
تا صفحه: ۲۳۱

سال: ۱۳۹۴

مكان يابي مراكز خريد در شرايط رقابتي با استفاده از روش جست وجوي تابو

نویسندگان: سعيد رشيدي, محمد طالعي, احيد نعيمي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۴

ارزيابي تناسب اراضي مسكوني به روش فازي TOPSIS-OWA گروهي

نویسندگان: علي طالع جنكانلو, محمد طالعي, محمد كريمي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۳۹

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Impacts of transport development on residence choice of renter households An agent-based evaluation

نویسندگان: علي شيرزادي بابكان, محمد طالعي
عنوان مجله: HABITAT INTERNATIONAL
از صفحه: ۲۷۵
تا صفحه: ۲۸۵

سال: ۱۳۹۴

توسعه يك سامانه برنامه ريزي گردشگري بر پايه مديريت زماني و مكاني

نویسندگان: زهرا بهاري سجهرود, محمد طالعي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۲

سال: ۱۳۹۴

بكارگيري محاسبات نرم در سيستم هاي اطلاعات مكاني به منظور مدلسازي هاي مكاني (مورد مطالعاتي تهيه نقشه پتانسيل معدني)

نویسندگان: محمد اصلاني, محمد طالعي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۴

مدل سازي شاخص هاي تناسب كاربري اراضي مبتني بر خودكاره سلولي برداري با تاكيد بر اثر همسايگي در شبيه سازي تغييرات كاربري اراضي

نویسندگان: سميه ابوالحسني, محمد كريمي, محمد طالعي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۳

مسير يابي خطوط انتقال برق با استفاده از الگوريتم NSGA-II

نویسندگان: عبدالمطلب رستگار, علي منصوريان, محمد طالعي, دياكو ياري, سارا بهشتي فر
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۵۵
تا صفحه: ۶۹

سال: ۱۳۹۳

ارزيابي تناسب اراضي براي كشت گندم ديم بر مبناي مدل فائوو با استفاده از تكنيك تلفيقي Fuzzy-AHP-OWA در محيط GIS مطالعه موردي شهرستان ميانه

Land Suitability Evaluation for Cultivation of Wheat Based on The FAO Model and Fuzzy-AHP-OWA Technique in GIS Environment

نویسندگان: محمد طالعي, حسين سليماني, منوچهر فرج زاده اصل
عنوان مجله: آب و خاك
از صفحه: ۱۳۹
تا صفحه: ۱۵۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

توسعه يك ابزار حامي تصميمي گيري مكاني به منظور تعيين راه هاي استراتژيك

Development of a Spatial Decision Support System Tool for Identifying Strategic Roads

نویسندگان: سيدمرسل قوامي, محمد طالعي, محسن جعفري, رضا آقاطاهر
عنوان مجله: پردازش علائم و داده ها
از صفحه: ۴۹
تا صفحه: ۵۹

سال: ۱۳۹۳

برنامه ريزي مكاني ايستگاه هاي دوچرخه عمومي با استفاده از GIS و تصميم گيري چند معياري

Location planning of public bike stations using GIS and multi-criteria decision analysis

نویسندگان: قاسم جوادي, محمد طالعي, ميثم آقا محمدي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۶۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An integrated framework to evaluate the equity of urban public facilities using spatial multi-criteria analysis

نویسندگان: محمد طالعي, Richard Sliuzas, J. Flacke
عنوان مجله: CITIES
از صفحه: ۵۶
تا صفحه: ۶۹

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A GIS-based agricultural land-use allocation model coupling increase and decrease in land demand

نویسندگان: پرستو پيله فروش ها قزويني, محمد كريمي, محمد طالعي
عنوان مجله: AGRICULTURAL SYSTEMS
از صفحه: ۱۱۶
تا صفحه: ۱۲۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An agent-based evaluation of impacts of transport developments on the modal shift in Tehran Iran

نویسندگان: علي شيرزادي بابكان, عباس عليمحمدي سراب, محمد طالعي
عنوان مجله: Journal of Development Effectiveness
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۳

تعيين تناسب اراضي براي كشت محصولات كشاورزي با استفاده از GIS و سيستم هاي استنتاج گر فازي

نویسندگان: پرستو پيله فروش ها قزويني, محمد كريمي, محمد طالعي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۸۵
تا صفحه: ۱۰۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

ارزيابي و كاربرد الگوريتم ژنتيك در مكان يابي مراكز خريد با شرايط رقابتي

نویسندگان: سعيد رشيدي, محمد طالعي, احيد نعيمي
عنوان مجله: معماري و شهرسازي آرمان‌شهر
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

سامانه توصيه گر مبتني بر WEB GIS جهت برنامه ريزي گردشگري

نویسندگان: زهرا بهاري سجهرود, محمد طالعي, علي منصوريان, وحيد بهاري سجهرود
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۷۸

سال: ۱۳۹۲

طراحي نواحي ترافيكي با استفاده از توسعه مكاني الگوريتم k-means

نویسندگان: علي شيرزادي بابكان, عباس عليمحمدي سراب, محمد طالعي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۶۸

سال: ۱۳۹۲

ارزيابي كاربرد شاخص هاي تعيين تنوع در اختلاط كاربري هاي شهري

نویسندگان: قاسم جوادي, محمد طالعي, محمد كريمي
عنوان مجله: مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۴۶

سال: ۱۳۹۲

ارزيابي و اصلاح موقعيت مكاني ايستگاه هاي شبكه قطار شهري با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني و تصميم گي

نویسندگان: حامدرضا خرم روز, محمد طالعي
عنوان مجله: برنامه ريزي و آمايش فضا
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۸۵

سال: ۱۳۹۲

توسع مدل ارزيابي اثرات اختلاط كاربريهاي شهري بر پاي شاخصها و تحليلهاي مكاني

نویسندگان: قاسم جوادي, محمد طالعي, محمد كريمي
عنوان مجله: جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي
از صفحه: ۶۹
تا صفحه: ۸۴

سال: ۱۳۹۲

مدلسازي سطح مورنياز محصولات كشاورزي با استفاده از روش برنامه ريزي چند هدفه و جي اي اس

نویسندگان: پرستو پيله فروش ها قزويني, محمد كريمي, محمد طالعي, بهمن فرهادي بانسوله, محمد علي شريفي
عنوان مجله: نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي
از صفحه: ۱۹۱
تا صفحه: ۲۱۰

سال: ۱۳۹۲

مدل سازي تخصيص كاربري با در نظر گرفتن افزايش و كاهش تقاضاي كاربري ها

نویسندگان: پرستو پيله فروش ها قزويني, محمد كريمي, محمد طالعي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۷۰

سال: ۱۳۹۲

انتخاب وسيله حمل و نقل عمومي مناسب در يك كريدور شهري كاربرد روشهاي تصميم گيري چندمعياره

نویسندگان: علي شيرزادي بابكان, محمد طالعي, عباس عليمحمدي سراب
عنوان مجله: مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۲

تصميم سازي گروهي مبتني بر gis در مسئله تخصيص كاربري آموزشي (مورد شناسي منطقه 6 شهرداري اصفهان

نویسندگان: محمد طالعي, عباس عليمحمدي سراب, اسماعيل عديلي
عنوان مجله: جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۱۰۲

سال: ۱۳۹۲

ارائه روشي نوين براي مدلسازي تناسب اراضي مسكوني با استفاده از روش هاي تصميم گيري گروهي فازي OWA و IOWA مطالعه موردي ناحيه كرمانشاه

نویسندگان: علي طالع جنكانلو, محمد طالعي, محمد كريمي
عنوان مجله: مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي
از صفحه: ۱۸۹
تا صفحه: ۲۱۲

سال: ۱۳۹۱

مدلسازي توسعه شهري با تلفيق اتوماسيون سلولي CA و روش ميانگين وزندار ترتيبي OWA مطالعه موردي كلان شهر شيراز

نویسندگان: ميثم آقا محمدي, محمد طالعي, محمد كريمي
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۳۷

سال: ۱۳۹۱

ارائه روشي ابتكاري براي حل مسئله مسيريابي فروشنده دوره گرد

نویسندگان: محمدرضا رجبي گورنداني, علي منصوريان, محمد طالعي, عباس عليمحمدي سراب
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۱

ارزيابي تناسب اراضي شهري به روش فازي

نویسندگان: محمد طالعي, عباس عليمحمدي سراب, اسماعيل عديلي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۵۲

سال: ۱۳۹۱

توسعه مدل تصميم گيري چندهدفه مكاني با تاكيد بر آمايش صنايع انرژي بر

نویسندگان: گيتي خوش آموز, محمد طالعي, علي منصوريان
عنوان مجله: محيط شناسي
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۱

رتبه بندي مناطق تهران از نظر آسيب پذيري اجتماعي در برابر زلزله به كمك مدل تحليل پوششي داده ها و GIS

نویسندگان: اميرحسين راهنما, محمد طالعي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۱۰۵

سال: ۱۳۹۱

اولويت بندي بازسازي مناطق شهري تهران دربرابر زلزله به كمك مدل فازي وGIS

نویسندگان: اميرحسين راهنما, محمد طالعي
عنوان مجله: آمايش محيط
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

توسعه يك سيستم توصيه گر مبتني بر WebGIS براي گردشگري

نویسندگان: علي رضا حيدري نيك, محمد طالعي
عنوان مجله: برنامه ريزي و آمايش فضا
از صفحه: ۱۴۱
تا صفحه: ۱۵۹

سال: ۱۳۹۰

تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی

نویسندگان: معصومه عسگري, محمدرضا مباشري, محمد طالعي, محسن قمري اصل, يوسف رضائي
عنوان مجله: آب و خاك
از صفحه: ۸۵۴
تا صفحه: ۸۶۲

سال: ۱۳۸۹

Detection de Dommages et Evaluation des Degats du Reseau Routier Apres un Seisme en Utilisant des Images quickbird haute resolution

نویسندگان: آتنا حقيقت طلب, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, محمد طالعي
عنوان مجله: XYZ Journal
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۴۷

سال: ۱۳۸۸

برآورد ريز شبيه ساز دسترسي به خدمات شهري روشي مبتني بر GIS و تلفيق حمل و نقل و كاربري

نویسندگان: سيدمجدالدين مصاحب, محمد طالعي, حميد عبادي, علي سلطاني
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۱۴۱
تا صفحه: ۱۶۰