سال: ۱۳۹۸

طرح پژوهشي مطالعه، طراحي و پياده‌سازي سامانه تعيين سطح زيركشت و تشخيص محصولات كشاورزي به كمك تصاوير ماهواره‌اي فاز اول MODIS)

همکاران: محمودرضا صاحبي, محمد طالعي

Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۷

انجام خدمات مشاوره پژوهشي در زمينه طراحي سامانه اطلاعات مكاني تحت وب Web-GIS جهت انتشار پايگاه داده يكپارچه GIS شبكه انتقال و فوق توزيع صنعت برق

همکاران: محمد طالعی, محمد کریمی

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۷

انجام تحقيقات در زمينه شرح خدمات مجري توسعه سياهه انتشار شهر اهواز

همکاران: محمد طالعی

Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۶

پياده سازي، تكميل و بهنگام رساني مدل داده مكاني يكپارچه شهرداري كرج

همکاران: محمد کریمی, محمد طالعی

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۶

پروژه توسعه ژئوپورتال شهرداري كرج

همکاران: محمد کریمی، محمد طالعی

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۶

پروژه فاز اول و دوم SDI شهري كرج

همکاران: محمد کریمی، محمد طالعی

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۵

تخصيص نرم افزار Eigis توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي غرب

همکاران: محمد طالعی, محمد کریمی

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۵

طراحي و پياده سازي مدل داده مكاني يكپارچه شهرداري كرج و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي (توليد، ويرايش، بهنگام سازي، كنترل كيفيت و نمايش

همکاران: محمد کریمی, محمد طالعی

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۵

فروش سامانه هوشمند اطلاعات بيمارستاني

همکاران: محمد طالعی

Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۵

ارائه خدمات پژوهشي در زمينه تدوين مدل مفهومي پايگاه داده GIS و ارزيابي تخصصي پروژه توليد نقشه هاي پايه شهر كرمانشاه از عكس هاي هوايي

همکاران: محمد طالعي

Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۵

تخصيص نرم افزار EIGIS توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي هرمزگان

همکاران: محمد کریمی, محمد طالعی, حمید عبادی

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi,

سال: ۱۳۹۵

تخصيص نرم افزار EIGIS توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان

همکاران: محمد کریمی, محمد طالعی, حمید عبادی

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi

سال: ۱۳۹۵

تخصيص نرم افزار EIGIS توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي كرمان

همکاران: محمد کریمی, محمد طالعی, حمید عبادی

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi

سال: ۱۳۹۴

ارائه خدمات تخصصي جهت بررسي كمي گزارشات و مطالعات مربوط به نظارت بر آماده سازي و تكميل اطلاعات مكاني و توصيفي سازمان حفاظت محيط زيست كشور

همکاران: محمد کریمی, محمد طالعی

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۴

انجام خدمات مشاوره براي انجام طرح ايجاد پايگاه داده يكپارچه GIS

همکاران: محمد طالعی, حمید عبادی, محمد کریمی

Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۴

تخصيص نرم افزار EIGIS توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي آذربايجان

همکاران: محمد کریمی, محمد طالعی, حمید عبادی, محمدجواد ولدان زوج

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej

سال: ۱۳۹۳

انجام خدمات مشاوره پژوهشي در طراحي و توسعه و پياده سازي نرم افزار GIS بومي سامانه اطلاعات مكاني صنعت برق- فاز مطالعاتي توسعه نرم افزار بومي سامانه اطلاهات مكاني پايه صنعت برق

همکاران: حمید عبادی, محمد طالعی, محمد کریمی

Hamid Ebadi, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۳

انجام خدمات مشاوره در زمينه نظارت عالي بر سيستم اطلاعات مكاني در بخش توليد، انتقال و فوق توزيع

همکاران: حمید عبادی, محمد طالعی, محمد کریمی

Hamid Ebadi, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۳

طرح تحقيقاتي سطح بندي بيمارستان ها و خدمات سرطان كشور

همکاران: محمد طالعی

Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۲

تكميل مطالعات بانك اطاعاتي GIS و تدوين مشخصات فني توسعه سيستم اطلاعات مكاني و SDI سازمان حفاظت محيط زيست كشور

همکاران: محمد كريمي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۱

تدوين استانداردهاو دستورالعمل هاي ملي سنجش از دور

همکاران: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, محمد طالعي

Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۱

انجام خدمات مشاوره براي موارد مرتبط با طرح ايجاد پايگاه داده يكپارچه GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع

همکاران: محمد طالعي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۰

انجام خدمات مهندسي مشاوره اي جهت پياده سازي سامانه اطلاعات مكانيGISشبكه انتقال وفوق توزيع برق منطقه اي كرمان

همکاران: محمد طالعی, محمد کریمی, حمید عبادی

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Hamid Ebadi

سال: ۱۳۹۰

طراحي، توليد و پياده سازي نرم افزار سامانه اطلاعات مكاني GIS شركت برق منطقه اي يزد در بخش انتقال و فوق توزيع

همکاران: محمد طالعي, محمد كريمي

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi

سال: ۱۳۸۹

ارائه خدمات مشاوره ومديريت پروژه هاي GISوانجام مطالعات تلفيق GISبازيرسيستمهاي كاربردي شركت انتقال گازايران

همکاران: محمد طالعی

Mohammad Taleai

سال: ۱۳۸۹

طراحي وايجادزيرساخت اطلاعات مكاني(SDI) شركت انتقال گازايران(فاز اول)

همکاران: محمد طالعی, محمد کریمی

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi

سال: ۱۳۸۹

انجام خدمات مشاوره براي طرح مطالعات پايهSDIصنعت برق ايران(بخش انتقال وفوق توزيع)

همکاران: علي منصوريان, حميد عبادي, محمد كريمي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي

Ali Mansourian, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۸۹

انجام خدمات مربوط به بروز رساني، پشتيباني و طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري مكاني جهت تعيين نقاط حفاري در كانسارهاي مس پورفيري

همکاران: محمد طالعی, محمد کریمی, محمدجواد ولدان زوج

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mohammad Javad Valadanzoej

سال: ۱۳۸۷

تجهيز آزمايشگاه تحقيقاتي طبقه بندي تصاويرهوايي و ماهواره اي

همکاران: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمد طالعي, - منصوريان, حميد عبادي, بهزاد وثوقي, محمدرضا مباشري

Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Taleai, , Hamid Ebadi, Behzad Vosoghi, Mohammad Reza Mobasheri

سال: ۱۳۸۶

طراحي و تجهييز آزمايشگاه ها و ايستگاه هاي سنجش از دور

همکاران: محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعی, محمودرضا صاحبی, مهدی مختارزاده, بهزاد وثوقی, محمد کریمی, حمید عبادی, علی محمدزاده

Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Behzad Vosoghi, Mohammad Karimi, Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh