سال: ۱۳۹۸

پردازش تصاویر راداری با نرم افزار StaMPS

نویسندگان: مسعود مشهدي حسين علي, سياوش شامي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۶۵۵۴۶۰

سال: ۱۳۹۸

پردازش تصاوير راداري با نام نرم افزار StaMPS

نویسندگان: مسعود مشهدي حسين علي, سياوش شامي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۶۵۵۴۶۰

سال: ۱۳۹۳

تئوري، الگوريتم ها و كاربردهاي سيستم تعيين موقعيت جهاني

GPS, Theory, Algorithms and Applications

نویسندگان: مسعود مشهدي حسين علي, رويا موسويان
ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۳-۸۶

سال: ۱۳۹۲

سرشكني به روش كمترين مربعات و آزمون هاي فرض

نویسندگان: مسعود مشهدي حسين علي
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۸۷۰۳۹۶۲

سال: ۱۳۹۰

سرشكني به روش كمترين مربعات و آزمون هاي فرض

Least Squares Adjustment and Hypothesis Testing

نویسندگان: مسعود مشهدی حسینعلی
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۸۷۰۳۹۶۲