از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ تا تاریخ :

رئيس دانشكده مهندسي نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ تا تاریخ :

آزمايشگاه سيستم هاي تعيين موقعيت مكاني (GPS)