معرفي سيستم ماهواره اي GOCE و كاربردهاي آن

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : ارمان جواهري

معرفي سيستم ايستگاه مرجع مجازي (VRS) در تعيين موقعيت كنيماتيك

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian
نام دانشجو : سيده يگانه موسوي ميرك

سرشكني مينيمم كانسترينت شبكه هاي ماهواره اي ژئودزي

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian
نام دانشجو : بهزاد قرباني

مدل سازي و فيلترينگ تروپوسفر با هدف ترازيابي دقيق با GPS

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian
نام دانشجو : زهره اداوي

زمين لرزه ها و صفحات تكتونيكي

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian
نام دانشجو : فاطمه مافي

تهيه يك جعبه ابزار سرشكني شبكه هاي نقشه برداري براي محيط Mat Lab

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian
نام دانشجو : حسين توفيقي

محاسبه ميدان جابجايي پوسته زمين در منطقه جنوب مركزي آلاسكا با استفاده از مشاهدات GPS و مقايسه آن با نتايج حاصل از يك از مدلهاي تكتونيكي موجود

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian
نام دانشجو : علي زرين كوب

خدمات مهندسي نقشه برداري در تونل شهري

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian
نام دانشجو : حسن ابراهيمي

محاسبه اوقات شرعي و نمايش تحت وب نتايج

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : سيدعلي واعظ موسوي

كاربردهاي GPS

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : محمدجواد صفريزدي نطنزي

معرفي و پياده سازي مدل عددي WRF

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, يزدان عامريان
Masoud Mashhadi Hossienali, Yazdan Amerian
نام دانشجو : سعيد زارع رشكوئيه

نمايش بر خط نتايج پايش توموگرافيك بخار آب تروپوسفر با استفاده از المان هاي حجمي

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian
نام دانشجو : زكيه دباغ

نمايش بر خط نتايج پايش توموگرافيك چگالي الكترونيكي يونسفر با استفاده از توابع پايه

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian
نام دانشجو : فاطمه فروغ نيا

نمايش بر خط نتايج آناليز تغيير شكل پوسته زمين

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian
نام دانشجو : حميد حبيبي مجنده

كاليبراسيون گيرنده هاي GPS

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, مهدي روفيان نائيني
Masoud Mashhadi Hossienali, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : مهدي عزيزي ارهاني

پردازش اطلاعات تداخل سنجي راداري

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian
نام دانشجو : پويا محمدي كزج

نمايش برخط نتايج آناليز تغييرات ناشي از زمين لرزه در يونسفر

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian
نام دانشجو : قدسيه مطلق زاده

طراحي شبكه هاي ماهواره اي پايش با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : اميرحسين رستمي