تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

استفاده از مشاهدات ژئودزي در شبكه هاي عصبي مصنوعي فيزيك آگاه براي پيش بيني كوتاه مدت وضع هوا

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, يزدان عامريان, مجيد آزادي, عليرضا آزموده اردلان, يزدان عامريان, مهدي اسحاق
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, Yazdan Amerian, , , Yazdan Amerian, Mahdi Eshagh
نام دانشجو : فريدون كشاورزهدايتي

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

بررسي بهبود برازش ميدان سرعت GPS با تغيير شكل سطحي در گسلهاي امتداد لغز با استفاده از مدلهاي فيزيكي چرخه زمين لرزه در نيم فضاي گرانروي كشسان، مطالعه موردي گسل شمال تبريز

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, اصغر راست بود, بهزاد وثوقي, سعيد فرزانه, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Asghar Rastbood, Behzad Vosoghi, , Behzad Vosoghi
نام دانشجو : ميلاد سلمانيان اويلق

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

بهبود دقت تعيين موقعيت مطلق دقيق با بكارگيري سيگنال هاي شبيه سازي شده

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, يزدان عامريان, محمد مهدي علي زاده اليزئي, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Masoud Mashhadi Hossienali, Yazdan Amerian, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : مهسا منوچهري كيا

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

محاسبه تاخير تروپوسفري با استفاده از مدلهاي عددي پيش بيني هواشناسي و تاثير آن در دقت تعيين موقعيت آني مطلق دقيق

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, يزدان عامريان, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, Yazdan Amerian, Behzad Vosoghi
نام دانشجو : ميلاد آقائي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

افزايش دقت تعيين موقعيت در گوشي هاي تلفن همراه هوشمند با استفاده از تصحيحات شبكه RTK

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان, يحيي جمور, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian, , Iraj Jazirian
نام دانشجو : فاطمه يگانه ديزجور

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

برآورد ميدان گراديان سرعت (نرخ كرنش و نرخ دوران) به روش معكوس سازي مشاهدات جابه جايي نسبي بين نقاط يك شبكه ژئودزي

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, مهدي روفيان نائيني, ايرج جزيرييان, ايرج جزيرييان
Masoud Mashhadi Hossienali, Mahdi Raoofian, Iraj Jazirian, Iraj Jazirian
نام دانشجو : پريسا شفيعي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

امكان سنجي استفاده از روشهاي درونيابي آمار مكاني در توموگرافي تروپسفر

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, بهزاد به نبيان, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, , Behzad Vosoghi
نام دانشجو : شهريار احمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

برآورد ميدان تغيير شكل ناهمگن سطحي زمين با استفاده از روشهاي آماري

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, احد ملك زاده, بهزاد وثوقي, مهدي روفيان نائيني, يحيي جمور, عبدالرضا صفري, مهدي روفيان نائيني, يزدان عامريان
Masoud Mashhadi Hossienali, Ahad Malekzadeh, Behzad Vosoghi, Mahdi Raoofian, , , Mahdi Raoofian, Yazdan Amerian
نام دانشجو : بهزاد به نبيان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تداخل سنجي سري تصاوير راداري در استخراج ارتفاعي پراكنش گرها

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, سميع سميعي اصفهاني, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, , Behzad Vosoghi
نام دانشجو : رقيه زماني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

امكان سنجي توسعه يك سامانه تعيين موقعيت در فضاهاي سرپوشيده

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, يحيي جمور, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, , Behzad Vosoghi
نام دانشجو : سامان زماني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

امكان سنجي ارائه خدمات مهندسي نقشه برداري در معادن روباز با استفاده از تداخل سنجي راداري

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, ايرج جزيرييان, عليرضا آزموده اردلان, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Masoud Mashhadi Hossienali, Iraj Jazirian, , Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : سياوش شامي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

طراحي بهينه هندسه فضائي يك ماموريت سنجش بازتاب

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور, ياسر مقصودي مهراني, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Masoud Mashhadi Hossienali, , Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : نارين گويلي كيلانه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

ارزيابي قابليت مدلهاي عددي هواشناسي و مدل توموگرافي در كاهش خطاي تروپوسفر مشاهدات تداخل سنجي راداري

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور, ياسر مقصودي مهراني, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Masoud Mashhadi Hossienali, , Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : محراب يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

امكان سنجي استفاده از تكنيك سنجش بازتاب سيگنالهاي سيستم تعيين موقعيت جهاني جهت مقيدسازي مسئله مدلسازي محلي توموگرافيك بخار آب

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Masoud Mashhadi Hossienali, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : ميلاد جابري شفيع

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

امكان سنجي ساخت يك سيستم جديد براي كاليبراسيون شاخص هاي ترازيابي دقيق با استفاده از فتوگرامتري برد كوتاه

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, مسعود ورشوساز, علي حسيني نوه , يحيي جمور, علي حسيني نوه
Masoud Mashhadi Hossienali, Masood Varshosaz, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, , Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : زهرا راد گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

آناليز تغييرات TEC پيش از وقوع زلزله با استفاده از روش آناليز آماري شكل

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, محمد مهدي علي زاده اليزئي, مهدي آخوندزاده, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Masoud Mashhadi Hossienali, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, , Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : زهرا صادقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

مدلسازي منطقه اي چگالي الكتروني يونسفر با استفاده از روش المان هاي حجمي و مشاهدات GPS

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, يزدان عامريان, يحيي جمور, يزدان عامريان
Masoud Mashhadi Hossienali, Yazdan Amerian, , Yazdan Amerian
نام دانشجو : هانيه جعفرزاده هنجني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

مدل سازي برداري يون سپهر با استفاده از نظريه اسلپين

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, يزدان عامريان, محمد مسجد جامعي, محمد كريمي, محمدعلي شريفي, عبدالرضا صفري, يزدان عامريان
Masoud Mashhadi Hossienali, Yazdan Amerian, Mohammad Masjedjamee, Mohammad Karimi, , , Yazdan Amerian
نام دانشجو : حسين اعتمادفرد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

پس پردازش خروجي هاي مدلهاي عددي پيش بيني وضع هوا با استفاده از روشهاي فيلترگذاري و مشاهدات ژئودزي ماهواره اي

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, يزدان عامريان, محمدعلي شريفي كيا, يزدان عامريان
Masoud Mashhadi Hossienali, Yazdan Amerian, Mohammad Sharifikia, Yazdan Amerian
نام دانشجو : مهدي عباس نسب زرنق

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

تعيين پهنه بندي اقليمي جديدي براي ايران بر اساس نتايج حاصل از تكنيك GPS Radio Occultation

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : فريدون كشاورزهدايتي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

استفاده از الگوريتم هاي نوين در ناهمبسته سازي ماتريس كووريانس ابهامات شناور براي حل سريع ابهام فاز

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, يحيي جمور, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, Yahya Jamour, Behzad Vosoghi
نام دانشجو : سيدبهزاد حسني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

تعيين پهنه بندي اقليمي جديدي براي ايران بر اساس نتايج حاصل از تكنيك GPS Radio Occultatian

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, مجيد آزادي, بهزاد وثوقي, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Magid Saeedi, Behzad Vosoghi, Behzad Vosoghi
نام دانشجو : فريدون كشاورزهدايتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷

امكان سنجي آناليز سه بعدي تغيير شكل پوسته زمين در قالب مسئله اي خوش وضع

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور, بهزاد وثوقي, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, , Behzad Vosoghi, Behzad Vosoghi
نام دانشجو : محسن حبيبي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

مدلسازي توموگرافي چهار بعدي محلي بخار آب در ايران

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, عبدالرضا صفري, بهزاد وثوقي, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, , Behzad Vosoghi, Behzad Vosoghi
نام دانشجو : زهره اداوي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

تعيين وضعيت با استفاده از مشاهدات فاز موج حامل GPS

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, حبيب قنبرپور اصل, مهدي فرنقي, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, , Mahdi Farnaghi, Behzad Vosoghi
نام دانشجو : مهين جعفري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۹

طراحي بهينه هندسه بخش فضايي سيستم هاي ماهواره اي منطقه اي براي اهداف تعيين موقعيت و هواشناسي

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور, بهزاد وثوقي, جعفر روشنيان, مهدي فرنقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Yahya Jamour, Behzad Vosoghi, , Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : ميلاد عسگري مهر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

استفاده از مدلهاي عددي پيش بيني هوا براي محاسبه تاخير مايل تروپوسفري

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور, يزدان عامريان, يزدان عامريان
Masoud Mashhadi Hossienali, , Yazdan Amerian, Yazdan Amerian
نام دانشجو : الهه صادقي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

مدل سازي منطقه اي توزيع چگالي الكتروني در لايه يون سپهر با استفاده از آناليز موجك و مشاهدات GPS

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, علي اكبر آبكار, محمدرضا مباشري, يحيي جمور, عليرضا آزموده اردلان, محمدعلي شريفي, محمد كريمي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, Aliakbar Abkar, Mohammad Reza Mobasheri, Yahya Jamour, , , Mohammad Karimi
نام دانشجو : يزدان عامريان

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

پردازش داده هاي نرخ بالاي سامانه هاي GNSS با هدف پياده سازي يك سيستم پايش آني تغيير شكل

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, عليرضا آزموده اردلان, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, , Behzad Vosoghi
نام دانشجو : مريم يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸

امكان سنجي طراحي شبكه انتقال زمان كشور با استفاده از سيستم تعيين موقعيت جهاني

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور, بهزاد وثوقي, محمد كريمي
Masoud Mashhadi Hossienali, , Behzad Vosoghi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : مصطفي خوش منش

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آشكار سازي زلزله هاي تدريجي با استفاده از داده هاي GPS

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, محمدعلي شريفي, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, , Behzad Vosoghi
نام دانشجو : رويا موسويان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹

طراحي شبكه هاي ماهواره اي ژئودزي

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, Behzad Vosoghi
نام دانشجو : مصطفي كريمي مهرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۰۹

تلفيق GPS و INSهاي كم هزينه با هدف ناوبري در شهر

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, Behzad Vosoghi
نام دانشجو : سعيد بني بيات

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

پياده سازي هسته يك نرم افزار تعيين موقعيت مطلق دقيق

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, محمدرضا ملك
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : محمدمهدي رزاقيان گرمرودي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۱

بررسي ارتباط بين زمين لرزه هاي بزرگ و تغييرات دانسيته الكتروني به كمك GPS

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, علي محمدزاده, محمدرضا ملك
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : منا قدسي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۵

طراحي هندسه بخش فضايي يك سيستم تعيين موقعيت ماهواره اي بومي براي ايران

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, علي محمدزاده, محمدرضا ملك
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : حسين اعتمادفرد

تاریخ:

آناليز دو بعدي تغيير شكل هاي سطحي پوسته زمين در ايران با استفاده از سيستم تعيين موقعيت جهاني وبه روش لاگرانژ

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : ارمين رشيديان

تاریخ:

آناليز دو بعدي تغيير شكل شبكه ژئوديناميك ايران به روش رباستنس آناليز

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : كبري كردي

تاریخ:

آناليز دو بعدي تغيير شكلهاي سطحي پوسته زمين در ايران با استفاده از اندازه گيري هاي فاز وكد سيستم تعيين موقعيت جهاني (روش ايزو پارامتريك)

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : حميدرضا حيدري

تاریخ:

تعيين پارامترهاي هواشناسي با استفاده از ماهواره هايLEO مطالعه موردي ايران

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, 0 شريفي
Masoud Mashhadi Hossienali,
نام دانشجو : سعيد ميربرون

تاریخ:

توموگرافي يونوسفر به كمك داده هاي شبكه ژئوديناميك ايران

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : ميررضا غفاري رزين

تاریخ:

بررسي و تعيين تغييرات انحنائ پوسته زمين در ايران به وسيله مشاهدات GPS

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi
نام دانشجو : محمدرضا جبار حنيش السماح

تاریخ:

تحليل كنيماتيك تغيير شكل ارتفاعي با استفاده از فيلتر كالمن

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, مهدي نجفي علمداري
Masoud Mashhadi Hossienali,
نام دانشجو : غلامرضا رضائي جاويد

تاریخ:

بررسي قابليت شبكهGPS نرخ بالاي بين المللي در آشكار سازي زلزله هاي بزرگ

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : سجاد طبيبي

تاریخ:

ميكروژئودزي صنعتي

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : فرزانه برزگر

تاریخ:

مدلسازي ساختار وابستگي داده ها در استفاده از سيستم تعيين موقعيت جهاني

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : رويا موسويان

تاریخ:

رويكردي نوين در بازسازي ديناميك انكسارپذيري تر به روش توموگرافي با استفاده از مشاهدات GNSS

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : زهره اداوي

تاریخ:

برآورد دقت سري هاي زماني جابجائي سطح زمين حاصل از تداخل سنجي راداري با روش برآورد مولفه هاي وريانس

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, سميع سميعي اصفهاني
Masoud Mashhadi Hossienali, Samie Samieeesfahani
نام دانشجو : سيد ساسان بابايي

تاریخ:

ارزيابي روشهاي آماري در توموگرافي يونسفر با استفاده از مشاهدات GNSS

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : هانيه طباطبايي

تاریخ:

امكان سنجي استخراج داده هاي ارتفاع موج شاخص(SWH) از داده هاي ارتفاع سنجي ماهواره اي

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : احمد مرادي

تاریخ:

برآورد ميدان گراديان سرعت(نرخ كرنش و نرخ دوران) به روش معكوس سازي مشاهدات جابه جايي نسبي بين نقاط يك شبكه ژئودزي

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : پريسا شفيعي

تاریخ:

بررسي قابليت اطمينان برآورد سرعت و شتاب در تغيير شكل سطحي پوسته زمين به كمك داده هاي ترازيابي

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : اناهيتا روشني ممقاني

تاریخ:

امكان سنجي تعيين مدار دقيق ماهواره هاي GNSS با استفاده از داده هاي ايستگاه هاي رديابي در ايران

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, خسرو نعمت الهي
Masoud Mashhadi Hossienali, Khosrow Nematollahi
نام دانشجو : احسان نعمت اللهي

تاریخ:

استفاده از يادگيري ماشين در پيش بيني و درونيابي تأخير يونسفري

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, رويا موسويان
Masoud Mashhadi Hossienali, Roya Mousavian
نام دانشجو : فريد كلاهي صديق

تاریخ:

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, مهدي اسحاق
Masoud Mashhadi Hossienali, Mahdi Eshagh
نام دانشجو : فريدون كشاورزهدايتي

تاریخ:

توسعه يك سامانه نزديك به آني پردازش مشاهدات GNSS با استفاده از نرم افزار GAMIT/GLOBK

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : زهرا رحماني

تاریخ:

تعيين مدار ماهواره هاي GPS با استفاده از مشاهدات ماهواره اي در ايران

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي
Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : اكرم مرادي شكيب