محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

بررسي تاثير حذف پريد هاي شناخته شده از سري زماني داده هاي تك در شناسايي انامولي هاي ارزه اي - مطالعه موري زمين لرزه خوزشتان

نویسندگان: زهرا صادقي, مسعود مشهدي حسين علي

Zahra Sadeghi, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

Spectral Combination of Global and Regional Ionospheric Models Using Slepian Theory

نویسندگان: حسين اعتمادفرد, مسعود مشهدي حسين علي

Hossein Etemadfard, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش:

European Geosciences Union General Assembly 2016 (EGU)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

طراحي هندسي بخش فضايي سيستم ماهواره اي منطقه اي براي اهداف تعيين موقعيت و هواشناسي

نویسندگان: مسعود مشهدي حسين علي

Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: مهندسي ژئوماتيك دفاعي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

معرفي تلفقيق طيفي اسلپين كروي و بررسي آن بر روي مدل هاي جهاني و منطقه اي يونسفري

نویسندگان: حسين اعتمادفرد, مسعود مشهدي حسين علي

Hossein Etemadfard, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

مدل سازي توموگرافيك چهار بعدي پارامترهاي مرتبط با وضعيت آب و هوا با استفاده از امواج GPS

4D tomographic modeling of the weather conditions parameters using GPS signals

نویسندگان: زهره اداوي, مسعود مشهدي حسين علي

Zohreh Adavi, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: كنفرانس ملي هواشناسي ايران

Iranian Meteorological Conference 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تعيين وضعيت با استفاده از مشاهدات فاز حامل GPS

نویسندگان: مهين جعفري, مسعود مشهدي حسين علي

Mahin Jafari, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: نخستين كنفرانس ملي ناوبري

The 1st National Navigation Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

درون يابي مكاني ايستگاه هاي سينوپتيك جهت انتقال داده هاي فشار به ايستگاه هاي IPGN واقع در جنوب ايران

نویسندگان: زهره اداوي, مسعود مشهدي حسين علي

Zohreh Adavi, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

آشكار سازي لرزش ها و لغزش هاي اپيزودييك در كاسكادياي شمالي به روش برآورد هارمونيك چند متغيره

نویسندگان: رويا موسويان, مسعود مشهدي حسين علي

, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92