محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

Evaluation of Virtual Reference Station constraints for GNSS Tropospheric Tomography in Austria

نویسندگان: Weber Robert, زهره اداوي, مسعود مشهدي حسين علي

Weber Robert, Zohreh Adavi, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش:

EGU General Assembly 2019 (EGU 2019)

محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

Copula-based Investigation of Dependency Structures of Wet refractivity in Central Europe

نویسندگان: رويا موسويان, Christof Lorenz, Benjamin Fersch, Harald Kunstmann, مسعود مشهدي حسين علي

Roya Mousavian, Christof Lorenz, Benjamin Fersch, Harald Kunstmann, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش:

EGU General Assembly 2019 (EGU 2019)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

آناليز تاثير خط مبناي زماني و مكاني تصاوير راداري در ميزان همبستگي (همدوسي) تصاوير براي تشخيص گراديان جابجايي هاي بزرگ مقياس با استفاده از فناوري تداخل سنجي راداري (مطالعه موردي: معدن گل گهر سيرجان)

نویسندگان: سياوش شامي, مسعود مشهدي حسين علي

Siavash Shami, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك و سومين همايش ملي فناوري اطلاعات مكاني

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

A Regional Satellite Constellation Optimization for GNSS Remote Sensing of Soil Moisture

نویسندگان: نارين گويلي كيلانه, مسعود مشهدي حسين علي

Narin Gavili Kilane, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش:

European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU 2018)

محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

A satellite constellation optimization for a regional GNSS remote sensing mission

نویسندگان: نارين گويلي كيلانه, مسعود مشهدي حسين علي

Narin Gavili Kilane, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش:

European Geosciences Union General Assembly 2017 (EGU 2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

بررسي تاثير حذف پريد هاي شناخته شده از سري زماني داده هاي تك در شناسايي انامولي هاي ارزه اي - مطالعه موري زمين لرزه خوزشتان

نویسندگان: زهرا صادقي, مسعود مشهدي حسين علي

Zahra Sadeghi, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

Spectral Combination of Global and Regional Ionospheric Models Using Slepian Theory

نویسندگان: حسين اعتمادفرد, مسعود مشهدي حسين علي

Hossein Etemadfard, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش:

European Geosciences Union General Assembly 2016 (EGU)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

طراحي هندسي بخش فضايي سيستم ماهواره اي منطقه اي براي اهداف تعيين موقعيت و هواشناسي

نویسندگان: مسعود مشهدي حسين علي

Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: مهندسي ژئوماتيك دفاعي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

معرفي تلفقيق طيفي اسلپين كروي و بررسي آن بر روي مدل هاي جهاني و منطقه اي يونسفري

نویسندگان: حسين اعتمادفرد, مسعود مشهدي حسين علي

Hossein Etemadfard, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

برآورد ميدان تغيير شكل ناهمگن پوسته زمين با استفاده از كولوكيشن كمترين مربعات نا ايستا

نویسندگان: بهزاد به نبيان, مسعود مشهدي حسين علي

Behzad Behnabian, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

مدل سازي توموگرافيك چهار بعدي پارامترهاي مرتبط با وضعيت آب و هوا با استفاده از امواج GPS

4D tomographic modeling of the weather conditions parameters using GPS signals

نویسندگان: زهره اداوي, مسعود مشهدي حسين علي

Zohreh Adavi, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: كنفرانس ملي هواشناسي ايران

Iranian Meteorological Conference 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تعيين وضعيت با استفاده از مشاهدات فاز حامل GPS

نویسندگان: مهين جعفري, مسعود مشهدي حسين علي

Mahin Jafari, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: نخستين كنفرانس ملي ناوبري

The 1st National Navigation Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

محاسبه ي تاخير تروپوسفري با استفاده از مدل هاي مختلف، داده هاي راديوسوندي و مشاهدات ايستگاه دائمي GPS

نویسندگان: زهره اداوي, مسعود مشهدي حسين علي

Zohreh Adavi, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

درون يابي مكاني ايستگاه هاي سينوپتيك جهت انتقال داده هاي فشار به ايستگاه هاي IPGN واقع در جنوب ايران

نویسندگان: زهره اداوي, مسعود مشهدي حسين علي

Zohreh Adavi, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

آشكار سازي لرزش ها و لغزش هاي اپيزودييك در كاسكادياي شمالي به روش برآورد هارمونيك چند متغيره

نویسندگان: رويا موسويان, مسعود مشهدي حسين علي

, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

آشكارسازي لرزش ها و لغزش هاي اپيزوديك در كاسكادياي شمالي به روش برآورد هارمونيك چند متغيره

نویسندگان: رويا موسويان, مسعود مشهدي حسين علي

, Masoud Mashhadi Hossienali

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92