سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

پيش تحليل مدل هاي بازسازي توموگرافيك بخار آب مبتني بر تحليل ماتريس طراحي فضاي مدل با تركيب هاي متفاوت از مشاهدات ماهواره هاي GNSS

نویسندگان: اله صادقي, مسعود مشهدي حسين علي, عبدالرضا صفري
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

Stress Field Inversion Analysis of Earthquake Focal Mechanisms in Northwestern Iran: Implications for Tectonic Regimes

نویسندگان: ميلاد سلمانيان اويلق, اصغر راست بود, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۱۰۵
تا صفحه: ۱۱۹

سال: ۱۴۰۱

Determining the time response in GNSS tomographic modeling of troposphere

نویسندگان: صادقي اله, مسعود مشهدي حسين علي, صفري عبدالرضا
عنوان مجله: Earth Science Informatics
از صفحه: ۱۸۶۷
تا صفحه: ۱۸۷۷

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Development of a hybrid tomography model based on principal component analysis of the atmospheric dynamics and GPS tracking data

نویسندگان: الهه صادقي, مسعود مشهدي حسين علي, عبدالرضا صفري
عنوان مجله: GPS SOLUTIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Assessment of noise in InSAR timeseries using least squares variance component estimation

نویسندگان: سيد ساسان بابائي, مسعود مشهدي حسين علي, سميع سميعي اصفهاني
عنوان مجله: ANNALS OF GEOPHYSICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Applying principal components to analyze the distribution of model biases in GNSS tropospheric tomography for a case study in Northwestern Iran

نویسندگان: مسعود مشهدي حسين علي, هانيه طباطبائي
عنوان مجله: GPS SOLUTIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Copula, a new approach for optimum design of Voxel-based GNSS tropospheric tomography based on the atmospheric dynamics

نویسندگان: رويا موسويان, مسعود مشهدي حسين علي, كريستف لورنس, هارالد كنستمن
عنوان مجله: GPS SOLUTIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

The Role of Spatial Gradient on Vertical Total Electron Content Extraction From Geodetic Very Long Baseline Interferometry Observation: Case Study CONT08 to CONT17-L1

نویسندگان: حسين اعتمادفرد, R. Heinkelmann, مسعود مشهدي حسين علي, H. Schuh
عنوان مجله: SPACE WEATHER-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

تحليل كاپيولاي مناسب براي مدلسازي ساختار وابستگي داده هاي تاخير تروپسفري در بخش كوهستاني اروپاي مركزي

نویسندگان: رويا موسويان, مسعود مشهدي حسين علي, كريستف لورنز
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۶۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

مروري بر روش هاي بازيابي ميدان جابجايي سه بعدي سطح زمين با استفاده از مشاهدات حاصل از تداخل سنجي راداري (InSAR) با تاكيد بر دقت هر كدام از اين روش ها

نویسندگان: سيد ساسان بابائي, مسعود مشهدي حسين علي, سميع سميعي اصفهاني
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۸۱
تا صفحه: ۲۰۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي حساسيت به نويز مساله بازيابي ميدان جابجايي سه بعدي حاصل از تداخل سنجي راداري (مطالعه موردي به ترتيب زلزله هاي 16 فروردين و 21 آبان سال 1396 سفيد سنگ و ازگله)

نویسندگان: سيد ساسان بابائي, مسعود مشهدي حسين علي, سميع سميعي اصفهاني
عنوان مجله: فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۱۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Copula based modeling of dependence structure in geodesy and GNSS applications case study for zenith tropospheric delay in complex terrain

نویسندگان: رويا موسويان, Christof Lorenz, مسعود مشهدي حسين علي, Benjamin Fersch, Harald Kunstmann
عنوان مجله: GPS SOLUTIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Application of the GPS reflected signals in tomographic reconstruction of the wet refractivity in Italy

نویسندگان: ميلاد جابري شفيع, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

ارزيابي كارايي روش هاي محلي و غير محلي در برآورد ماتريس كوواريانس تداخل سنجي سري تصاوير راداري و تخمين ارتفاع مولفه هاي اصلي با روش بيشينه احتمال

نویسندگان: رقيه زماني, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۸۳
تا صفحه: ۹۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Modeling the ionospheric gradient by using VSS base functions and GPS data over Iran

نویسندگان: حسين اعتمادفرد, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: ADVANCES IN SPACE RESEARCH
از صفحه: ۱۹۲۹
تا صفحه: ۱۹۳۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي تأثير حذف پريودهاي شناخته شده از سري زماني داده هاي TEC در شناسايي آنامولي لرزه اي يونسفري

نویسندگان: زهرا صادقي, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۴۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

آناليز جابجايي هاي بزرگ مقياس با استفاده از فناوري تداخل سنجي راداري در معادن روباز (مطالعه موردي معدن گل گهر سيرجان)

نویسندگان: سياوش شامي, مسعود مشهدي حسين علي, سيد ساسان بابائي
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Application of the T2-Hotelling test for investigating ionospheric anomalies before large earthquakes

نویسندگان: زهرا صادقي, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS
از صفحه: ۷
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Application of GNSS-R in Tomographic Sounding of the Earths Atmosphere

نویسندگان: ميلاد جابري شفيع, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: ADVANCES IN SPACE RESEARCH
از صفحه: ۷۱
تا صفحه: ۸۳

سال: ۱۳۹۷

Simultaneous estimation of cross-validation errors in least squares collocation applied for statistical testing and evaluation of the noise variance components

نویسندگان: بهزاد به نبيان, مسعود مشهدي حسين علي, احد ملك زاده
عنوان مجله: JOURNAL OF GEODESY
از صفحه: ۱۳۲۹
تا صفحه: ۱۳۵۰

سال: ۱۳۹۷

تصحيح اثر تاخير تروپسفري در تداخل سنجي راداري با استفاده از مدل تحقيقاتي و پيش بيني آب و هوا

نویسندگان: محراب يوسفي, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۷۰

سال: ۱۳۹۷

بررسي تغييرات TEC پيش از وقوع تعدادي از زمين لرزه هاي بزرگ رخ داده در سال 2010، با استفاده از آزمون آماري تي دو- هتلينگ

نویسندگان: زهرا صادقي, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۶

استفاده از مدل كلوكيشن نا همسانگرد به منظور محاسبه تغيير شكل پوسته با استفاده از كولوكيشن كمترين مربعات، مطالعه موردي شبه جزيره كناي

نویسندگان: بهزاد به نبيان, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۴۳
تا صفحه: ۱۵۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

معرفي تلفيق طيفي اسلپين كروي و بررسي آن بر روي مدل هاي جهاني و منطقه اي يونسفري

نویسندگان: حسين اعتمادفرد, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۳۹
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۵

Real-Time Kinematic Network of Tehran From Design to Application

نویسندگان: مسعود مشهدي حسين علي, مصطفي خوش منش
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۷۵
تا صفحه: ۲۹۱

سال: ۱۳۹۴

تحليل نا اريب تغيير شكل سه بعدي پوسته زمين با استفاده از مشاهدات GPS (مطالعه خاص شبه جزيره ي كناي در آلاسكا)

نویسندگان: محسن حبيبي, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۹۳
تا صفحه: ۱۰۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Application of Slepian theory for improving the accuracy of SH-based global ionosphere models in the Arctic region

نویسندگان: حسين اعتمادفرد, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Spherical Slepian as a new method for ionospheric modeling in arctic region

نویسندگان: حسين اعتمادفرد, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۴

Application of Network RTK Positions and Geometric Constraints to the Problem of Attitude Determination Using the GPS carrier phase measurements

نویسندگان: مهين جعفري, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۸۸
تا صفحه: ۲۹۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Determining precipitable water in the atmosphere of Iran based on GPS zenith tropospheric delays

نویسندگان: الهه صادقي, مسعود مشهدي حسين علي, حسين اعتمادفرد
عنوان مجله: ANNALS OF GEOPHYSICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: اتريش / Austria

4D tomographic reconstruction of the tropospheric wet refractivity using the concept of virtual reference station case study northwest of Iran

نویسندگان: زهره اداوي, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Optimization of geosynchrounus satellite constellation for independent regional navigation and positioning in Middle East Region

نویسندگان: ميلاد عسگري مهر, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: ACTA ASTRONAUTICA
از صفحه: ۱۴۷
تا صفحه: ۱۵۸

سال: ۱۳۹۳

تغييرات انحناي سطح پوسته زمين در ايران با نظريه تحليلي تغيير شكل

نویسندگان: محمدرضا جبار حنيش السماح, مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۳

GPS radio occultation constellation design with the optimal performance in Asia Pacific region

نویسندگان: ميلاد عسگري مهر, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: JOURNAL OF GEODESY
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

4D-tomographic reconstruction of water vapor using the hybrid regularization technique with application to the North West of Iran

نویسندگان: زهره اداوي, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: ADVANCES IN SPACE RESEARCH
از صفحه: ۱۸۴۵
تا صفحه: ۱۸۵۴

سال: ۱۳۹۳

طراحي بخش فضايي يك سيستم ناوبري منطقه اي براي خاور ميانه

نویسندگان: حسين اعتمادفرد, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

پيشنهاد روشي جديد در آناليز جابجايي شبكه هاي ارتفاعي

نویسندگان: غلامرضا رضائي جاويد, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۸۱
تا صفحه: ۹۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

تعيين الگوي تغيير شكل ارتفاعي سطح پوسته زمين در فلات ايران با استفاده از داده هاي شبكه GPS موردي ايران سراسري

نویسندگان: مسعود مشهدي حسين علي, حميدرضا حيدري
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۴۷
تا صفحه: ۶۳

سال: ۱۳۹۲

كاربرد مدل هاي عددي پيش بيني وضع هوا در بهبود دقت تعيين موقعيت به روش ماهواره اي

نویسندگان: الهه صادقي, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: پژوهش هاي اقليم شناسي
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: لهستان / Poland

Regional Ionosphere modeling in support of IRI and Wavelet using GPS Observations

نویسندگان: يزدان عامريان, بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: Acta Geophysica
از صفحه: ۱۲۴۶
تا صفحه: ۱۲۶۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

Geodetic Constraints on the Time Transfer Network of Iran

نویسندگان: مصطفي خوش منش, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: لهستان / Poland

Geodetic Constraints on the Period of Episodic Tremors and Slips using Least Squares Harmonic Estimation Method with Application to Cascadia Subduction Zone

نویسندگان: رويا موسويان, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: ACTA GEOLOGICA POLONICA
از صفحه: ۲۰
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Analyzing the Tidal Frequency Content Using Karhunen Loeve Expansion Technique

نویسندگان: مريم يوسفي, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: AAPG BULLETIN
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۲

ارائه يك راهبرد براي تكرار ترازيابي دقيق در مقياس محلي با هدف تعيين زمين ساخت و ژئوديناميك ارتفاعي در ايران

نویسندگان: مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور, يعقوب حاتم چوري, پتر ونيچك, حميد نظري, معصومه آميغ پي, سياوش عربي
عنوان مجله: علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور
از صفحه: ۲۷۳
تا صفحه: ۲۷۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Regional improvement of IRI extracted ionospheric electron density by compactly supported base functions using GPS observations

نویسندگان: يزدان عامريان, مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: چك / Czech Republic

Geodetic evidence on segmentation of Cascadia subduction zone based on episodic tremors and slips using multivariate harmonic analysis of GPS time series

نویسندگان: رويا موسويان, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

تعيين نوسانات هم لرزه پوسته زمين با بهره گيري از داده هاي آهنگ بالاي GPS، مطالعه موردي زمين لرزه سن

نویسندگان: سجاد طبيبي, مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور
عنوان مجله: AAPG BULLETIN
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۰۲

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ايران / Iran

افزايش آستانه جابه جايي هاي هم لرزه قابل تشخيص در پردازش داده هاي GPS آهنگ بالا

نویسندگان: سجاد طبيبي, يحيي جمور, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: علوم زمين
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۱

Detection of main tidal frequencies using least squares harmonic estimation method

نویسندگان: رويا موسويان, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: Journal of Geodetic Science
از صفحه: ۲۲۴
تا صفحه: ۲۳۳

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: ايران / Iran

تعيين پريود تكرار مداري واقعي ماهواره هاي GPS با استفاده از اطلاعات مداري غير دقيق

نویسندگان: يحيي جمور, مسعود مشهدي حسين علي, سجاد طبيبي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۹۴

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: ايران / Iran

مدل سازي سه بعدي تغييرات چگالي الكتروني يونوسفر با استفاده از مشاهدات GPS شبكه ژئوديناميك ايران در سه فصل مختلف

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: علوم و فناوري فضايي
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۰

Procrustean Statistical Inference of Deformations

نویسندگان: مسعود مشهدي حسين علي, Mathias Becker, Erwin Groten
عنوان مجله: Journal of Geodetic Science
از صفحه: ۱۷۰
تا صفحه: ۱۸۰

سال: ۱۳۸۹

Comprhensive Approach to the Analysis of the 3D Kinematics Deformation with appliction to the Kenai Peninsula

نویسندگان: مسعود مشهدي حسين علي, Mathias Becker, Erwin Groten
عنوان مجله: journal of geodetic science
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۷۳

سال: ۱۳۸۹

Tomographic Reconstruction of the Ionospheric Electron Density in term of Wavelets

نویسندگان: يزدان عامريان, مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, ام البنين غفاري رزين
عنوان مجله: journal of aerospace science and technology
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۲۹