مشخصات فردی

نام: مسعود

نام خانوادگی: مشهدی حسینعلی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hossainali@kntu.ac.ir

شماره تماس: (۰۲۱)۸۸۷۸۶۲۱۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MasoudMashhadiHossianali

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی

گرایش: ژئودزی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری