از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه تحقيقاتي طبقه بندي تصاوير هوايي و ماهواره اي

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

معاون اداري ومالي دانشكده نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه علمي - پژوهشي سنجش از دور و GIS ايران

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

رييس اداره امور فني وعمراني

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه سنجش ازدور راداري

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۰۸/۲۸

معاون اداري مالي دانشكده

از تاریخ : تا تاریخ :

موظفي اعضاء هيات علمي جانباز40%تا69%