محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

استخراج خودكار مناطق شهري از تصاوير راداري با دقت مكاني بالا مبتني بر تلفيق ويژگيها

نویسندگان: نرگس تخت كشها, محمودرضا صاحبي

Narges Takhtkeshha, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و ششمين همايش و نمايشگاه ملي مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني (ژئوماتيك 1400)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

ارزيابي عوامل مختلف Smear effect (مات شدگي) بر روي كيفيت تصاوير با قدرت تفكيك مكاني بالا با استفاده از پارامتر MTF

نویسندگان: روح الله گودرزي, محمودرضا صاحبي

Rohollah Goodarzi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و ششمين همايش و نمايشگاه ملي مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني (ژئوماتيك 1400)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

تشخيص خودكار تعداد و مقاطع زماني كشت در سري زماني شاخص هاي گياهي مزارع كشاورزي مستخرج از تصاوير ماهواره اي سنتينل

نویسندگان: سعيد زارع, محمودرضا صاحبي, عليرضا صفدري نژاد

Saeed Zareh, Mahmod Reza Sahebi, Alireza Safdarinejad

عنوان همایش: چهارمين همايش ملي كاربرد مدلهاي پيشرفته تحليل فضايي (سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

توليد مدل رقومي ارتفاعي سطح زمين با استفاده از تصاوير SAR به منظور تعيين ارتفاع درختان جنگل

نویسندگان: نعيمه رحيمي زاده, محمودرضا صاحبي, ساسان ب بابايي كفاكي, اسداله متاجي

Rahimizadeh Naeemeh, Mahmod Reza Sahebi, Babaee K. Sasan, Motaji Assadollah

عنوان همایش: چهارمين همايش ملي كاربرد مدلهاي پيشرفته تحليل فضايي (سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

SPECKLE REDUCTION IN SAR IMAGES USING A BAYESIAN MULTISCALE APPROACH

نویسندگان: Zakeri Fatemeh, Saradjian Mohammad Reza, محمودرضا صاحبي

Zakeri Fatemeh, Saradjian Mohammad Reza, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش:

GeoSpatial Conference - Joint Conferences of SMPR and GI Research (ISPRS)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

Unsupervised zoning of cultivation areas with similar cultivation pattern in Golestan province based on the vegetation products of MODIS sensor

نویسندگان: فهيمه يوسفي, محمدجواد ولدان زوج, عليرضا صفدري نژاد, محمودرضا صاحبي

Fahimeh Youssefi, Mohammad Javad Valadanzoej, Alireza Safdarinezhad, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش:

GeoSpatial Conference 2019 ISPRS

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

MODIFIED OPTIMIZATION WATER INDEX (MOWI) FOR LANDSAT-8 OLI/TIRS

نویسندگان: مهدي مرادي, محمودرضا صاحبي, محمد شكري

Mehdi Moradi, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Shokri

عنوان همایش: مجموعه همايش هاي انجمن بين المللي فوتوگرامتري سنجش از دور و اطلاعات مكاني

Tehrans Joint ISPRS Conferences of GI Research SMPR and EOEC (SMPR 2017)

محل برگزاری: فرانسه / France

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

Markov Random Field-Based Segmentation Algorithm for Detection of Land Cover Changes Using Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar Polarimetric Images

نویسندگان: مهرنوش امتي, محمودرضا صاحبي

Mehrnoosh Omati, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش:

19th International Conference on Remote Sensing

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

كاهش نويز تصاوير سنجش از دوري با استفاده از فيلترينگ غير خطي در حوزه فركانس بر مبناي تغيير مقياس طيف اندازه

نویسندگان: حميد جنتي, محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج

Hamid Jannati, Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

Combination of contextual information and optimal texture features for improving the accuracy of SAR

نویسندگان: مهرنوش امتي, محمودرضا صاحبي

Mehrnoosh Omati, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

شناسايي تغييرات در تصاوير پلاريمتري رادار با روزنه مجازي بر مبناي تركيب روش هاي پيكسل مبنا، شي مبنا

نویسندگان: ميلاد وحيدي, محمودرضا صاحبي

Milad Vahidi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

طبقه بندي داده هاي پلاريمتري و بررسي تاثير استفاده از SPAN به عنوان يك ويژگي در طبقه بندي كننده ها

نویسندگان: سيدعلي احمدي, محمودرضا صاحبي

Seyed Ali Ahmadi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

ارزيابي و مقايسه دو روش تلفيق در سطح ويژگي و تصميم گيري دو منبع داده پلاريمتريك راداري و فراطيفي (مطالعه موردي شهر شيراز)

نویسندگان: مهين شكرالهي, محمودرضا صاحبي

Mahin Shokrollahi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

تلفيق تصاوير SAR و اپتيك با استفاده از تبديل كرولت

نویسندگان: محمد شكري, محمودرضا صاحبي

Mohammad Shokri, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

آشكارسازي تغييرات مبتني بر اطلاعات طيفي، بافتي و لبه با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات

نویسندگان: مهدي مرادي, محمودرضا صاحبي

Mehdi Moradi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

ارزيابي روش هاي طبقه بندي كننده ي داده هاي پلاريمتري رادار

نویسندگان: عاطفه وارثي, محمودرضا صاحبي

Atefeh Varesi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

ارزيابي تكنيك هاي آشكارسازي تغييرات شي گرا در تصاوير چند زمانه با قدرت تفكيك مكاني بالا

نویسندگان: فاطمه سعيدزاده, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, وحيد صادقي هزه بران

Fateme Saiedzadeh, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

طبقه بندي تصاوير راداري بر اساس الگوريتم كلوني مورچگان و طبقه بندي كننده فازي

نویسندگان: مصطفي رحماني, محمودرضا صاحبي

Mostafa Rahmani, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

ارزيابي نتايج طبقه بندي حاصل از تلفيق تصاوير اپتيك و SAR بر اساس آناليز بافت

نویسندگان: مهرنوش امتي, محمودرضا صاحبي

Mehrnoosh Omati, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بهبود عملكرد تلفيق تصاوير اپتيك و رادار در مناطق ناهمگن شهري

نویسندگان: معصومه طالبي, ساسان هوشنگي, محمودرضا صاحبي

Masoomeh Talebi, Sasan Houshangi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

توليد اندكس از ويژگي هاي مكاني به منظور استفاده در طبقه بندي طيفي-مكاني تصاوير با رزولوشن مكاني بالا

نویسندگان: حامد عاشوري, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي

Hamed Ashoori, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

طبقه بندي تصاوير ابرطيفي در مناطق شهري با روش جنگل تصادفي

نویسندگان: سجاد عيني زيناب, محمودرضا صاحبي

Sajjad Einizinab, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

شناسايي و بازيابي اتوماتيك مناطق داراي پوشش ابر در تصاوير سنجش از دور

نویسندگان: فرهاد دهقان, مرتضي ترابي, سيدعلي واعظ موسوي, محمودرضا صاحبي

Farhad Dehghan, , Seyed Ali Vaez Mousavi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

ارزيابي روش درخت دودويي SVM جهت طبقه بندي تصاوير ابر طيفي

نویسندگان: سجاد عيني زيناب, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي

Sajjad Einizinab, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

طبقه بندي به روش تلفيق نزديكترين همسايگي با فازي شهر شيراز

نویسندگان: عاطفه وارثي, محمودرضا صاحبي

Atefeh Varesi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

تهيه نقشه دقيق تراكم پوشش گياهي تالاب با استفاده از تصاوير سنجش از دور

نویسندگان: محمد حيدري, محمودرضا صاحبي

Mohammad Heydari, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

طبقه بندي تصاوير سنجش از دور به وسيله ي ويژگي هاي بافت

نویسندگان: بهنام نيك پرور, محمودرضا صاحبي, علي مسجدي

Behnam Nikparvar, Mahmod Reza Sahebi, Ali Masjedi

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

شناسايي تغييرات مربوط به منطقه اي در آلاسكا در طي سالهاي 1985 تا 2005 با روش موجك

نویسندگان: محمودرضا صاحبي, پگاه داروئي

Mahmod Reza Sahebi, Pegah Darouei

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

بررسي و تحليل روش هاي آشكارسازي تغييرات مبتني برآناليزشي گرا در مديريت و برنامه ريزي شهري

نویسندگان: فاطمه سعيدزاده, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, وحيد صادقي هزه بران

Fateme Saiedzadeh, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, Vahid Sadeghi Hezeboran

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

First National Conference on Urban Planning Urban Manaegement and Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

بررسي و تحليل روش هاي آشكارسازي تغييرات مبتني بر آناليز شي گرا در مديريت و برنامه ريزي شهري

نویسندگان: فاطمه سعيدزاده, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, وحيد صادقي هزه بران

Fateme Saiedzadeh, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, Vahid Sadeghi Hezeboran

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

First National Conference on Urban Planning Urban Manaegement and Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

ارزيابي و مقايسه ميزان موفقيت تصاوير چند طيفي و پلاريمتري راداري در طبقه بندي پوشش زمين (مطالعه موردي شهر شيراز

نویسندگان: مهين شكرالهي, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي

Mahin Shokrollahi, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

بررسي پيش بيني موقعيت ماهواره هاي سنجش از دوري بر اساس دسته المانهاي دوخط مدار (TLE)

نویسندگان: سيدياسر محسني زنوزي, محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان, محمودرضا صاحبي

Seyed Yasser Mohseni Zonouzi, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

بررسي روش هاي مختلف آستانه گذاري در خانواده هاي متفاوت موجك به منظور كاهش نويز تصاوير راداري

نویسندگان: فاطمه ذاكري, محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج

Fatemeh Zakeri, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Assesment and evaluation of the impact of using POLSAR imageries with different incident angles in forest classification

نویسندگان: كيوان رنجبر, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي

Keyvan Ranjbar, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Fractional vegetation cover estimation in urban environments

نویسندگان: حمزه سليمي كوچي, محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار, محمدجواد ولدان زوج

Hamze Salimi kouchi, Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

تشخيص تغييرات ناشي از زلزله با استفاده از تصاوير نوري به روش موجك

نویسندگان: فرناز كاظمي, محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج

Farnaz Kazemi, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

بررسي خانواده هاي مختلف موجك در كاهش نويز تصاوير راداري

نویسندگان: فاطمه ذاكري, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي

Fatemeh Zakeri, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳

Enhancing the Locational Perception of Soft Classified Satellite Imagery Through Evaluation and Development of the pixel swapping technique

نویسندگان: ميلاد نيرومندجديدي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده

Milad Niroumand-Jadidi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش:

26th International Cartographic Conference from Pole to Pole 2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

طبقه بندي تصاوير ابرطيفي و ليدار با استفاد از الگوريتم جنگل تصادفي

نویسندگان: امين قاسمي اسفهلان, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي

Amin Ghasemi Esfahlan, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ارائه ي روشي به منظور استخراج لبه در تصاوير ماهواره اي بر مبناي سيستم فازي نوع 2

نویسندگان: اميرمسعود چگونيان, محمودرضا صاحبي

Amir Masoud Chegoonian, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

روشي نوين براي طبقه بندي تصاوير سنجش از دور بر مبناي كرنل طيفي-مكاني

نویسندگان: سحر دهنوي, ساحل مهدوي, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي

Sahar Dehnavi, Sahel Mahdavi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

طبقه بندي انواع مراتع با استفاده از تصاوير ماهواره اي و داده هاي كمكي شامل بافت تصاوير، داده هاي ارتفاعي منطقه و شاخصهاي گياهي

نویسندگان: رضا حسين خاني, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي

, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

استخراج لبه از تصاوير نويزي به كمك تبديل فضاي ويژگي

نویسندگان: محسن جعفري, محمودرضا صاحبي

Mohsen Jafari, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ارائه مدلي براي برآورد پارامترهاي بايوفيزيكي برنج تو سط تصاوير چندزمانه رادار و اپتيك

نویسندگان: ميرمسعود خيرخواه زركش, مهدي درويشي, علي اكبر آبكار, محمودرضا صاحبي

, , Aliakbar Abkar, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بهبود تبديل Ranklet جهت آناليز بافت و طبقه بندي تصاوير سنجش از دور

نویسندگان: علي مسجدي, محمودرضا صاحبي

Ali Masjedi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بررسي روشي جهت كاليبراسيون بين سنجنده اي سنجنده هاي TM وETM

نویسندگان: نسرين نصرتي, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

برآورد زيست توده جنگل تا استفاده از تصاوير SAR و اپتيك

نویسندگان: محمدرضا رمضاني, محمودرضا صاحبي, رضا آقائي, عبدالرضا رمضاني

Mohammad Reza Ramezani, Mahmod Reza Sahebi, Reza Aghaee,

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

آشكارسازي تغييرات در تصاوير سري زمان ENVISAT ASAR در مناطق شهري

نویسندگان: كيوان رنجبر, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي

Keyvan Ranjbar, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بهينه سازي چند هدفه در تعيين پارامترهاي بهينه تصاوير پلاريمتري راداري

نویسندگان: مريم صالحي فراهاني, محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني

Maryam Salehi farahani, Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

روشي جديد براي فشرده سازي تصوير بر پايه تبديل كرولت و الگوريتم (Differential Pulse Code Modulation (DPCM

نویسندگان: فاطمه ذاكري, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, مجتبي جنتي

Fatemeh Zakeri, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mojtaba Jannati

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

استخراج درصد پوشش گياهي در محيط شهري با استفاد از تصاوير سنجش از دور

نویسندگان: حمزه سليمي كوچي, محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار, محمدجواد ولدان زوج

Hamze Salimi kouchi, Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بهبود فيلتركني با استفاد از سيستم فازي نوع دو جهت تشخيص لبه در تصاوير سنجش از دور

نویسندگان: ميلاد مجيدي, محمودرضا صاحبي

Milad Majidi, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

روشي نوين مبتني بر آناليز خطا براي استخراج پيكسل هاي خالص بهينه با استفاد از پيكسل هاي ردشده در فرايند تجزيه اختلاط طيفي

نویسندگان: ميلاد نيرومندجديدي, مجتبي جنتي, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي

Milad Niroumand-Jadidi, Mojtaba Jannati, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۱۳

AUTOMATIC BUILDING DETECTION AND EXTRACTION FROM LIDAR POINT CLOUD DATA

نویسندگان: نيما اخطاري, محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده

, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش:

ISPRS Congress 2008