تخمين پارامترهاي سطحي خاك توسط داده هاي ماهواره اي رادار با روزنه مجازي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار
Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : سيد عطا ناهيدي

مروري بر بررسي مناطق مرطوب (wetland) توسط فن آوري سنجش از دور

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : محمد رييسي ورزنه

اندازه گيري ميزان تابش نور خورشيد توسط تجهيزات آزمايشگاهي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : شهراد ابراهيم زاده

اندازه گيري نور تابش و بازتابش سطح زمين توسط دستگاههاي اندازه گيري ميداني

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سينا شهيدزاده عرباني

ببرسي روش هاي تشخيص تغييرات و استخراج عوارض شاخص در مناطق شهري با استفاده از تصاوير سنجش از دور اپتيك

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سياوش شاكري نصر

بررسي و دست آوردهاي نوين سنجش از دور در كاربرد شناخت و اكتشاف معادن

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني
Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : علي رضواني

بررسي و مقايسه فيلترهاي مختلف وفقي (Adaptive) جهت كاهش نويز در تصاوير SAR

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : سيدمحسن موسوي

بررسي و قابلت كاهش نويز لكه در تصاوير SAR با استفاده از روش موجك

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : ليلا حلالخور ميركلائي

بررسي الگوريتمهاي طبقه بندي تصاوير در مناطق شهري

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده
Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : مبين تواضعي رودي

بررسي پارامترهاي هدف در مناطق كوهستاني و خاك بدون پوشش گياهي در سنجش از دور راداري

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده
Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : فاطمه محمدگنجي

شناسايي تغييرات در مناطق شهري با استفاده از روش خوشه بندي فازي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : شهاب بهرامي

ارزيابي و مقايسه روشهاي دو بعدي تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي
Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : كورش سليميان

بررسي چند شاخص خشكسالي با استفاده از تصاوير MODIS

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : كيميا محمدنژاد

بررسي چگونگي تفكيك برخي از محصولات كشاورزي و غير محصول با استفاده از تصاوير MODIS

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : مهديه زرين