تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

بررسي كيفيت آب درياچه ها با استفاده از پارامترها و شاخص هاي سنجنده چندطيفي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, عليرضا برهاني داريان, هومن لطيفي, مهدي حسنلو, هومن لطيفي
Mahmod Reza Sahebi, Alireza Borhani Darian, Hooman Latifi, , Hooman Latifi
نام دانشجو : رضا دانياري

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

توسعه مدل مبتني بر يادگيري عميق به منظور برآورد رطوبت خاك از داده هاي سار پلاريمتري فشرده- مطالعه موردي: زمينهاي زراعي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمد شريفي كيا, بابك منصوري, مهدي مختارزاده, ملاني ترودل
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, , , Mahdi Mokhtarzadeh, Melani Terodel
نام دانشجو : سيدمحمدميلاد شهابي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

برآورد رطوبت خاك در مناطق كشاورزي داراي پوشش گياهي با استفاده از داده هاي SAR و اپتيك

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, رضا شاه حسيني, مهدي مختارزاده
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : مهدي اسلامي كليجي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توليد اطلاعات مكاني و طيفي محتواي تصوير و مدلهاي رياضي جهت بهبود دقت طبقه بندي تصاوير سنجش از دور

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, علي اكبر متكان, سعيد صادقيان, محمدسعدي مسگري سقزلو, مهدي مختارزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : حامد عاشوري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

بازيابي رطوبت و زبري سطح خاك از داده هاي رادار با روزنه مجازي با استفاده از الگوريتم شبكه عصبي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, جلال اميني, هومن لطيفي
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, , Hooman Latifi
نام دانشجو : حميدرضا ميرسليماني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

توسعه الگوريتم حسگري فشرده جهت آشكارسازي ناهنجاري در تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, برات مجردي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, پرويز ضياييان, عليرضا صفدري نژاد, محمد كريمي, مهدي مختارزاده
Mahmod Reza Sahebi, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, , , Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : سيدرضا صوف باف

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

بررسي عملكرد الگوريتم هاي طبقه بندي بر مبناي Bag OF Visual Words بروي تصاوير SAR

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, محمد شريفي كيا, ياسر مقصودي مهراني
Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : رضا محمدي آسيابي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

طبقه بندي گونه هاي جنگلي با استفاده از تكنيك POLInSAR

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, محمد شريفي كيا
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh,
نام دانشجو : محسن اسمعيل نژادسلطانلو

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

تفسير رفتار طيفي گياهان تحت تاثير گرد و غبار با استفاده از طيف سنجي و تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهرنوش قديمي, علي محمدزاده, علي جعفر موسيوند, علي محمدزاده
Mahmod Reza Sahebi, Mehrnosh Ghadimi, Ali Mohammadzadeh, , Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : امين زارع احمدآباد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

طبقه بندي گونه هاي درختي با استفاده توامان از تصاوير پلاريمتريك سار و اپتيك

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, ساسان بابايي, هومن لطيفي, مهدي حسنلو, هومن لطيفي
Mahmod Reza Sahebi, Ferydon Babaee, Hooman Latifi, , Hooman Latifi
نام دانشجو : ميلاد وحيدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

بهبود روشهاي شناسايي تغييرات در مناطق شهري با استفاده از اطلاعات ارتفاعي حاصل از تداخل سنجي راداري

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, محمد توكلي صبور, ياسر مقصودي مهراني
Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : فرشته طريقت

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

بهبود توموگرافي سري داد ه هاي پلاريمتري مبتني بر مكانيسم هاي بازپراكنش

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, جلال اميني, محمد شريفي كيا, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, محمد طالعي, علي محمدزاده
Mahmod Reza Sahebi, , , Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Taleai, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : حسين آقابابائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

كشف تغييرات در مناطق شهري با استفاده از الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري در تصاوير با توان تفكيك مكاني بالا

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, فرشاد اميراصلاني, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Mahmod Reza Sahebi, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : حميدرضا فتاحي حسن آباد

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

تلفيق تصاوير SAR و اپتيك با استفاده از تبديل كرولت

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, سعيد صادقيان, علي حسيني نوه
Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, , Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : محمد شكري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

ارزيابي توانايي الگوريتم هاي بهينه سازي ازدحام ذرات (PSO) و كرم شب تاب (FA) در آشكارسازي تغييرات مناطق شهري

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, پرويز ضيائيان, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Mahmod Reza Sahebi, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : مهدي مرادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

تشخيص تغييرات با استفاده از تصاوير پلاريمتريك SAR و الگوريتم ميدان تصادفي ماركوف

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, بابك منصوري, ياسر مقصودي مهراني
Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : مهرنوش امتي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

زمين مرجع سازي اتوماتيك تصاوير با حد تفكيك بالاي ماهواره اي با استفاده از مدلهاي رياضي 3 بعدي غير پارامتريك

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, پرويز ضياييان, علي حسيني نوه , علي محمدزاده, محمد كريمي, سعيد صادقيان, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Parviz Zeeaean, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Karimi, Saeed Sadeghian, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : سميه ياوري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

طبقه بندي تصاوير پلاريمتريك رادار با روزنه مجازي بر اساس الگوريتم كلوني مورچگان و طبقه بندي كننده فازي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, بابك منصوري , مهدي مختارزاده
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Babak Mansori, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : مصطفي رحماني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

آشكار سازي لكه هاي نفتي بر روي آبهاي آزاد با استفاده از پارامترهاي فيزيكي مستخرج از تصاوير پلاريمتري SAR

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, سيدمحمد توكلي صبور, محمدجواد ولدان زوج
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Seyedmohamad Tavakoli sabor, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : بهنام حسني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

شناسايي و طبقه بندي برخي از انواع خاك با استفاده از تصاوير ابرطيفي و طيف سنجي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, برات مجردي, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Mahmod Reza Sahebi, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : ليدا مسكيني مودي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

آشكارسازي تغييرات مناطق نيمه شهري در تصاوير ماهواره اي چند زمانه نوري مبتني بر آناليز شي گرا و ماشين بردار پشتيبان

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, سعيد صادقيان, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني
Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, Saeed Sadeghian, Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : فاطمه سعيدزاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

برآورد رطوبت سطح خاك با استفاده از داده هاي SAR با تاكيد بر مدلهاي بازپراكنش سطحي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدرضا مباشري, محمدرضا مباشري, محمدعلي شريفي كيا
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Sharifikia
نام دانشجو : سيدمحمد ميرمظلومي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

طبقه بندي پلاريمتري مكاني تصاوير SAR با استفاده از تلفيق طبقه بندي كننده هاي ماشين بردار پشتيبان

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, حميد عبادي, حميد عبادي, سيدمحمد توكلي صبور
Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi, Seyedmohamad Tavakoli sabor
نام دانشجو : مسعود حبيبي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

بررسي پوشش گياهي تالاب با استفاده از طبقه بندي تركيبي تصاوير سنجش از دور

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج, سيدكاظم علوي پناه
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej, Seyed kazem Alavipanah
نام دانشجو : محمد حيدري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

آشكارسازي تغييرات در مناطق شهري با استفاده از الگوريتم بهينه يابي كلوني مورچه ها در تصاوير سنجش از دور

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار, ياسر مقصودي مهراني, پرويز ضياييان, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : غزال داود بيكي زنجاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

جانمايي كلاسها در سطح زير پيكسل در تصاوير ابرطيفي با استفاده از روش فرا تفكيك پذيري

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني, برات مجردي, ياسر مقصودي مهراني
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : محمدصادق مطلبي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

استخراج اتوماتيك مرز اراضي در مناطق غير شهري از تصاوير رقومي با استفاده از مدل منحني فعال

نام اساتید: حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, فرشيد فرنود احمدي, مهدي مختارزاده
Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : ليلا مقصودي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹

تشخيص تغييرات با استفاده از تصاوير سار و نوري به روش موجك

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, علي اكبر متكان, مهدي مختارزاده, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Karimi
نام دانشجو : فرناز كاظمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي ميزان تغييرات و گسترش مناطق شهري با استفاده از روش Cellular Automata و داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار, حميد عبادي, برات مجردي, حميد عبادي
Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : مريم ويسي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

بررسي و ارزيابي تاثير تصاوير پلاريمتريك رادار با زاويه فرودهاي مختلف جهت طبقه بندي در مناطق جنگلي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, پرويز ضياييان, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي
Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi
نام دانشجو : كيوان رنجبر

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

بررسي روش جنگل تصادفي جهت بهبود طبقه بندي پوشش اراضي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, برات مجردي, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : امين قاسمي اسفهلان

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

ارزيابي عملكرد تبديل Curvelet در كاهش نويز Speckle تصاوير SAR

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, احد توكلي, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, , Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : فاطمه ذاكري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

بهبود برآورد درصد پوشش گياهي در مناطق شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند مقياسه

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار, ياسر مقصودي مهراني, كاظم علوي پناه, محمدجواد ولدان زوج, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Karimi
نام دانشجو : حمزه سليمي كوچي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳

تعيين پارامترهاي بهينه در تصاوير پلاريمتري SAR به منظور بهبود طبقه بندي پوشش زميني

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, بابك منصوري, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : مريم صالحي فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

طبقه بندي پوشش هاي جنگل با استفاده از تصاوير رادار و نوري (مطالعه موردي: جنگل هاي خيرود كنار)

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, يوسف رضايي, حميد عبادي, علي سركارگر اردكاني, حميد عبادي
Mahmod Reza Sahebi, , Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : احسان زارعي يركي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۵

تهيه نقشه كاربري در سطح زير پيكسل مبتني بر روشهاي بهينه سازي مكاني با استفاده از تصاوير چند طيفي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, برات مجردي, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : ميلاد نيرومندجديدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

آشكار سازي تغييرات مبتني بر ميدان هاي تصادفي ماركوف بر روي تصاوير SAR

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, يوسف رضايي, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : سارا صالحي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

كاليبراسيون راديومتريكي بين سنجنده اي با استفاده از اصول روش بازتاب مبنا

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : نسرين نصرتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

استفاده از تلفيق تصاوير نوري و رادار براي طبقه بندي انواع مراتع

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, علي اكبر آبكار, كاظم علوي پناه, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, Aliakbar Abkar, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : رضا حسين خاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

برآورد زيست توده جنگل با استفاده از تلفيق تصاوير SAR و اپتيك و بهره گيري از روشهاي الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار, محمد كريمي, مريم دهقاني
Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar, Mohammad Karimi, MARYAM Dehghani
نام دانشجو : محمدرضا رمضاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

محاسبه سطح زير كشت انواع محصولات كشاورزي با استفاده از تركيب داده هاي چند منبعي اپتيكي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : مسلم درويشي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

طبقه بندي منطقه شهري با استفاده از تلفيق تصاوير ماهواره اي چند منبعي راداري و اپتيكي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Karimi
نام دانشجو : زينب قنبري علويجه

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بهينه سازي روش قطعه بندي چند مقياسي اراضي زير كشت محصولات كشاورزي

نام اساتید: علي اكبر آبكار, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Aliakbar Abkar, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : حامد ساعتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۸

مقايسه و ارزيابي الگوريتم هاي متداول شناسايي و استخراج عارضه ساختمان از داده هاي ليدار

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, حميد عبادي
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : ياسر انصاري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

ارائه و پياده سازي يك روش بهينه فشرده سازي مبتني بر حفظ داده از ديدگاه سنجش از دور

نام اساتید: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : پدرام قميصي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

بومي سازي سيستم AMUSE جهت ارزيابي تغييرات پوشش در پاركهاي ملي به روش سنجش از دور

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, حميد عبادي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : زهرا غفراني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳

تشخيص لكه هاي نفتي توسط سنجنده رادار با روزنه مجازي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : صفورا شهسوارحقيقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

تخمين ميزان زيست توده (Biomass) درختان با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : نفيسه قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

كاهش نويز speckle به وسيله فيلترهاي adaptive

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : عظيم حيدريان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

تهيه نقشه پراكندگي شانه دار مهاجم در درياي خزر با استفاده از تصاوير سنجش از دور

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : سيدحميد هاشمي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

طبقه بندي تصاوير فراطيفي با استفاده از اطلاعات طيفي و هندسي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار, برات مجردي
Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar,
نام دانشجو : سميه يعقوبي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

پياده سازي و ارزيابي روش هاي مناسب جهت تفكيك محصولات كشاورزي كليدي از تصاوير سنجش از دور

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سعيد رمضان خاني

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

طبقه بندي تصوير ماهواره اي با استفاده از روش درختي و الگوريتم فازي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده
Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : احسان مومني

تاریخ:

استخراج نيمه اتوماتيك ساختمان از تصاوير با حد تشخيص بالا و داده هاي ليدارLidar

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : نيما اخطاري

تاریخ:

بررسي روش هاي مختلف تلفيق تصاوير سنجش از دور با تاكيد بر مناطق شهري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : محمدرضا اسمعيلي

تاریخ:

آناليز درايه اي داده هاي پلاريمتري SAR در تفكيك پذيري پوشش هاي مختلف زمين

نام اساتید: محمودرضا صاحبي
Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : ئالا بهرامي

تاریخ:

استخراج پيكسل هاي خالص مواد معدني با استفاده از روش هاي هندسي و آماري در تصاوير فرا طيفي به منظور طبقه بندي تصوير

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : مرتضي حيدري مظفر

تاریخ:

آشكار سازي تغييرات مكاني يخچال طبيعي علم چال با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : مهساسادات موسوي

تاریخ:

طبقه بندي پوشش زمين با استفاده از داده هاي پلاريمتري SAR

نام اساتید: محمودرضا صاحبي
Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : عطااله حدادي گوي آقاج

تاریخ:

مطالعه فرونشست سطح زمين ناشي از استخراج چاه هاي نفتي به كمك تداخل سنجي راداري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : پريسا حقيقت مهر

تاریخ:

استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني به منظور پي جويي ذخاير معدني فلزي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : محمد مقري فريز

تاریخ:

پتانسيل يابي معدني با بهره گيري از سنجش از دور و GIS

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : امين مهرمنش

تاریخ:

تهيه نقشه موضوعي فرسايش خاك در حوضه هاي آبريز با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, يوسف رضايي
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej,
نام دانشجو : محمدرضا فرزين پور

تاریخ:

بومي سازي روش تخمين آب معادل برف با استفاده از داده هاي رادار

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مريم دهقاني
Mahmod Reza Sahebi, MARYAM Dehghani
نام دانشجو : محمدرضا زجاجي

تاریخ:

بهبود طبقه بندي داده هاي پلاريمتري SAR مبتني بر الگوريتم فازي نوع 2

نام اساتید: محمودرضا صاحبي
Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : بهرام صفايي كوزه كنان

تاریخ:

بهبود تشخيص پراكنش گرهاي يك پيكسل در توموگرافي داده هاي SAR مبتني بر تست آماري( با تاكيد بر مناطق شهري)

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, حسين آقابابائي
Mahmod Reza Sahebi, Hossein Aghababaee
نام دانشجو : مهرنوش امتي

تاریخ:

استفاده از رادار آلتيمتري در مانيتورينگ سطح آب درياچه ها

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدعلي شريفي كيا
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Sharifikia
نام دانشجو : امير زنديه

تاریخ:

بررسي نقش عناصر موجود در خاك در ايجاد سرطان دستگاه گوارش فوقاني با استفاده از داده هاي سنجش از دوري

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, سودابه اعلاتاب
Mahmod Reza Sahebi, Sodabeh Ealatab
نام دانشجو : معصومه فري دوني

تاریخ:

تشخيص تغييرات عارضه مبنا با استفاده از تصاوير پلاريمتري SAR با قدرت تفكيك مكاني بالا

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, مهرنوش امتي
Mahmod Reza Sahebi, Mehrnosh Omati
نام دانشجو : مرجان طاهري

تاریخ:

تفكيك محصولات زراعي با استفاده از سري زماني تصاوير سنتينل2 به كمك شاخص هاي مبتني بر فنولوژي و تقويم زراعي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, عليرضا صفدري نژاد
Mahmod Reza Sahebi, Alireza Safdarinejad
نام دانشجو : سعيد زارع

تاریخ:

تخمين رطوبت سطح خاك در مناطق كشاورزي با استفاده از تصاوير رادار با روزنه مجازي به كمك الگوريتم يادگيري عميق

نام اساتید: محمودرضا صاحبي
Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : سپيده عبدالمالكي

تاریخ:

تشخيص تغييرات در مناطق سيلابي با استفاده از داده هاي اپتيك و رادار با روزنه مجازي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي
Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : محمد كاكايي لفداني

تاریخ:

تلفيق داده هاي اپيدميولوژي، سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات مكاني جهت بررسي توزيع سرطان معده

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, سودابه اعلاتاب, سيدعليرضا سجادي
Mahmod Reza Sahebi, Sodabeh Ealatab, Seyedalireza Sajadi
نام دانشجو : كيميا محمدنژاد

تاریخ:

بازيابي پارامترهاي سطح خاك با استفاده از بهينه سازي مدل هاي بازپراكنش سار و داده هاي با پيكربندي يگانه

نام اساتید: محمودرضا صاحبي
Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : عليرضا بهرامي مهتاج

تاریخ:

بررسي كيفيت آب درياچه ها با استفاده ازپارامترها و شاخص هاي سنجنده چندطيفي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, عليرضا برهاني داريان
Mahmod Reza Sahebi, Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : رضا دانياري

تاریخ:

توسعه روشهاي تخمين DOA در SAR توموگرافي به منظور استخراج تغييرات ارتفاعي در محيط شهري

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, حسين آقابابائي
Mahmod Reza Sahebi, Hossein Aghababaee
نام دانشجو : حسين ارمشي

تاریخ:

برآورد رطوبت خاك با استفاده از رادار با روزنه مجازي و به كارگيري روش هاي تشخيص تغييرات و شبكه هاي عصبي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي
Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : عماد الدين همتي

تاریخ:

تشخيص لكه نفتي با استفاده از داده هاي پلاريمتري رادار با روزنه مجازي فشرده

نام اساتید: محمودرضا صاحبي
Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : محمد ابراهيمي

تاریخ:

شناسايي و تفكيك گونه هاي غلات در مناطق نيمه خشك با استفاده همزمان از داده هاي طيف سنجي زميني و تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, روح الله گودرزي
Mahmod Reza Sahebi, Rohollah Godarzi
نام دانشجو : كيميا نوروزي