سال: ۱۳۸۸

مطالعه، طراحي، ساخت، تامين تجهيزات، نصب و راه اندازي (ايجاد) آزمايشگاه هاي پژوهشكده سنجش از دور شامل اتاق هاي تمييز، كارگاه ها و ...

همکاران: محمودرضا صاحبي

Mahmod Reza Sahebi