سنجش از دور مايكروويو

مقطع: تحصيلات تكميلي

تکنولوژی مصالح ساختمانی

مقطع: کارشناسی

استاتیک و مقاومت مصالح

مقطع: کارشناسی

راهسازی

مقطع: کارشناسی

مبانی دورکاوی

مقطع: کارشناسی

کاربردهای سنجش از دور-1

مقطع: کارشناسی

پردازش رقومی تصاویر پیشرفته

مقطع: کارشناسی ارشد (دوره JKIP)

تشخیص الگو

مقطع: تحصیلات تکمیلی

کالیبراسیون سنجنده ها و تصاویر

مقطع: تحصیلات تکمیلی

سنجش از دور پیشرفته و پردازش رقومی تصاویر

مقطع: تحصیلات تکمیلی

سنجش از دور پیشرفته

مقطع: تحصیلات تکمیلی

کاربردهای سنجش از دور

مقطع: تحصیلات تکمیلی

سنجش از دور

مقطع: کارشناسی

پردازش رقومی تصاویر

مقطع: تحصیلات تکمیلی

تشخیص تغییرات و بروزرسانی نقشه در فتوگرامتری و سنجش از دور

مقطع: تحصیلات تکمیلی