از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ تا تاریخ :

عضو حقيقي شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي مكانيك هوافضا

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ تا تاریخ :

عضو هيات تحرييريه دو فصل نامه علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ تا تاریخ :

عضو شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي ساخت افزايشي

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ تا تاریخ :

مدير گروه ساخت و توليد

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۰۱

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه علمي و پژوهشي دانش وفناوري هوا فضا

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضويت هيات تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي مكانيك هوا فضا

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه تحقيقاتي انفجار

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيئت تحريريه علمي - پژوهشي مواد پرانرژي

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضويت نشريه علمي -ترويجي مواد پرانرژي

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۹/۲۰

مديران گروه هاي آموزشي يك مقطع