تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

طراحي ، ساخت و كنترل حركت يك سيستم بازوي رباتيك چند محوري با امكان سنجي استفاده در توليد ساخت افزايشي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مهرداد كازروني, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : صادق دارباز

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

طراحي، ساخت و كنترل حركت يك سيستم بازوي رباتيك چند محوري با امكان سنجي استفاده در توليد ساخت افزايشي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مهرداد كازروني, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : دانيال مرادي جوشاني

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

طراحي،ساخت و كنترل حركت يك سامانه چند محوري با امكان سنجي استفاده در توليد ساخت افزايشي (بخش كنترل)

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مهرداد كازروني, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : سيدعلي رنجبران

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

طراحي، ساخت و كنترل حركتي يك سامانه چند محوره بازو همراه با امكان سنجي استفاده در ساخت افزايشي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مهرداد كازروني, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : اللهيار اشرفي ابيانه

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت ميز كارتزين سه محوره با قابليت تبديل به 5 محور براي سامانه ساخت افزايشي

نام اساتید: جمال زماني اشني, سهيل نخودچي, مجيد قريشي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Soheil Nakhodchi, Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : علي زاهد

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت مكانيزم دوار با دو درجه آزادي براي سامانه ساخت افزايشي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, سهيل نخودچي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Soheil Nakhodchi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : عابد ملكي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

طراحي و ساخت سامانه FDMS با تحليل عددي رئولوژي ماده اوليه به منظور پرينت قطعه از جنس فولاد آلياژي با هدف بهبود خواص فيزيكي و مكانيكي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, رضا اسلامي فارساني, بهروز آرزو, سعيد خدايگان, اسماعيل نجفي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Reza Eslami Farsani, , , Esmaeil Najafi
نام دانشجو : اميرحسين رحيمي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

طراحي و ساخت يك نمونه سامانه توليد افزايشي به روش پردازش ديجيتال نوري مداوم (جهت ساخت قطعات پزشكي و بررسي خواص آن از منظر خواص پزشكي)

نام اساتید: جمال زماني اشني, سعيد خدايگان, مجيد قريشي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, , Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمدتقي شايسته

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

طراحي و ساخت سامانه توليد افزايشي به روش پردازش ديجيتال نوري مداوم (جهت ساخت قطعات پزشكي و بررسي آن از منظر خواص مكانيكي – آناليز استاتيكي)

نام اساتید: جمال زماني اشني, سعيد خدايگان, مجيد قريشي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, , Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : اميرحسن منظور

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

طراحي و ساخت سامانه توليد افزايشي به روش پردازش ديجيتال نوري مداوم ( جهت ساخت قطعات پزشكي و بررسي آن از منظر خواص مكانيكي-ديناميكي)

نام اساتید: جمال زماني اشني, سعيد خدايگان, مجيد قريشي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, , Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : سياوش مؤيدي مانيزاني

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

طراحي و ساخت سامانه توليد افزايشي به روش پردازش ديجيتال نوري مداوم(جهت ساخت قطعات پزشكي و بررسي آن از منظر خواص ساختاري)

نام اساتید: جمال زماني اشني, سعيد خدايگان, مجيد قريشي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, , Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمد صالحي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

طراحي و ساخت سامانه FDMS به منظور پرينت قطعه از جنس فولاد آلياژي با هدف بهينه سازي خواص فيزيكي و مكانيكي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, رضا اسلامي فارساني, سعيد خدايگان, بهروز آرزو, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Reza Eslami Farsani, , , Majid Ghoreishi
نام دانشجو : اميرحسين رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت دستگاه ذوب انتخابي با ليزر به كمك امواج فراصوتي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, رضا اسلامي فارساني, رامين هاشمي, سعيد خدايگان, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Reza Eslami Farsani, , , Majid Ghoreishi
نام دانشجو : حسين صفرعليزاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, رضا اسلامي فارساني, مجيد قريشي, حسين خدارحمي, رامين هاشمي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Reza Eslami Farsani, Majid Ghoreishi, ,
نام دانشجو : عبدالرحمان صوفي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

ساخت و توليد آلياژهاي فلزي صنعتي به وسيله سامانه پرينت سه بعدي با استفاده از بكارگيري يك كلگي خاص

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, رضا اسلامي فارساني, مجيد قريشي, حسين خدارحمي, رامين هاشمي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Reza Eslami Farsani, Majid Ghoreishi, ,
نام دانشجو : عبدالرحمان صوفي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

ارزيابي و تحليل عددي تخريب كنترل شده ي سازه هاي بتوني تحت بار گذاري ديناميكي

نام اساتید: جمال زماني اشني, ميرمسعود باقري, رامين هاشمي, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي
Jamal Zamani, Mirmasod Bagheri, , Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : مهدي صداقت

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

طراحي و امكان سنجي جهت ساخت سامانه Base سيستم ساخت افزايشي روميزي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, رامين هاشمي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, , Majid Ghoreishi
نام دانشجو : ابوالفضل علي نژاداول ذالي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

ارزيابي و تحليل عددي تخريب كنترل شده ي سازه هاي بتوني تحت بارگذاري ديناميكي

نام اساتید: جمال زماني اشني, ميرمسعود باقري, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي, رامين هاشمي
Jamal Zamani, Mirmasod Bagheri, Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi,
نام دانشجو : مهدي صداقت

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

بررسي و تحليل عددي اثر بار دينامكي بر سازه هاي مقاوم

نام اساتید: جمال زماني اشني, ميرمسعود باقري, عبدالحسين جلالي اقچاي, سعيد خدايگان, عبدالحسين جلالي اقچاي
Jamal Zamani, Mirmasod Bagheri, Abdolhossien Jalali Aghchai, , Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : محمد اهني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

بررسي و اندازه گيري كميت هاي ديناميكي بابارگذاري بالا

نام اساتید: جمال زماني اشني, سهيل نخودچي, سعيد خدايگان, سهيل نخودچي
Jamal Zamani, Soheil Nakhodchi, , Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : ميلاد خسروي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

مدلسازي تئوري سرعت ذره در بارگذاري نرخ بالا (در محدوده انفجار) در مواد ايزوتروپ

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد سيد صالحي, خوزه آلبلدا, مجيد قريشي, عبدالحسين جلالي اقچاي, محمود موسوي مشهدي, حسين خدارحمي, افسانه مجري
Jamal Zamani, Majid Seyedsalehi, Khozeh Albelda, Majid Ghoreishi, Abdolhossien Jalali Aghchai, , , Afsaneh Mojra
نام دانشجو : محمد حلاجي ثاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

بررسي و تحليل عددي اثرات مخرب انفجار در تاسيسات و گاز

نام اساتید: جمال زماني اشني, ميرمسعود باقري, مجيد قريشي, سعيد خدايگان, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Mirmasod Bagheri, Majid Ghoreishi, , Majid Ghoreishi
نام دانشجو : حميدرضا ناساري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

بررسي و اندازه گيري يكنواختي بارگذاري شاك

نام اساتید: جمال زماني اشني, عبدالحسين جلالي اقچاي, سيدرضا شجاع رضوي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Jamal Zamani, Abdolhossien Jalali Aghchai, , Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : فروغ سردارزاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

آنالير سزه هاي متخلخل تحت بارگرگذاري با نرخ بالا با استفاده از شاك تيوپ

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, حسين خدا رحمي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, , Majid Ghoreishi
نام دانشجو : سعيد خسروي راد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

امكان سنجي، طراحي و ساخت سنسورهاي اندازه گيري فشار استاتيكي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهرداد كازروني, سعيد خدايگان, مهرداد كازروني
Jamal Zamani, Mehrdad Kazerooni, , Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : عليرضا آقاجاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

ساخت و آناليز سازه هاي متخلخل و بررسي خواس مكانيكي آن

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, حسين خدارحمي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, , Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمد داودي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

امكان سنجي، طراحي و ساخت سنسورهاي اندازه گيري فشار ديناميكي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهرداد كازروني, سعيد خدايگان, مهرداد كازروني
Jamal Zamani, Mehrdad Kazerooni, , Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : محمدحميد شكرريز

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

شناسايي پارامترهاي اثرگذار به منظور طراحي و امكان سنجي ساخت مكانيزم داده برداري در شاك تيوب (روميزي)

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهرداد وحدتي, سهيل نخودچي, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Mehrdad Vahdati, Soheil Nakhodchi, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : مجيد حاجي علي كوه پايه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

طراحي و امكان سنجي سيستم تبديل داده ها از يك شاك تيوب (روميزي)

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهرداد وحدتي, سهيل نخودچي, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Mehrdad Vahdati, Soheil Nakhodchi, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : اميرحسين سودمنداصلي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

طراحي و امكان سنجي ساخت سيستم شاك تيوب پرتابل (قابل حمل)

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, عبدالحسين جلالي اقچاي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Abdolhossien Jalali Aghchai, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : حسين آقائي زاده دستجرد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

طراحي و امكان سنجي ساخت سيستم كنترل تبديل تك شاك به چند شاك در ابعاد پرتابل

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, عبدالحسين جلالي اقچاي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Abdolhossien Jalali Aghchai, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : مسعود پيمان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

( دوره مشترك )تحليل تجربي و تيوري اثر محيط واسط بر ورق تحت بارگذاري انفجاري در shock tabe

نام اساتید: جمال زماني اشني, علي مظفري, مهناز ذاكري, سعيد ايراني, مجتبي فرخ, مجيد شهروي
Jamal Zamani, Ali Mozaffari, Mahnaz Zakeri, Saeid Irani, Mojtaba Farrokh,
نام دانشجو : مهران حشمتي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

طراحي و ساخت سامانه (قابل حمل) نمونه سازي سريع (نوع روميزي)

نام اساتید: جمال زماني اشني, محمدرضا رياحي دهكردي, مهرداد وحدتي, مهرداد كازروني, مهرداد كازروني, مهرداد وحدتي, مهرداد كازروني, مهرداد كازروني
Jamal Zamani, Mohammadreza Riahi Dehkordi, Mehrdad Vahdati, Mehrdad Kazerooni, Mehrdad Kazerooni, Mehrdad Vahdati, Mehrdad Kazerooni, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : جلال موغاري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

بررسي عددي سازه اي يك ماده ايزوتروپ تحت بارگذاري موج شوك با درنظر گرفتن المان حجمي نماينده

نام اساتید: جمال زماني اشني, كيوان نارويي, عبدالحسين جلالي اقچاي, مهدي ظهور, عبدالحسين جلالي اقچاي
Jamal Zamani, Keivan Narooei, Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehdi Zohoor, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : بهمن ويسي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

طراحي و ساخت سامانه پرتابل نمونه سازي سريع از نوع تزريق خمير

نام اساتید: جمال زماني اشني, محمدرضا رياحي دهكردي, مجيد قريشي, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي
Jamal Zamani, Mohammadreza Riahi Dehkordi, Majid Ghoreishi, Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : حامد جرجاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

طراحي و ساخت سامانه قابل حمل نمونه سازي سريع از نوع FDM

نام اساتید: جمال زماني اشني, محمدرضا رياحي دهكردي, مجيد قريشي, سهيل نخودچي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Mohammadreza Riahi Dehkordi, Majid Ghoreishi, Soheil Nakhodchi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : اميرحسين هداوند

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

طراحي و ساخت دستگاه آناليزور تداخل امواج و تحليل تئوري رفتار آن

نام اساتید: جمال زماني اشني, محمدحسين قزل اياق, مجيد قريشي, مهرداد وحدتي, علي جباري, محمود موسوي مشهدي, اميرعباس شايگاني اكمل
Jamal Zamani, , Majid Ghoreishi, Mehrdad Vahdati, Ali Jabbari, ,
نام دانشجو : سيد مسعود باقري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري ضرائب معادله حالت

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, عباس منتظري هدش, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Abbas Montazeri hedesh, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : مقداد آهنگري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

بررسي عددي رفتار موج انفجار در لحظه تداخل با انواع محيط هاي متجانس

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهرداد وحدتي, مهدي ظهور, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Mehrdad Vahdati, Mehdi Zohoor, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : محسن گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

مطالعه، طراحي و ساخت كاليبراتور سنسورهاي اندازه گيري فشار ديناميكي

نام اساتید: جمال زماني اشني, سعيد خدايگان, فرهنگ هنرور, مهرداد وحدتي, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Saeid Khodaygan, Farhang Honarvar, Mehrdad Vahdati, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : راميار حسين زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

بررسي رفتار محيط واسط در برخورد با موج سرعت بالا

نام اساتید: جمال زماني اشني, عبدالحسين جلالي اقچاي, كيوان نارويي, مهرداد كازروني, مهرداد كازروني
Jamal Zamani, Abdolhossien Jalali Aghchai, Keivan Narooei, Mehrdad Kazerooni, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : علي اصلاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

تحليل تئوري و تجربي پاسخ بلورهاي فلزي FCC در نرخ كرنشهاي بالا

نام اساتید: جمال زماني اشني, سيد محمدرضا خليلي, مجيد قريشي, عباس راستگو, غلامحسين لياقت, مجيد بازارگان
Jamal Zamani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Majid Ghoreishi, , , Majid Bazargan
نام دانشجو : احسان اعتمادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تحليل عددي بارگذاري ديناميكي بر روي يك سازه تحت محي هاي واسط متفاوت

نام اساتید: جمال زماني اشني, عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد وحدتي, عبدالحسين جلالي اقچاي
Jamal Zamani, Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Vahdati, Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : احسان ياوري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تحليل عددي امواج انفجار

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهدي ظهور, مجيد قريشي, مهدي ظهور
Jamal Zamani, Mehdi Zohoor, Majid Ghoreishi, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : سيدمحمد مولوي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳

بررسي عددي رفتار سازه جدار نازك استوانه تحت بارگذاري انفجاري داخلي

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, جمال زماني اشني, علي اصغر جعفري, مجيد قريشي, علي اصغر جعفري
Seyed Mohammd Reza Khalili, Jamal Zamani, Ali Asghar Jafari, Majid Ghoreishi, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : محمدوهاب موسوي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱

امكان سنجي طراحي و ساخت سنسورهاي اندازه گيري فشار استاتيكي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مهرداد وحدتي, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Mehrdad Vahdati, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : محمود بيدخوري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱

امكان سنجي طراحي و ساخت سنسورهاي اندازه گيري فشار ديناميكي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مهرداد وحدتي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Mehrdad Vahdati, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمدهادي همتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

آناليز عددي بارگذاري ديناميكي بر روي سازه ايزوتوپ تحت محيط واسط متفاوت

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مهدي ظهور, سعيد خدايگان, مهدي ظهور
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Mehdi Zohoor, Saeid Khodaygan, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : مهدي بزرگ مهر

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بررسي عددي رفتار موج انفجار با محيط هاي واسط متفاوت

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, سعيد خدايگان, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Saeid Khodaygan, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : وحيد موسي بيكي ده آبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بهينه سازي طراحي مخروط هاي جدار نازك كامپوزيتي تقويت شده بكار رفته در سازه هاي هوا فضايي

نام اساتید: علي مظفري, جمال زماني اشني, سعيد ايراني, مجتبي فرخ, سعيد ايراني
Ali Mozaffari, Jamal Zamani, Saeid Irani, Mojtaba Farrokh, Saeid Irani
نام دانشجو : فاطمه بهرامي منظور

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي و آناليز عددي مخزن جدار ضخيم و مخزن آب تست هاي انفجار زير آب

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مهرداد وحدتي, عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Mehrdad Vahdati, Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : بهنام سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

طراحي تحليل سازه هاي مخروطي كامپوزيتي تحت بارگذاري خارجي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مهرداد وحدتي, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Mehrdad Vahdati, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : عاطفه عبدلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

بررسي اثر تداخل موج انفجار و امواج الكترومغناطيس

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهرداد وحدتي, مجيد قريشي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Mehrdad Vahdati, Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمود مبين

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

مدلسازي بنيادي رفتار وابسته به زمان پليمرهاي آمورف حين تغيير شكل با نرخ هاي بالا

Constitutive modeling of time - dependent behavior of amorphous Polymers during high rate deformation

نام اساتید: جمال زماني اشني, سيد محمدرضا خليلي, مجيد قريشي, محمود موسوي مشهدي, غلامحسين لياقت, مجيد بازارگان
Jamal Zamani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Majid Ghoreishi, , , Majid Bazargan
نام دانشجو : كيوان حسيني صفري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تاثير بارگذاري ديناميكي گسترده يكنواخت و غير يكنواخت در شكل دهي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مهرداد كازروني, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Mehrdad Kazerooni, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمدعلي ادبي فيروزجائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

آناليز اثر نرخ كرنش در بارگذاري ديناميكي بر روي سازه هاي فلزي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهدي ظهور, مجيد قريشي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Mehdi Zohoor, Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : زهرا برزگر اسكوئي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بررسي تجربي سازه هاي مخروطي تقويت شده كامپوزيتي تحت بارگذاري استاتيكي

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهرداد وحدتي, فرهنگ هنرور, فرهنگ هنرور
Jamal Zamani, Mehrdad Vahdati, Farhang Honarvar, Farhang Honarvar
نام دانشجو : محمدحسين وهابي ميبدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي و ساخت سازه كامپوزيتي مقاوم به بارگذاري انفجاري

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهرداد وحدتي, مهدي ظهور, مهدي ظهور
Jamal Zamani, Mehrdad Vahdati, Mehdi Zohoor, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : مسعود احمدنيا فيض آبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

آناليز تجربي پارامترهاي تاثيرگذار موج انفجار از نقطه نظر شكل هندسي و جنس ماده منفجره

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, فرهنگ هنرور, فرهنگ هنرور
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Farhang Honarvar, Farhang Honarvar
نام دانشجو : ابوالفضل شجاع صنوبري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸

آناليز عددي پارامترهاي تاثيرگذار موج انفجار از نقطه نظر شكل هندسي و جنس ماده منفجره

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهرداد وحدتي, مجيد قريشي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Mehrdad Vahdati, Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : فواد نيكمرام

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

تحليل تئوري و عددي سازه هاي كامپوزيتي وتحت بارگذاري خارجي

نام اساتید: محمد شرعيات, جمال زماني اشني, رضا كاظمي, رضا اسلامي فارساني, رضا كاظمي
Mohammad Shariyat, Jamal Zamani, Reza Kazemi, Reza Eslami Farsani, Reza Kazemi
نام دانشجو : محمدعلي بوربوراژدري

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۳۱

طراحي- ساخت و تست ديناميكي سازه هاي كامپوزيتي جدار نازك Closed Loop (در محدوده بارگذاري ديناميكي بوسيله دستگاه هيدرو استاتيك)

نام اساتید: رضا كاظمي, جمال زماني اشني, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات
Reza Kazemi, Jamal Zamani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : اميرمحمود جمشيدي

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۳۰

طراحي- ساخت كامپوزيتي Closed Loop تحت بار ديناميكي(يا شبه ديناميكي)

نام اساتید: رضا كاظمي, جمال زماني اشني, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات
Reza Kazemi, Jamal Zamani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : سيدحميد صهري

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۳۰

طراحي- ساخت و تست هيدرو استاتيكي سازه هاي كامپوزيتي جدار نازك Closed Loop (در محدوده بارگذاري استاتيكي)

نام اساتید: رضا كاظمي, جمال زماني اشني, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات
Reza Kazemi, Jamal Zamani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : محمدجواد سلماني گيوي

تاریخ:

طراحي و ساخت دستگاه آر-پي(به صورت تحقيقاتي)(تست مكانيكي دستگاه)

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : سعيد جواديان گبلو

تاریخ:

طراحي و ساخت كامپوزيتهاي مقاوم به شوكهاي انفجاري

نام اساتید: علي شكوه فر, جمال زماني اشني
Ali Shkoohfar, Jamal Zamani
نام دانشجو : پوريا پاس بخش

تاریخ:

طراحي و ساخت يك نمونه از دستگاههاي نمونه سازي سريع

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : سيدفريد سيدشيرازي

تاریخ:

بررسي و آناليز تجربي رفتار موج انفجار حاصل از خرج درون حامل آن

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : عليرضا نوتاش

تاریخ:

طراحي و ساخت sweeper-head يك نمونه از دستگاههاي نمونه سازي سريع از زير مجموعه هاي تكنولوژي rp تحت عنوان 3d printing

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : حسام بقايري

تاریخ:

بررسي تجربي وتحليلي شكل دهي انفجاري وانجام آزمايشات عملي انفجار به منظور استخراج تاثيرات محيط واسط بر نرخ بارگذاري و نوع شكل دهي

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : علي كدخداقمصري

تاریخ:

آناليز شكل پذيري سازه هاي ارتوتروپ تحت موج انفجار

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : امير رفاهي اسكويي

تاریخ:

استخراج معادلات حالت با استفاده از پارامترهاي موج انفجار ذرات يك حامل ماده منفجره

نام اساتید: مسعود ضيابشرحق, جمال زماني اشني
Masoud Ziabasharhagh, Jamal Zamani
نام دانشجو : محمدرضا اميرسليماني

تاریخ:

بررسي تجربي وعددي شكل پذيري انفجاري سازه مدور آلمينيومي در فضاي آزاد

نام اساتید: جمال زماني اشني, ناصر نعمتي بندكهن, علي اصغر جعفري, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار
Jamal Zamani, Naser Nemati, Ali Asghar Jafari, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : مهدي دائمي

تاریخ:

بكارگيري عملي تكنولوژي نمونهسازي سريع RP و ابزار سازي سريع RT جهت طراحي و ساخت قالب تزريق موم در فرآيند مهندسي معكوس يك نمونه پره توربين گازي

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : رضا مرسلوئي

تاریخ:

بررسي تاثيرنرخ كرنش بر شكل دهي ورقهاي ايزوتوپ تامرز بارگذاري انفجاري

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : روح اله حسيني پيرحياتي

تاریخ:

آناليز تجربي و بهينه سازي كامپوزيتهاي مقاوم به شوكهاي حرارتي از انواع پليمركربن و پليمر زريكونيم

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : اميد علي صالحي

تاریخ:

بررسي تجربي و تحليلي تغيير شكل هاي ايجاد شده در سازه هاي ايزوتروپ تحت بارگذاري انفجاري

theoritical and analysis of isotropic deformation under blust wave

نام اساتید: علي مظفري, جمال زماني اشني
Ali Mozaffari, Jamal Zamani
نام دانشجو : مجيد نادمي

تاریخ:

بررسي و آناليز تجربي و تحليلي اتصال سازه هاي غيرهمجنس تحت بارگذاري انفجاري

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : سيد مسعود باقري

تاریخ:

طراحي و ساخت يك نمونه ازدستگاههاي سريع

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : مهدي بابائي

تاریخ:

ساخت و آناليز سازه هاي متخلخل و بررسي خواص مكانيكي آن

نام اساتید: جمال زماني اشني, سيدمحمدحسين سيادتي, مهدي ظهور, مهرداد وحدتي, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Hossein Siadati, Mehdi Zohoor, Mehrdad Vahdati, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : محمد دياني

تاریخ:

طراحي و ساخت قسمت يك نمونه از دستگاههاي نمونه سازي سريع- از زير مجموعه تكنولوژيRP تحت عنوان SLS(قسمتهاي مكانيكي Base

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مجيد قريشي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : اميد ميرمحمدصادقي

تاریخ:

آناليز سازه هاي متخلخل تحت بارگذاري انفجاري

نام اساتید: جمال زماني اشني, سيدمحمدحسين سيادتي, مهدي ظهور, مهرداد وحدتي, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Hossein Siadati, Mehdi Zohoor, Mehrdad Vahdati, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : ميثم غياثوند

تاریخ:

بررسي تجربي و تحليلي تاثير نرخ كرنش در شكل دهي قطعات همسانگرد

نام اساتید: جمال زماني اشني, رحمت الله قاجار, مهرداد وحدتي, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Rahmatollah Ghajar, Mehrdad Vahdati, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : مهديار كامراني

تاریخ:

ساخت و تست سازه هاي كامپوزيتي تحت بارگذاري خارجي در محدوده بارگذاري استاتيكي

نام اساتید: رضا كاظمي, جمال زماني اشني, محمد شرعيات, محمد شرعيات, رضا اسلامي فارساني
Reza Kazemi, Jamal Zamani, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : مسعود جعفري

تاریخ:

طراحي و ساخت يك نمونه از دستگاههاي نمونه سازي سريع از زير محورهاي تكنولوژي RP تحت عنوان SLS (قسمتهاي مكانيكي)

نام اساتید: جمال زماني اشني, مهرداد وحدتي, فرهنگ هنرور, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Mehrdad Vahdati, Farhang Honarvar, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : سيدعلي فاطمي

تاریخ:

آناليز طراحي و ساخت يك مدل خاص توسط فناوري RT

نام اساتید: جمال زماني اشني, مجيد قريشي, مهدي ظهور, مهرداد وحدتي
Jamal Zamani, Majid Ghoreishi, Mehdi Zohoor, Mehrdad Vahdati
نام دانشجو : رضا گودرزي

تاریخ:

ساخت و تست سازه هاي كامپوزيتي خارجي متغير با زمان

نام اساتید: محمد شرعيات, رضا كاظمي, رضا اسلامي فارساني, رضا كاظمي, جمال زماني اشني
Mohammad Shariyat, Reza Kazemi, Reza Eslami Farsani, Reza Kazemi, Jamal Zamani
نام دانشجو : سينا جليلي

تاریخ:

تئوري تاثير نرخ كرنش بر سازه هاي ايزوتروپ

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : علي خجسته نيا

تاریخ:

توليد و بررسي موج هاي شوك چندزمانه بوسيله ي لوله شوك نسل جديد

نام اساتید: جمال زماني اشني, محمدحسين قزل اباغ
Jamal Zamani, Mohammadhossein Ghezelbagh
نام دانشجو : محمدعلي صميمي

تاریخ:

ساخت كامپوزيت پليمري با ذرات فرومغناطيس به وسيله سامانه پرينت سه بعدي طراحي شده مبتني بر استريوليتوگرافي مجهز به ميدان مغناطيسي

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : مجيد حسن زاده

تاریخ:

طراحي و بهينه سازي ساختار هندسي و پارامترهاي ساخت هسته مشبك پليمري با روشهاي تجربي و عددي براي بهبود استحكام مكانيكي پنل هاي ساندويچي ساخته شده توسط پرينتر سه بعدي

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : يونس كريمي كاكاوند

تاریخ:

رساله دكترا

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : عبدالرحمان صوفي محمدي

تاریخ:

تحليل تجربي و المان محدود اثر پارامترهاي فرايند بر رشد قطري، سختي و صافي سطح در ساخت لوله‎ي فلزي بدون درز با فرايند شكل‎دهي جرياني معكوس

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, جمال زماني اشني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Jamal Zamani
نام دانشجو : ارمين نصيري باويل

تاریخ:

بررسي تنش پسماند و اعواجاج در قطعه توليد شده به روش ساخت افزايشي

نام اساتید: جمال زماني اشني, سهيل نخودچي
Jamal Zamani, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : محسن كل كل سلخوري

تاریخ:

طراحي وساخت يك سامانه افزايشي از نوع DLP ، با تمركز بر قسمت كنترلي عملگرها و همچنين بهينه سازي دستگاه جهت كاهش نيروي جدايش بين ظرف رزين وقطعه

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : مهدي سرحدي ساري نصيرلو

تاریخ:

طراحي و ساخت مخزن رزين و همچنين بهينه سازي سيستم شبكه زني الگوي لايه براي پرينت چند ماده اي به سامانه AM

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : واحد همه زاده كردكندي

تاریخ:

طراحي و ساخت يك نمونه دستگاه نمونه سازي سريع به روش DLP توانمند به استفاده از ذرات افزودني در حالت معلق در رزين

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : تيام تاج بخت

تاریخ:

طراحي و ساخت سازه كامپوزيتي با افزودني هاي ذرات فرو مغناطيسي داراي توانمندي هوشمندي در سه سطح

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : حسين سهامي راد

تاریخ:

طراحي و ساخت يك نمونه دستگاه نمونه سازي سريع به روش DLP و طراحي و ساخت سيستم همگن سازي نوري و اصلاح مبحث Hot Spotting در سيستم نوري

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : مهرزاد شاهميري

تاریخ:

طراحي و ساخت دستگاه ذوب انتخابي با ليزر با كمك امواج فراصوت

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : حسين صفرعليزاده

تاریخ:

بررسي تجربي و عددي خواص مكانيكي قطعات ساخته شده از جنس آلياژ خاص به وسيله روش FDMS به منظور بهينه سازي پارامترهاي ساخت

نام اساتید: جمال زماني اشني, اميرحسين رحيمي
Jamal Zamani, Ah Rahimi
نام دانشجو : محمد پورانتظاري زارچ

تاریخ:

ساخت آلياژ منيزيم AZ31 طراحي و ساخت سامانه چاپگر سه بعدي، توانمند به چاپ قطعات فلزي به وسيله سامانه پرينت سه بعدي با استفاه از بكارگيري يك كلگي خاص با بكارگيري كلگي خاص (متغير) و تحليل قطعات ساخته شده

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : عبدالرحمان صوفي محمدي

تاریخ:

طراحي، ساخت و كنترل حركت يك سيستم بازوي رباتيك چند محوري با امكان سنجي استفاده در توليد ساخت افزودني (بخش مكانيكي)

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : محمدجواد تاجيك

تاریخ:

طراحي و ساخت سامانه چاپ سه بعدي رسوب جوهر فلزي به جهت بهبود ريز ساختار قطعات فلزي ساخته شده

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : مهرداد محموديان

تاریخ:

طراحي و ساخت سامانه چاپ سه بعدي رسوب جوهر فلزي به جهت افزايش دقت و خواص فيزيكي قطعات چاپ شده به كمك اين سامانه

نام اساتید: جمال زماني اشني
Jamal Zamani
نام دانشجو : علي علي حسيني