سال: ۱۳۹۵

كاليبراتور سنسورهاي انداز¬گيري فشار ديناميكي

همکاران: جمال زماني اشني, راميار حسين زاده
موضوع :

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

كاليبراتور سنسورهاي اندازه گيري فشار ديناميكي

همکاران: راميار حسين زاده, جمال زماني اشني
موضوع :