از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ تا تاریخ :

عضو و رئيس شوراي سياست گذاري و راهبردي مديرسه كسب و كار دانشگاه خواجه نصير

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه راه اندازي مجموعه زيست مهندسي و فناوري با رويكرد آموزشي و پژوهشي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تا تاریخ :

عضو كار گروه ارتقاي مقالات و پژوهش هاي پر استناد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ تا تاریخ :

معاون بين الملل دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ تا تاریخ :

سرپرست ازمايشگاه پژوهشي كنترل صنعتي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تا تاریخ :

عضو كارگروه راهبردي توسعه روابط بين المللي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ :

عضويت حقوقي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

رئيس دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

عضويت حقيقي در هيئت مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ تا تاریخ :

دبير اجرايي كنفرانس رباتيك و مكاترونيك

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضويت مجله علمي -پژوهشي مجله اميركبير -مهندسي برق والكترونيك

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

رئيس گروه تخصصي ميان رشته اي دفتر برنامه ريزي آموزش عالي

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضويت در هيات تحريريه نشريه علمي -پژوهشي سامانه هاي غير خطي در مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي ترويجي انجمن مكاترونيك ايران

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۸/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

انجمن رباتيك

از تاریخ : ۱۳۸۶/۰۲/۰۸ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۴/۱۹

عضويت در كميسيون برنامه ريزي درسي دانشكده/دانشگاه

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

تدوين درس كنترل مقاوم