تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

ارائه و پياده سازي روش ارزيابي عملكرد در سامانه هپتيك اموزش جراحي چشم ( Arash assist)ARAS

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, سيدفرزاد محمدي, مهدي دلربايي, مهدي دلربايي, فريبا بهرامي بوده لالو
Hamid Reza Taghirad, Farzad Mohammadi, Mehdi Delrobaei, Mehdi Delrobaei,
نام دانشجو : نگارسادات حجتي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

طراحي و پياده سازي مسير بهينه زماني بر خط ربات كابلي معلق ARAS-CAM

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, اميرحسين نيكوفرد, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي, محمدرضا جاهد مطلق
Hamid Reza Taghirad, Amirhossein Nikoofard, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki,
نام دانشجو : محمد سوادزاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

تلفيق داده هاي حسگري به منظور كاليبراسيون و كنترل ربات كابلي معلق آسان نصب ارس

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, محمداعظم خسروي
Hamid Reza Taghirad, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : روح الله خرم بخت

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

طراحي و پياده سازي كنترل كننده امپدانسي براي سامانه دوكاربره براي سامانه آموزش جراحي چشم

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي, حيدرعلي طالبي
Hamid Reza Taghirad, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki,
نام دانشجو : رضا حيدري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

كنترل مقاوم و ارزيابي پايداري يك ربات كابلي معلق با در نظر گرفتن ديناميك كابل ها

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, فيليپه كاردو, مه سان توكلي كاخكي, سيدعلي اكبر موسويان, مهرزاد نامور, زهرا قطان كاشاني, اميرحسين دوائي مركزي
Hamid Reza Taghirad, Philippe Cardou, Mahsan Tavakoli Kakhki, Seyed Aliakbar Moosavian, , Zahra Ghatan Kashani,
نام دانشجو : سيداحمد خليل پورسيدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي سامانه هپتيك دو راهبره آموزش جراحي چشم

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, كيوان هشت رودي زاد, سيدفرزاد محمدي, علي خاكي صديق, سيدعلي اكبر موسويان, مهرزاد نامور, محمد زارعي نژاد, عليرضا فريدونيان
Hamid Reza Taghirad, Keyvan Hashtrodizad, Farzad Mohammadi, Ali Khaki Sedigh, Seyed Aliakbar Moosavian, , , Alireza Fereidunian
نام دانشجو : محمد مطهري فر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تشخيص و رديابي خودروهاي متحرك در خيابان هاي شهري با استفاده از روش هاي يادگيري ژرف

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, عليرضا نوروز زاده راوري, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, منوچهر مرادي سبزوار
Hamid Reza Taghirad, Alireza Norozzadehravari, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : وحيد اجل لوئيان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

مكان يابي مطلق پرنده با استفاده از پردازش ژرف تصويرهاي هوايي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, عليرضا نوروز زاده راوري, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, منوچهر مرادي سبزوار
Hamid Reza Taghirad, Alireza Norozzadehravari, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : حميد دي دري خمسه مطلق

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي تطبيقي مشاركتي براي سامانه هپتيك آموزش جراحي چشم ارس

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, سيدفرزاد محمدي, علي خاكي صديق, حيدرعلي طالبي, علي خاكي صديق
Hamid Reza Taghirad, Farzad Mohammadi, Ali Khaki Sedigh, , Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : آرش ايران فر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

ارائه چارچوب احتمالاتي و تدوين بسته نرم افزاري براي آشكارسازي اشياء متحرك در نمايش ابر نقاط

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, عليرضا نوروز زاده راوري, مهدي دلربايي, مهدي دلربايي, بابك نجار اعرابي
Hamid Reza Taghirad, Alireza Norozzadehravari, Mehdi Delrobaei, Mehdi Delrobaei,
نام دانشجو : پوريا محرابي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

پياده سازي كاليبراسيون و كنترل ربات كابلي موازي معلق

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي, اميرحسين دوائي مركزي
Hamid Reza Taghirad, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki,
نام دانشجو : عليرضا بوربور

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

طراحي و پياده سازي كنترل غيرمتمركز سامانه چند رباتي پايش وضعيت سازه هاي گنبد شكل

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, منوچهر مرادي سبزوار, جعفر حيراني نوبري, جعفر حيراني نوبري, مهدي طالع ماسوله
Hamid Reza Taghirad, Manochehr Moradisabzevar, Jafar Heyrani Nobari, Jafar Heyrani Nobari,
نام دانشجو : محمدحسين صالح پورشهرضا

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

طراحي و پياده سازي فيلتر SDRE مقاوم و به كارگيري آن در تخمين ظرفيت باتري ليتيم-آيون

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, فرزانه عبداللهي
Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : فراز لطفي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

ساخت و طراحي كنترلر مكانيزم كروي چشم چابك

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, حميدرضا تقي راد, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني, مهدي طالع ماسوله
Seyed Aliakbar Moosavian, Hamid Reza Taghirad, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani,
نام دانشجو : كامران تاران

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

طراحي ساختار كنترل مبتني بر تخمين گر ويژگي هاي امپدانس محيطي بر اساس رويكرد بيزين در سيستمهاي كنترل از دور

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, بابك نجار اعرابي
Hamid Reza Taghirad, Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : پدرام آگند

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

طراحي و پياده سازي كنترلي تطبيقي مقاوم روي سيستم رباتيك از دور مشاركتي با دو راهبر

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, بابك توسلي, بابك توسلي, محمد زارعي نژاد
Hamid Reza Taghirad, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : سارا آب خفته

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

كنترل بازوي رباتيكي با استفاده از شناسايي امواج مغزي با توسعه روش هاي تخمين موقعيت و سرعت دست

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي خادم, علي خادم, سجاد ازگلي
Hamid Reza Taghirad, Ali Khadem, Ali Khadem,
نام دانشجو : ايمان صفري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

طراحي و شبيه سازي واسطه هپتيكي سه درجه آزادي 2RT

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي خادم, سعيد بهزادي پور, علي خادم
Hamid Reza Taghirad, Ali Khadem, , Ali Khadem
نام دانشجو : ناهيد خواجه احمدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

كنترل يك بازوي رباتيك با استفاده از واسط مغز و رايانه مبتني بر شناسايي الگو سيگنال هاي عصبي حركتي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي دلربايي, فريبا بهرامي, مهدي دلربايي
Hamid Reza Taghirad, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : فاطمه اكرمي قصابه

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

طراحي و پياده سازي ربات موازي 2RT براي جراحي از دور چشم

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي نجفي اردكاني, مجيد محمدي مقدم, علي نجفي اردكاني
Hamid Reza Taghirad, Ali Najafi Ardakani, , Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : عباس بطالبلو

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

برنامه ريزي مسير ربات سيار در حضور نامعيني به كمك الگوريتم هاي نقشه راه اطلاعات بر اساس فيدبك(FIRM)

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي دلربايي, مهدي دلربايي, فرزانه عبداللهي
Hamid Reza Taghirad, Mehdi Delrobaei, Mehdi Delrobaei,
نام دانشجو : علي نورمحمدي اصل

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

طراحي و پياده سازي ساختار كنترلي سامانه اپتيك دو راهبره آموزش جراحي چشم

نام اساتید: علي خاكي صديق, سيدعلي اكبر موسويان, حميدرضا تقي راد, سيدعلي اكبر موسويان, كيوان هشت رودي زاد
Ali Khaki Sedigh, Seyed Aliakbar Moosavian, Hamid Reza Taghirad, Seyed Aliakbar Moosavian, Keyvan Hashtrodizad
نام دانشجو : محمد مطهري فر

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

مكان يابي و توليد نقشه همزمان و پرواز خود گردان ربات عمود چهار موتوره با استفاده از اطلاعات دوربين تك چشمي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, هادي مرادي
Hamid Reza Taghirad, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : اميد اسرافيليان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

طراحي بهينه و ساخت ربات موازي با ساختار دلتا در كاربرد جابجايي سريع اجسام

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان, مهدي طالع ماسوله
Hamid Reza Taghirad, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian,
نام دانشجو : امين خراساني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

بهينه سازي ايجاد نقشه سه بعدي و مكان يابي همزمان به صورت مقاوم و پياده سازي آن بر روي كوادروتور

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, عليرضا دوست حسيني, عليرضا دوست حسيني, هادي مرادي
Hamid Reza Taghirad, Alireza Dosthosseini, Alireza Dosthosseini,
نام دانشجو : ياسر شهرياري آريمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

ساخت ربات موازي كروي ARES در كاربردهاي جراحي از دور چشم وپياده سازي كنترل كننده امپدانس بر روي آن

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي دلربايي, مهدي دلربايي
Hamid Reza Taghirad, Mehdi Delrobaei, Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : زهرا مروي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

پياده سازي رديابي ديداري مبتني بر تصوير اجسام بدون نشانه با استفاده از روش هاي كنترل غيرخطي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني, سجاد ازگلي
Hamid Reza Taghirad, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani,
نام دانشجو : پريسا مسندي خياباني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

نمايش موثر محيط طبيعي براساس پيچيدگي اطلاعات در مساله مكان يابي و توليد نقشه همزمان ربات سيار

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده, حميد ابريشمي مقدم, توكل پاكيزه
Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh, Hamied Abrieshami Moghaddam, Tavakol Pakizeh
نام دانشجو : عليرضا نوروززاده راوري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

طراحي و پياده سازي روش كنترل غيرخطي مقاوم با تاخير متغير با زمان در ربات كنترل از دور در كاربرد جراحي چشم

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, بابك توسلي, بابك توسلي, محمد زارعي نژاد
Hamid Reza Taghirad, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : سهيل غلامي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

توسعه روش هاي شناسايي ديناميكي ربات هاي موازي با استفاده از روش Gibbs- Appell و كالبيراسيون رباتكابلي تصير

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محمداعظم خسروي, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, , Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : ابراهيم عابدلو

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

فرمول بندي و طراحي مسير بهينه در فضاي كاري كنترل پذير براي ربات هاي كابلي معلق

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني
Hamid Reza Taghirad, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : احمد شريفي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

تحليل و طراحي كنترل كننده اجماع در سيستم هاي چند عاملي تاخيردار

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, آلاء شريعتي, احمدرضا تحسيري, احمدرضا تحسيري
Hamid Reza Taghirad, Ala Shariati, Ahmad Reza Tahsiri, Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : فاطمه مهدوي گل ميشه

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

توسعه و پياده سازي روش هاي كنترلي به منظور بهبود معيار شفافيت در جراحي كم تهاجمي از دور

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, بابك توسلي, بابك توسلي
Hamid Reza Taghirad, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : صميم خسروي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

طراحي و پياده سازي كنترل كننده ي غير خطي مقاوم با پسخور ديداري برروي ربات موازي كابلي نصير

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محمداعظم خسروي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Hamid Reza Taghirad, , Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : رضا بابا قصابها

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

توسعه روشهاي مكانيابي ديداري استريو ربات هاي سيار و پياده سازي آن در روش iSAM2

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي
Hamid Reza Taghirad, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : ليلا مهري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي مفهومي و كنترل مقاوم يك ربات موازي براي جابجايي اجسام با سرعت بالا

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, بابك توسلي, بابك توسلي
Hamid Reza Taghirad, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : حامد خواجه وند

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

شبيه سازي گسترش حوزه ي جذب در كنترل پيش بين سيستم هاي غيرخطي زمان گسسته با استفاده از نامساويهاي ماتريسي خطي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي
Hamid Reza Taghirad, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : مژگان رستمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

توسعه روش هاي مرتب سازي و حذف در iSAM2 و پياده سازي آن بر روي ربات سيار

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي احمدي, عليرضا محمدشهري, علي احمدي
Hamid Reza Taghirad, Ali Ahmadi, , Ali Ahmadi
نام دانشجو : صدف فرداد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

تهيه برخط نقشه سه بعدي مبتني بر نمايش ابر نقاط و مكانيابي همزمان ربات هاي سيار

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : ميرعليرضا اطهاري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

توسعه و پياده سازي روش هاي كنترل از دور ربات ها بر مبناي معيار شفافيت

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Reza Taghirad, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مريم سليمي فر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

تحليل سينماتيكي ديناميكي و كنترل ربات كابلي تصويربرداري فضايي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, بابك توسلي, بابك توسلي, سيدكمال الدين موسوي مشهدي
Hamid Reza Taghirad, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : ليلا قمي اويلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

توسعه روش بهينه سازي در الگوريتم iSAM2 و پياده سازي آن بر روي ربات سيار

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, هادي مرادي, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, , Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : رعنا طلائي شهير

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

تدوين و پياده سازي رد يابي ديداري اجسام بدون نشانه بر اساس هسته تصوير و روشهاي كنترل غير خطي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مهسا پارساپور

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بهينه سازي فضاي كاري روبات هاي موازي فضايي كابلي افزونه

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : آزاده ظريف لولوئي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مدل سازي ديناميكي كابل در ربات هاي كابلي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي علياري شوره دلي, مهدي طالع ماسوله, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : امير مولائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱

توسعه ي روشهاي كنترل مقاوم مود لغزشي در سيستم هاي فروتحريك

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Reza Taghirad, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : سعيد شكيب حاجي آقا

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

مدل سازي و كنترل مقاوم ربات هاي افزونه موازي با در نظرگرفتن انعطاف پذيري طولي در كابل ها

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, جعفر حيراني نوبري, سيدعلي اكبر موسويان, تورج امرايي
Hamid Reza Taghirad, Jafar Heyrani Nobari, Seyed Aliakbar Moosavian, Toraj Amraee
نام دانشجو : محمد اعظم خسروي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

توسعه نماهاي پايداري به منظور تبيين ويژگيهاي هندسي سستم هاي ديناميكي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي خاكي صديق, علي خاكي صديق
Hamid Reza Taghirad, Ali Khaki Sedigh, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : ارسلان رحيم آبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

مدل سازي ديناميكي و طراحي كنترل مقاوم براي يك جسم پرنده

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, حميدرضا تقي راد, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Jafar Heyrani Nobari, Hamid Reza Taghirad, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : عباسعلي رسولي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي كنترل از دور مقاوم ربات با تاخير متغير با زمان

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, بابك توسلي, بابك توسلي
Hamid Reza Taghirad, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : اميد گرامي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

طراحي بهينه چند هدفه ربات هاي كابلي بر اساس معيارهاي حساسيت سينماتيكي و فضاي كاري كنترل پذير

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سيداحمد خليل پورسيدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

ارائه الگوريتم كنترلي براي اجماع در شبكه هاي چند عضوي مرتبه بالا در حضور تاخير در لينك ارتباطي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, احمدرضا تحسيري, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Reza Taghirad, Ahmad Reza Tahsiri, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محمدعلي انصاري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

مدلسازي و كنترل ربات كابلي در كاربرد توان بخشي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Reza Taghirad, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : ليلا قوسي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

برنامه ريزي عملياتي ربات سيار با استفاده از نقشه معنايي در محيط اداري

نام اساتید: علي رضا فاتحي, حميدرضا تقي راد, علي احمدي, علي احمدي
Alireza Fatehi, Hamid Reza Taghirad, Ali Ahmadi, Ali Ahmadi
نام دانشجو : امير مبرهني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

كنترل H سيستمهاي با تاخير در ورودي با فيدبك مشتق حالت

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, بتول لبيبي, علي خاكي صديق, محمدعلي نكويي, كريم عباس زاده
Hamid Reza Taghirad, , Ali Khaki Sedigh, Ali Mohammad Nekouei, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : آلاء شريعتي دهاقان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

توسعه و پياده سازي مسيريابي ديداري ربات سيار Melon به كمك دوربين استريو

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Hamid Reza Taghirad, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : حنانه سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۵

توسعه و پياده سازي روشهاي رديابي ديداري براي اجسام بدون نشانه

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Hamid Reza Taghirad, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : فاطمه بخشنده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴

طراحي اتو پايلوت مقاوم هواپيماي بدون سرنشين بر مبناي LOOP SHaping

نام اساتید: جعفر روشني يان, حميدرضا تقي راد
Jafar Roshanian, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : حامد حاجي يوسف

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تحليل پايداري و توسعه روش هاي كنترل از راه بر مبناي معيار شفافيت براي ربات با بازوي كشسان

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, بابك توسلي, بابك توسلي
Hamid Reza Taghirad, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : بيتا فلاحي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

توسعه روش هاي مكان يابي و توليد نقشه همزمان در محيطهاي پويا با استفاده از نقشه شبكه بندي شده

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Hamid Reza Taghirad, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : فرناز اديب يغمائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۳۰

تحليل فضاي كار و تكنيكي ربات هاي موازي متقارن 5 درجه آزادي(3T2R) با محركه هاي خطي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Hamid Reza Taghirad, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمدحسين سعادت زي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۹

توسعه الگوريتم حل مسئله مكان يابي و توليد نقشه همزمان به منظور كاربري در محيط هاي با مقياس بزرگ

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : نينا مرحمتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۹

مدلسازي و شناسايي توربين نيروگاه نكا و تحليل و توسعه سيستم كنترلي آن

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي خاكي صديق, علي خاكي صديق
Hamid Reza Taghirad, Ali Khaki Sedigh, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : سيدعلي سلامتي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۰۱

طراحي كنترل كننده مقاوم تطبيقي براي سيستم هاي غيرمينيمم فاز و پياده سازي آن بر روي ديسك سخت دو مرحله اي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : مهدي عطاءاللهي

تاریخ:

روبات دو درجه ازادي با مفاصل انعطاف پذير

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : شيرين داداشي

تاریخ:

مكان يابي نقشه همزمان بر روي ربات متحرك...

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : علي اكبر اقامحمدي

تاریخ:

... سينماتيكي و ديناميكي ربات...

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : هومن سجاديان

تاریخ:

كنترل موقعيت دهي مركز جرم استفاده از سيال براي افزايش قابليت مانور روبات امدادگر

نام اساتید: علي رضا فاتحي, حميدرضا تقي راد
Alireza Fatehi, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : احسان ابوسعيدان

تاریخ:

هدايت خودكار روبات پايه متحرك (سيلور) بر روي موانع صعب العبور

نام اساتید: علي نحوي, علي نحوي, حميدرضا تقي راد, علي رضا فاتحي
Ali Nahvi, Ali Nahvi, Hamid Reza Taghirad, Alireza Fatehi
نام دانشجو : احسان ميهن خواه

تاریخ:

حل مسئله افزونگي و طراحي كنترل كننده مناسب براي روبات افزونه 4rpr

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : يوسف بابازاده بدوستاني

تاریخ:

مدلسازي ديناميكي و كنترل روبات متحرك شني

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : آرش كلانتري

تاریخ:

توسعه روشهايي براي بهبود تخمين گر EKF و پياده سازي آن در حل مسئله مكان يابي و توليد نقشه همزمان SLAM

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : اميرحسين تمجيدي

تاریخ:

حل بهينه افزونگي و كنترل روبات كابلي افزونه موازي CDRPM

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : پونه غلامي

تاریخ:

طراحي و مشابه سازي كنترل كننده مقاوم – تطبيقي چند متغيره برروي هارد ديسك Dual

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي خاكي صديق
Hamid Reza Taghirad, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : هادي حاجي اقراري

تاریخ:

طراحي و پياده سازي دستگاه مقطع نگار الكتريكي خازني

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, رضا جعفري
Hamid Reza Taghirad, Reza Jafari
نام دانشجو : كيان در

تاریخ:

تحليل پايداري و عملكرد بهبود حوزه جذب رويتگر غيرخطي SDRE

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : حسين بيك زاده

تاریخ:

طراحي كنترل كننده و فيلتر تخمين لازم در ...

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, سيدجواد عليرضائي كاكلر
Hamid Reza Taghirad,
نام دانشجو : صديقه دهقاني

تاریخ:

تحليل سينماتيكي ديناميكي و طراحي روبات كابلي افزونه موازي CDRPM

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي نحوي, علي نحوي
Hamid Reza Taghirad, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : محمد محمدي عارف

تاریخ:

بهبود روشهاي كنترل پيش بين مقاوم به روش LMI با وجود نامعيني هاي غير ساختاري

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, بتول لبيبي
Hamid Reza Taghirad,
نام دانشجو : نوشين پورصفر

تاریخ:

بررسي و بهبود روش هاي كنترل پيش بين براي سيستم هاي تكين

نام اساتید: بتول لبيبي, حميدرضا تقي راد
, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : محمدمهدي شرع پسند

تاریخ:

بهبود معيار شفافيت در سيستم هاي Teleoperation با وجود Felexibility در عملگر نهايي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : رشيد مختاري حاجي عليلو

تاریخ:

مدل سازي ديناميكي و كنترل ربات

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : آلاله وفائي

تاریخ:

پياده سازي روش هدايت بصري بر روي بازوي رباتيك ميتسوبيشي با استفاده از روشهاي تخمين و دسته بندي همزمان اشياء

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : ايدا فراهاني

تاریخ:

تخمين دقيق موقعيت مجري نهايي ربات KNTU CFRPM با استفاده از سنسورهاي موقعيت و نيروي كابلها

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Hamid Reza Taghirad, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : رضا افتاده

تاریخ:

مدلسازي و كنترل مكانيزم حركتي موازي 6 درجه آزادي 8SPS

نام اساتید: علي خاكي صديق, حميدرضا تقي راد, سيدعلي اكبر موسويان, سجاد ازگلي, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Khaki Sedigh, Hamid Reza Taghirad, Seyed Aliakbar Moosavian, , Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمدعلي محمدخاني

تاریخ:

توسعه الگوريتم كنترل پوشش بهينه عامل ها در پايش آلودگي نفتي سطح دريا

نام اساتید: احمدرضا تحسيري, حميدرضا تقي راد
Ahmad Reza Tahsiri, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : سمانه كويري بيدگلي

تاریخ:

فرمان پذيري بهينه با توزيع فعال طولي گشتاور در موتورسيكلت الكتريكي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : سعيده ضياپوررازليقي

تاریخ:

پايدارسازي ربات كابلي معلق فروتحريك سه درجه ازادي مبتني بر ناكنشوري

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, مهرزاد پورمحمدنامور
Hamid Reza Taghirad, Behzad Poormohammadnamvar
نام دانشجو : محمدرضا جعفري هرندي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي روش تركيبي تشخيص و رديابي اجسام متحرك پيش رو در صفحه حركتي خودروي خودران

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : فراز لطفي

تاریخ:

بهينه سازي توزيع گشتاور در موتور سيكلت الكتريكي دو محور-محرك

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : اميرحسين صفري

تاریخ:

طراحي و پياده سازي ربات كابلي نقاش پرسرعت و سيستم كنترل آن

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : محمداسحاق حسيني

تاریخ:

پيش بيني عمق از تقسيم بندي معنايي با استفاده از داده هاي موتور بازي سازي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : محمدامين كاشي

تاریخ:

تحليل، طراحي و پياده سازي يك ربات كابلي صفحه اي مقيد آسان نصب با سرعت بالا

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي نجفي اردكاني
Hamid Reza Taghirad, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : نصرالله خدادادي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي سامانه توزيع ترمز احياكننده-صطكاكي در موتورسيكلت برقي به منظور بهينه سازي عمر باتري و شارژ بازگشتي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : اميرحسين سميعي

تاریخ:

پيش بيني مسير حركت انسان با توجه به رفتارهاي اجتماعي در محيط هاي پويا به وسيله روش هاي يادگيري عميق

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, محمد بيگلربيگيان
Hamid Reza Taghirad, Mohammad Baiglarian
نام دانشجو : امين مرداني

تاریخ:

مدل سازي و كاليبراسيون ديناميكي سامانه هپتيك تسهيل گر آموزش جراحي چشم ارس

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : علي حسني

تاریخ:

تلفيق چند لايه اي داده هاي انواع روش هاي حسگري با استفاده از شبكه هاي ژرف و پياده سازي آن در مجري نهايي ربات كابلي نصير

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : حامد دميرچي

تاریخ:

توسعه شاخص ها و پياده سازي روش هاي ارزيابي جراح دستيار در سامانه هپتيك آموزش جراحي چشم

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : پريسا حسني

تاریخ:

ارزيابي مهارت هاي جراحي در سامانه هپتيك تسهيل گر آموزش جراحي ارس با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : حامد صادقي

تاریخ:

توسعه و پياده سازي شاخص هاي ارزيابي عملكرد روش هاي كنترل كننده امپدانسي در سامانه تسهيل گر آموزش جراحي چشم ارس

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : اشكان رشوند

تاریخ:

پياده سازي شبيه ساز واقعيت مجازي جراحي ويتركتومي بر روي سامانه تسهيل گر آموزش جراحي چشم ARASH:ASiST

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : سودابه بندعلي

تاریخ:

توسعه و پياده سازي شبكه هاي عصبي عميق به منظور تفكيك اجزاي بدن انسان در تصوير با هدف طبقه بندي رفتار انسان

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, سيداحمد خليل پور سيدي
Hamid Reza Taghirad, Seyedahmad Khalilporseyedi
نام دانشجو : محمدسينا اله كرم

تاریخ:

طراحي مسير حركتي و ساخت يك ربات كابلي فروتحريك آسان نصب

نام اساتید: حميدرضا تقي راد
Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : اميرسامان ميرجليلي