مشخصات فردی

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: تقی راد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: taghirad@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۳۲۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HamidRezaTaghirad

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل

گرایش: سیستم های کنترل

واحد سازمانی: مهندسی برق