از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

دبير كميته انتشارات همايش ملي تبادل تجربه هاي دانشگاهها و مراكر آموزشي در اجراي آموزش الكترونيكي

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي باتري و مولدهاي انرژي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ تا تاریخ :

عضو شوراي مركز رشد واحدهاي فناور

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ تا تاریخ :

نماينده شوراي پژوهشي و فناوري در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

مديريت پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

سرپرست ارتباط با صنعت دانشكده

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تا تاریخ :

عضو كارگروه ارتقاء در توسعه ي آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ تا تاریخ :

نماينده دانشكده مهندسي مكانيك در شوراي برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۰۲

مدير گروه سيستم هاي انرژي