سال: ۱۳۹۴

طراحي مزرعه بادي

همکاران: فرشاد ترابي

Farshad Torabi

سال: ۱۳۹۴

استحصال انرژي از جزر و مد در بندر ما هشهر

Harvesting Tidal Energy at Mahshahr Harbor

همکاران: فرشاد ترابي

Farshad Torabi

سال: ۱۳۹۳

طراحي و ساخت آب سردكن خورشيدي با سيكل جذبي

همکاران: فرشاد ترابي

Farshad Torabi