سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

يخچال كوچك ترموالكتريك قابل حمل در خودرو

همکاران: مرتضي نقمه كو, اكرم غلامي پره, فرشاد ترابي, محمد فرهي
موضوع : يخچال ترموالكتريك

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

سيستم فتوولتاييك متمركز شده با قابليت استفاده در نيروگاه خورشيدي

همکاران: فرشاد ترابي, مازيار وحدتي
موضوع :

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

سيستم فوتوولتاييك متمركز شده با قابليت استفاده در نيروگاه هاي خورشيدي

همکاران: مازيار وحدتي, فرشاد ترابي
موضوع : نيروگاه خورشيدي فوتوولتاييك