مشخصات فردی

نام: فرشاد

نام خانوادگی: ترابی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ftorabi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۲۴۵

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FarschadTorabi

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

گرایش: سیستمهای انرژی

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک