سال: ۱۳۹۸

مباني سنجش از دور راداري‏

The principles of radar remote sensing

نویسندگان: ياسر مقصودي مهراني, ساحل مهدوي
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۶۵۵۳۳۰

سال: ۱۳۹۴

مباني سنجش از دور راداري

نویسندگان: ياسر مقصودي مهراني, ساحل مهدوي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۱۳۶