مشخصات فردی

نام: یاسر

نام خانوادگی: مقصودی مهرانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ymaghsoudi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/YasserMaghsoudiMehrani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی نقشه برداری

گرایش: سنجش از دور

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری