از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

سرپرست اردوي كارورزي

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

مدير دوره مشترك بين الملل سنجش از دور و اطلاعات سامانه هاي جغرافيايي

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ تا تاریخ :

نماينده دانشكده نقشه برداري در شوراي برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه آموزشي پردازش تصاوير رقومي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

معاون اداري ومالي دانشكده مهندسي نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

عضويت درشوراي انتشارات