مروري بر روشهاي مختلف تصحيح اتمسري تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, علي محمدزاده
Yasser Maghsoudi Mehrani, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : ماندانا سنندجي

بررسي روشهاي مختلف سنجش از دور جهت ارزيابي خشكسالي

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, علي اكبر آبكار
Yasser Maghsoudi Mehrani, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : فاطمه محمودآبادي

تحليل و بررسي شاخص هاي مختلف گياهي

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, علي محمدزاده
Yasser Maghsoudi Mehrani, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : سيدحسام الدين عالميان

روش هاي تعيين رطوبت خاك از طريق داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, مهدي مختارزاده
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : فرزانه محسني

استفاده از سنجش از دور در اكتشافات هيدرو كربني

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, علي محمدزاده
Yasser Maghsoudi Mehrani, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : طه صادقي چورسي

استفاده از داده هاي چند زمانه سنجش از دور براي مطالعات كشاورزي

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, مهدي مختارزاده
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : ميلاد رمضاني زياراني

مروري بر روشهاي سنجش از دوري در كشف استرسهاي گياهي

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : محمد فرج زاده دوين

پايش ريزگردها با استفاده از دادهاي سنجش از دوري

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, علي محمدزاده
Yasser Maghsoudi Mehrani, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : سهيل زاغيان

مروري بر روشهاي برآورد دماي سطح با استفاده از سنجش از دور

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, حميد عبادي
Yasser Maghsoudi Mehrani, Hamid Ebadi
نام دانشجو : سيدمحمدابراهيم مومن زاده ابرده

تهيه مدل رقومي ارتفاعي زمين با تكنيك تداخل سنجي راداري

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, مهدي مختارزاده
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : عليرضا طاهري دهكردي