محل برگزاری: اسپانيا / Spain

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

Speckle Noise Reduction of Time Series Sar Images Based on Wavelet Transform and Kalman Filter

نویسندگان: امير آقابالائي, يزدان عامريان, حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني

Amir Aghabalaei, Yazdan Amerian, Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش:

International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS 2018

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

پايش فرونشست ناشي از برداشت آب زيرزميني در دشت مشهد

نویسندگان: محمد خرمي, سعيد ابريشمي, ياسر مقصودي مهراني

Mohammad Khorrami, Saeed Abrishami, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: كنفرانس عمران معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلام

conference on civil engineering architecture and urbanism of the Islamic countries

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

بررسي فرونشست شهر مشهد با استفاده از دادههاي GPS

نویسندگان: محمد خرمي, سعيد ابريشمي, ياسر مقصودي مهراني

Mohammad Khorrami, Saeed abrishami, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: كنفرانس عمران معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلام

conference on civil engineering architecture and urbanism of the Islamic countries

محل برگزاری: فنلاند / Finland

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۵

PSInSAR Time Series Analysis Using Sentinel-1 and ENVISAT- ASAR Data Stacks For Subsidence Estimation In Tehran

نویسندگان: فاطمه فروغ نيا, ياسر مقصودي مهراني

Fatemeh Foroughnia, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش:

Fringe 2017

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استفاده از امضاهاي پلاريمتريك استاندارد در تجزيه دادههاي تمام پلاريمتري

نویسندگان: سعيد طالقاني دوزدوزان, ياسر مقصودي مهراني, مريم صالحي فراهاني

Saeid Taleghanidoozdoozan, Yasser Maghsoudi Mehrani, Maryam Salehi Farahani

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

مقايسه تلفيق داده هاي چند زمانه در سطوح ويژگي و تصميم گيري جهت تخمين سطح زير كشت محصولات زراعي

نویسندگان: ميلاد رمضاني زياراني, ارسلان قربانيان, ياسر مقصودي مهراني

Milad Ramezani zeiarani, Arsalan Ghorbanian, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

كاهش نويز تصاوير سنجش از دوري با استفاده از فيلترينگ غير خطي در حوزه فركانس بر مبناي تغيير مقياس طيف اندازه

نویسندگان: حميد جنتي, محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج

Hamid Jannati, Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

بهبود روش كمينه سازي انرژي مقيد به منظور آشكارسازي كاني هاي دگرساني هيدروترمال

نویسندگان: فرهاد دهقان, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, سحر دهنوي

Farhad Dehghan, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, Sahar Dehnavi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

MULTITEMPORAL MULTIDIMENSIONAL SPECKLE FILTERING OF POLSAR IMAGES

نویسندگان: مريم صالحي فراهاني, علي محمدزاده, ياسر مقصودي مهراني

Maryam Salehi Farahani, Ali Mohammadzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش:

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015 (IGARSS 2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

ارائه روشي جديد جهت بهبود نتايج طبقه بندي حاصل از مدهاي (Compact) پلاريمتري

نویسندگان: امير آقابالائي, حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني

Amir Aghabalaei, Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

افزايش دقت مكاني تصاوير هايپريون با استفاده از اطلاعات مكاني تصوير Cartosat-1با روش تلفيق FFT-PCA

نویسندگان: مرتضي بشيرپور, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني

Mortaza Bashirpour, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

تلفيق داده هاي ابرطيفي و ليدار در طبقه بندي كلاس مبناي پوشش هاي زميني در مناطق شهري

نویسندگان: بهرام صادقي, حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني

Bahram Sadeghi, Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

مروري بر روش هاي برآورد زيست توده ي جنگل با استفاده از داده هاي راداري

نویسندگان: نرگس قياسي, علي اسماعيلي, ياسر مقصودي مهراني

Narges Ghiasi, Ali Esmaeili, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بررسي عملكرد شاخص NDVI در پيش بيني خشكسالي با استفاده از روش ماشين بردار پشتيبان

نویسندگان: حامد حيدري, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, سعيد مشهدي زاده ملكي

Hamed Heydari, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, saeid mashhadizadeh

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

تاثير بهينه سازي كوهرنس در بهبود تخمين ارتفاع درختان بااستفاده از تكنيك هاي اينترفرومتري پلاريمتريك

نویسندگان: سيده سميرا حسيني, حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني

Seyedeh samira Hosseini, Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

VALIDITY ASSESSMENT OF PIXEL LINEAR SPECTRAL MIXING THROUGH LABORATORY MEASUREMENTS

نویسندگان: محمدرضا مباشري, سحر دهنوي, ياسر مقصودي مهراني

Mohammad Reza Mobasheri, Sahar Dehnavi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

A novel contextual classifier based on SVM and MRF for remote sensing images

نویسندگان: علي مسجدي, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج

Ali Masjedi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش:

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015 (IGARSS 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

ارزيابي روش درخت دودويي SVM جهت طبقه بندي تصاوير ابر طيفي

نویسندگان: سجاد عيني زيناب, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي

Sajjad Einizinab, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

معرفي و پياده سازي روش هايي براي تشخيص پراكنش كننده هاي منسجم بر روي تك تصوير رادار با گشودگي مصنوعي

نویسندگان: سيدعلي واعظ موسوي, ياسر مقصودي مهراني

Seyed Ali Vaez Mousavi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

BENEFICIARY OF HIGH ORDER DERIVATIVE SPECTRUM IN TARGET DETECTION

نویسندگان: سحر دهنوي, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, فريبرز بني آدم

Sahar Dehnavi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej,

عنوان همایش:

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2014)

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

ANALYZING POLARIMETRIC SIGNATURES FOR DIFFERENT FEATURES IN POLARIMETRIC SAR DATA

نویسندگان: محسن جعفري, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج

Mohsen Jafari, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش:

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

اكتشاف چشمه هاي نفتي در تصايير س جش از دوري

نویسندگان: سيدعلي سيدين, علي غفوري, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني

Seyed ali Sayedain, Ali Ghafouri , Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Exploration of Oil Seepages Using Target Detection Algorithms in Hyperspectral Images

نویسندگان: سيدعلي سيدين, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني

Seyed ali Sayedain, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Assesment and evaluation of the impact of using POLSAR imageries with different incident angles in forest classification

نویسندگان: كيوان رنجبر, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي

Keyvan Ranjbar, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

SUPERVISED CLASSIFICATION OF POLARIMETRIC SAR IMAGERY USING TEMPORAL AND CONTEXTUAL INFORMATION

نویسندگان: اكبر درگاهي, ياسر مقصودي مهراني, علي اكبر آبكار

Akbar Dargahi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Aliakbar Abkar

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Investigation of Polarization Phase Difference Related to Forest Fields Characterizations

نویسندگان: ميلاد مجيدي, ياسر مقصودي مهراني

Milad Majidi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

تصحيح هندسي ويژگيهاي پلاريمتري تصاوير RADARSAT-2 با استفاد از مدل RPC بهبود يافته

نویسندگان: اكبر درگاهي, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج

Akbar Dargahi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

برآورد تابع انتقال دامنه سنجنده Landsat-TM با استفاده از روش مستقل از تارگت

نویسندگان: سيدعلي سيدين, مجتبي جنتي, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني

Seyed ali Sayedain, Mojtaba Jannati, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

پيش پردازش داده فراطيفي سنجنده هايپريون

نویسندگان: سيدعلي سيدين, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني

Seyed ali Sayedain, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

شناسايي تراوشات هيدروكربني و تهيه نقشه چشمه هاي نفتي از طريق پردازش تصاوير سنجش از دور

نویسندگان: سيدعلي سيدين, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, علي غفوري

Seyed ali Sayedain, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani,

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

روشي نوين براي طبقه بندي تصاوير سنجش از دور بر مبناي كرنل طيفي-مكاني

نویسندگان: سحر دهنوي, ساحل مهدوي, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي

Sahar Dehnavi, Sahel Mahdavi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

آشكارسازي تغييرات در تصاوير سري زمان ENVISAT ASAR در مناطق شهري

نویسندگان: كيوان رنجبر, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي

Keyvan Ranjbar, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بهينه سازي چند هدفه در تعيين پارامترهاي بهينه تصاوير پلاريمتري راداري

نویسندگان: مريم صالحي فراهاني, محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني

Maryam Salehi farahani, Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92