تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

برآورد موجودي سرپاي جنگل هيركاني شمال ايران در منطقه ناو اسالم با استفاده از داده هاي نوري و راداري

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, هومن لطيفي, فرهاد فدايي خشكيجاري, محمدجواد ولدان زوج, مهدي حسنلو, هومن لطيفي
Yasser Maghsoudi Mehrani, Hooman Latifi, Hassan Fadaeekhoshkijari, Mohammad Javad Valadanzoej, , Hooman Latifi
نام دانشجو : محمدصادق عطائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

آناليز سري زماني تداخل سنجي راداري با استفاده از تركيب تصاوير راداري باند C و باند X جهت پايش پديده فرونشست تهران

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, فاطمه فروغ نيا, محمدجواد ولدان زوج, مهدي حسنلو, محمدجواد ولدان زوج
Yasser Maghsoudi Mehrani, Ftemeh Froghnea, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : زهره فاتحي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

بهبود روش سه مرحله اي در برآورد ارتفاع درختان جنگل با استفاده از داده هاي تداخل سنجي پلاريمتري

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, طيبه مناقبي, محمودرضا صاحبي, جلال اميني, محمودرضا صاحبي
Yasser Maghsoudi Mehrani, Tayebeh Monaghebi, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : سيدسهيل ميرسعيدقاضي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

بررسي رفتار فرونشست زمين در مناطق مستعد فروچاله با استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, امير شمشكي, محمدجواد ولدان زوج, جلال اميني, محمدجواد ولدان زوج
Yasser Maghsoudi Mehrani, Amir Shemshaki, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : مهدي خوش لهجه آذر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

تخمين زيست توده جنگلي با استفاده از تداخل سنجي پلاريمتري و بهينه سازي تابع ساختار

نام اساتید: حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي, هومن لطيفي, جلال اميني, پرويز ضياييان, محمدسعدي مسگري سقزلو, هومن لطيفي
Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi, Hooman Latifi, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Hooman Latifi
نام دانشجو : سيده سميرا حسيني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

پايش فنولوژي يك محصول كشاورزي با استفاده از داده هاي سري زماني پلاريمتريك سار

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, مريم صالحي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي حسنلو, محمدجواد ولدان زوج
Yasser Maghsoudi Mehrani, Maryam Salehi, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : الهه چراغي ارمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

بهبود الگوريتم تداخل سنجي پراكنشگر دائمي با استفاده از داده هاي پلاريمتري دوگانه جهت پايش پديده فرونشست در تهران

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, دنيل پرسين, محمدجواد ولدان زوج, محمد شريفي كيا, محمدجواد ولدان زوج
Yasser Maghsoudi Mehrani, Daniel Perrisin, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سعيد آزادنژاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

توسعه الگوريتم براي تعديل اثر عدم همبستگي زماني در استخراج ارتفاع درختان جنگل با استفاده از مدل RVOG

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, محمد شريفي كيا, جلال اميني, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, , , Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : طيبه مناقبي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

آناليز سري زماني تداخل سنجي راداري مبتني بر پراكنشگرهاي دائمي با استفاده از داده هاي ENVISAT ASAR و Sentinel-1 جهت پايش پديده فرونشست در منطقه شهري تهران

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي حسنلو, دنيل پرسين, محمدجواد ولدان زوج
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej, , Daniel Perrisin, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : فاطمه فروغ نيا

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

بررسي تاثير گراف تصاوير بر روي برآورد پارامترهاي تداخل سنجي راداري مبتني بر پراكنشگرهاي همدوس

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, دنيل پرسين, محمدجواد ولدان زوج, پرويز ضياييان, محمدجواد ولدان زوج
Yasser Maghsoudi Mehrani, Daniel Perrisin, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : صادق نعمتي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

استفاده از آناليز زيرمنظر تصاوير رادار با روزنه مجازي به منظور شناسايي اهداف پايدار

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, مريم صالحي, محمدجواد ولدان زوج, پرويز ضياييان, محمدجواد ولدان زوج
Yasser Maghsoudi Mehrani, Maryam Salehi, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سعيد مهدي زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

بررسي اثر حذف زاويه دوران در شناسايي ساختمان با استفاده از تصاوير پلاريمتريك SAR

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, محمد شريفي كيا, محمدجواد ولدان زوج
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : نيلوفر حقيقت گو

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

استفاده از امضاي پلاريمتريك اهداف در تجزيه تصاوير تمام پلاريمتريك SAR

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمد شريفي كيا, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سعيد طالقاني دوزدوزان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

آشكار سازي اهداف در تصاوير پلاريمتريك SAR و بررسي امكان تلفيق با تصاوير ابرطيفي به منظور بهبود دقت آشكارسازي

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمد شريفي كيا, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : رضا بردباري شرامين

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

استفاده از ويژگيهاي حاصل از تجزيه تصاوير تداخل سنجي پلاريمتريك SAR در باندهايP وL به منظور تخمين زيست توده

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمد شريفي كيا, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : سجاد عيني زيناب

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

بهبود دقت آشكارسازي اهداف معدني در تصوير hyperion با استفاده از تصوير hymap

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, مهدي مختارزاده, مهدي حسنلو, مهدي مختارزاده, سحر دهنوي
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh, Sahar Dehnavi
نام دانشجو : سياوش رحماني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

مدلسازي انتقال تابش در سطح برگ به منظور برآورد غلظت كلروفيل با مشاهدات طيفي بهينه

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, مهدي مختارزاده, مهدي حسنلو, مهدي فرنقي
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : بهنام سلمان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

آناليز و ارزيابي پارامترهاي مستخرج از تصاوير پلاريمتريك SAR در زاويه فرودهاي مختلف در مناطق جنگلي

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, سيدمحمد توكلي صبور, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej, Seyedmohamad Tavakoli sabor, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : ميلاد مجيدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

بررسي و ارزيابي مكانيزم هاي پراكنش اهداف زميني در همدوسي هاي بهبود يافته با استفاده از تصاوير پلاريمتريك

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, سيدمحمد توكلي صبور, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي, مريم دهقاني
Yasser Maghsoudi Mehrani, Seyedmohamad Tavakoli sabor, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi, MARYAM Dehghani
نام دانشجو : سجاد ساجدي زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

بررسي و تحليل تاثير برخي از عوامل محيطي روي بازپراكنش راداري در مناطق جنگلي و در پلاريزيشن هاي مختلف

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, مريم دهقاني, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : ساحل مهدوي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

آشكارسازي اهداف معدني عمده با بكارگيري تصاوير ابر طيفي( منطقه مطالعاتي: مشهد)

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, برات مجردي, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : سحر دهنوي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

اكتشاف چشمه هاي نفتي(هيدروكربني) با استفاده از روشهاي آشكارسازي هدف در تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, برات مجردي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : سيدعلي سيدين

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

بررسي و ارزيابي تاثير تصاوير پلاريمتريك رادار با زاويه فرودهاي مختلف جهت طبقه بندي در مناطق جنگلي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, پرويز ضياييان, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي
Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi
نام دانشجو : كيوان رنجبر

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳

طبقه بندي تصاوير پلاريمتري SAR با استفاده از ميدانهاي تصادفي ماركوف

نام اساتید: علي اكبر آبكار, ياسر مقصودي مهراني, بابك منصوري, محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Aliakbar Abkar, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : اكبر درگاهي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳

تعيين پارامترهاي بهينه در تصاوير پلاريمتري SAR به منظور بهبود طبقه بندي پوشش زميني

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, بابك منصوري, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : مريم صالحي فراهاني

تاریخ:

ارتقاي داده هاي چگالي شار خورشيدي با اصلاح اثر ابر با استفاده از استريوگرافي تصاوير METEOSAT

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سحر دهنوي

تاریخ:

متراكم سازي ابرنقاط حاصل از تكنيك پراكنش گرهاي دائمي تداخل سنجي راداري در مناطق شهري با استفاده از شبكه هاي عصبي يادگيري عميق

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني
Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : سجاد ساجدي زاده

تاریخ:

Interferometric SAR time-series analysis of Sentinel-1 data for land subsidence estimation in Tehran

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني
Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : سهيل رجبي بانياني

تاریخ:

پايش زماني مكاني محصول گندم به منظور كوددهي بهينه با استفاده از سنجش از دور

نام اساتید: هومن لطيفي, ياسر مقصودي مهراني, علي اكبر آبكار
Hooman Latifi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : محمد رخ افروز

تاریخ:

آناليز سريهاي زماني داده هاي تداخل سنجي راداري در برآورد تغيير شكل زمين در مقياس بزرگ

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : ناصر اميني

تاریخ:

تهيه نقشه سطح زير كشت محصولات كشاورزي از تصاوير چند زمانه راداري با استفاده از تكنيك هاي يادگيري عميق

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, مهدي مختارزاده
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : شايان سودبر

تاریخ:

پايش نحوه جابجائي زمين در مناطق لغزش با استفاده از آناليز سري زماني تداخل سنجي راداري

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي خوش لهجه آذر
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej, Mehdi Khoshlahjehazar
نام دانشجو : مهسا مظفري