سال: ۱۳۹۱

ترجمه استاندارد IEEE STD 693 (مجموعه الزامات مورد نياز براي طراحي لرزه اي تجهيزات فشار قوي پستهاي ان

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, وحيد اكرمي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۲۳۱

سال: ۱۳۹۰

طراحي لرزه‌اي پست‌هاي انتقال نيرو

نویسندگان: رضا كرمي محمدي, فرزاد نيكفر, وحيد اكرمي
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۱۹۴