از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده ي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي شبيه سازي تركيبي مجازي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ تا تاریخ :

موظف هيات علني جانباز دانشيار تا 24 درصد

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۱۲

رئيس اداره امور دانشجويان شاهد وايثار گردانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۱۲

عضويت در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۲/۲۲

معاون اداري مالي دانشكده عمران