سال: ۱۳۹۸

بررسي اثرات مخرب زلزله بر روي ترانس هاي فيكس شده و ارايه راهكار مناسب

همکاران: رضا كرمي محمدي

Reza Karami Mohammadi

سال: ۱۳۹۷

بررسي اثرات مخرب زلزله بر روي ترانس هاي قدرت فيكس شده و ارايه راهكار مناسب

همکاران: رضا كرمي محمدي

Reza Karami Mohammadi

سال: ۱۳۹۷

انجام خدمات مشاوره عمليات پايش سلامت پل منحني شهيد باكري تهران - رمپ A اتوبان كرج

همکاران: رضا كرمي محمدي

Reza Karami Mohammadi

سال: ۱۳۹۷

طراحي چارچوب كلي و معماري سامانه جامع پايش سلامت و مديريت نگهداري در سازه هاي نيروگاهي

همکاران: رضا كرمي محمدي

Reza Karami Mohammadi

سال: ۱۳۹۵

اصلاح رفتار ميراگر تاداس در تغييرشكلهاي بسيار بزرگ

TADAS Dampers in Very Large Deformations

همکاران: رضا كرمي محمدي

Reza Karami Mohammadi

سال: ۱۳۹۵

انجام خدمات طراحي، مشاوره، تهيه مواد، ساخت، نصب و صحه گذاري جهت بهسازي و كاهش ارتعاشات پل ورودي شمالي سالن بدنه و مونتاژ 2 سايپا

همکاران: رضا كرمي محمدي

Reza Karami Mohammadi

سال: ۱۳۹۵

شناسايي مشخصات ديناميكي و پايش سلامت دكل هاي انتقال نيرو

همکاران: رضا كرمي محمدي

Reza Karami Mohammadi

سال: ۱۳۹۴

شناسايي سيستم هاي چند درجه آزادي تحت ارتعاش محيطي ناايستا

همکاران: رضا كرمي محمدي

Reza Karami Mohammadi

سال: ۱۳۹۴

شناسايي مشخصات ديناميكي و پايش سلامت دكلهاي انتقال نيرو

Identification of Structural Dynamic Characteristics and Health Monitoring of Power Transmission Towers

همکاران: رضا كرمي محمدي

Reza Karami Mohammadi

سال: ۱۳۹۳

شناسايي مفصل پلاستيك در تير ساده تحت اثر زلزله با محاسبه دياگرام انحنا

همکاران: رضا كرمي محمدي

Reza Karami Mohammadi

سال: ۱۳۹۲

بررسي تغيير رفتار لرزه اي تجهيزات پستهاي فشار قوي در اثر اتصال به تجهيزات مجاور

An Investigation on Seismic Behavior of Three Interconnected Substation Equipment

همکاران: رضا كرمي محمدي

Reza Karami Mohammadi