محل برگزاری: دانشکده مهندسی برق /

تاریخ: ۱۴۰۱

معاون فرهنگی دانشکده