محل برگزاری: / Shiraz-Iran

تاریخ: ۲۰۱۹

Conference Papers

Design Considerations of Multi-Turn Wound-Rotor Resolvers

نویسندگان:

S Hajmohammadi, R Alipour-Sarabi, Z Nasiri-Gheidari, F Tootoonchian

عنوان همایش:

10th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC)

محل برگزاری: / Shiraz-Iran

تاریخ: ۲۰۱۹

Conference Papers

Selection of Excitation Signal Waveform for Improved Performance of Wound-Rotor Resolver

نویسندگان:

A Farhadi-Beiranvand, R Alipour-Sarabi, Z Nasiri-Gheidari, F Tootoonchian

عنوان همایش:

10th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC)

محل برگزاری: / Yazd, Iran

تاریخ: ۲۰۱۹

Conference Papers

Design and Simulation of New Soft-switched Three-Port Half Bridge Converter with Extended ZVS Range

نویسندگان:

Ramin Alipour-Sarabi, Mohammad Jahani, Hashem Oraee

عنوان همایش:

27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: / Mashhad-Iran

تاریخ: ۲۰۱۸

Conference Papers

Linearized Resolver

نویسندگان:

R Alipour-Sarabi, Z Nasiri-Gheidari, F Tootoonchian, A Oraee, F Zare

عنوان همایش:

26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

Design and Simulation of New Soft-switched Three-Port Half Bridge Converter with Extended ZVS Range

نویسندگان: رامين عليپور سرابي, Mohammad Jahani, Hashem Oraee

Ramin Alipoursarabi, Mohammad Jahani, Hashem Oraee

عنوان همایش: بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران

27th Iranian Conference on Electrical Engineering(ICEE2019)