تاریخ:

بررسي انواع ترانسفورماتور گردان و ارائه يك روند طراحي براي كاربردهاي فركانس كم و فركانس بالا به صورت مجزا

نام اساتید: رامين عليپور سرابي
Ramin Alipoursarabi
نام دانشجو : محمدحسين بوربورعظيمي اول