ماشین‌های الکتریکی 1

مقطع: کارشناسی

ماشین‌های الکتریکی 2

مقطع: کارشناسی

تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی

مقطع: تحصیلات تکمیلی

مدل‌سازی و تحلیل عددی ماشین‌های الکتریکی

مقطع: تحصیلات تکمیلی