محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

مدل سازي رفتار نانوكامپوزيت هاي پليمري با استفاده از اجزاي محدود و ميكرومكانيك

نویسندگان: مجيد كريمي مرقي, رحمت الله قاجار, عباس منتظري هدش

Majid Karimi Maraghi, Rahmatollah Ghajar, Abbas Montazeri hedesh

عنوان همایش: بيست و پنجمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

25th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

بررسي اثر ميدانهاي كمكي جابجايي، تنش و كرنش بر ضرايب شدت تنش مواد تابعي

نویسندگان: صفا پيمان, رحمت الله قاجار

, Rahmatollah Ghajar

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

14th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۲

استخراج تابع وزن دوبعدي ترك هاي زيرسطحي بيضوي تحت بارگذاري كششي

نویسندگان: جواد عليزاده كاكلر, رحمت الله قاجار, عليرضا شجري

, Rahmatollah Ghajar, Ali Reza Shajari

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك

22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۲

تحليل ترموالاستيسيته كوپله ديناميكي استوانه جدار ضخيم ويسكوالاستيك

نویسندگان: رحمت الله قاجار, عليرضا شجري

Rahmatollah Ghajar, Ali Reza Shajari

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك

22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

استخراج تابع وزن دوبعدي مود II ترك هاي زيرسطحي بيضوي ناشي از كوپلينگ با مود كششي

نویسندگان: رحمت الله قاجار, جواد عليزاده كاكلر

Rahmatollah Ghajar,

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

13th Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

بررسي تجربي رشد آسيب در ضربه كم سرعت تكراري بر روي سازه گلار

نویسندگان: مهدي يارمحمد توسكي, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي

Mahdi Yarmohammadtooski, Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

13th Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

Experimental analysis of tool drop with repeated impact on glar plate

نویسندگان: مهدي يارمحمد توسكي, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي

Mahdi Yarmohammadtooski, Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

تحليل ضربه كم سرعت ورق كامپوزيتي تقويت شده با آلياژ حافظه دار تحت پيش بار دوبعدي

نویسندگان: محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, سيد حسين حسيني

Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Seyedhossein Hosseini

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

3rd International Conference on Acoustics and Vibration ISAV2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

اثر آلياژ حافظه دار بر پاسخ ضربه كم سرعت خارج از مركز ورق كامپوزيتي

نویسندگان: محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, سيد حسين حسيني

Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Seyedhossein Hosseini

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

3rd International Conference on Acoustics and Vibration ISAV2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۹

تحليل اجزا محدود سه بعدي ضربه كم سرعت خارج از مركز ورق ساندويچي با رويه هاي كامپوزيتي

نویسندگان: سيد حسين حسيني, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار

Seyedhossein Hosseini, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

تحليل عددي الاستيسيته ضربه كم سرعت ورق ساندويچي با رويه هاي كامپوزيتي تحت پيش بار دوبعدي

نویسندگان: سيد حسين حسيني, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار

Seyedhossein Hosseini, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۴

شبيه سازي پديده آسيب ناشي از ضربه در مواد الاستيك و ويسكوالاستيك

نویسندگان: سيدمحمدنويد قريشي, سيدمجيد پورحسيني, رحمت الله قاجار

Syed mohammad navid Ghoreishi, Seyed majid Pourhosseini, Rahmatollah Ghajar

عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم و مهندسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۳

تعيين ضريب شدت تنش ترك هاي سطحي در استوانه جدار ضخيم تحت فشار با گراديان محوري

نویسندگان: حامد سعيدي گوگرچيني, رحمت الله قاجار, زهره سروي

, Rahmatollah Ghajar, Zohreh Sarvi

عنوان همایش: كنفرانس مكانيك