مشخصات فردی

نام: رحمت الله

نام خانوادگی: قاجار


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ghajar@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RahmatollahGhajar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

گرایش: طراحی جامدات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک