بررسي نرخ سايش در قطعات پايه آهني پوشش داده شده با برنز

نام اساتید: رحمت الله قاجار, حميد خرسند
Rahmatollah Ghajar, Hamid Khorsand
نام دانشجو : سيده متين موسوي

بررسي رفتار سايشي ديسك هاي متخلخل فولادي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, حميد خرسند
Rahmatollah Ghajar, Hamid Khorsand
نام دانشجو : ميلاد سمايي

مقاومت سايش چدنهاي مصرفي در قطعات خودرو

نام اساتید: رحمت الله قاجار, حميد خرسند
Rahmatollah Ghajar, Hamid Khorsand
نام دانشجو : مهدي هاشمي

تاثير ضخامت يونوليت روي آسيب ضربه با سرعت كم روي صفحات كامپوزيتي

نام اساتید: رحمت الله قاجار
Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : محمد زماني

تمركز تنش حول يك سوراخ دايروي در صفحه نيمه نا محدود تحت بار تماسي

نام اساتید: رحمت الله قاجار
Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : مهدي مددي

تاثير كاهش قطر ناشي از تراش چرخ بر سرعت بحراني واگن مسافربري

نام اساتید: رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري, سيدحسين ساداتي
Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : هاني جاودان

محاسبه تنش پسماند در استوانه جدار ضخيم اتوفرتاژ با استفاده از روش خواص متغيير و اجزاء محدود

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سهيل نخودچي, كيوان نارويي
Rahmatollah Ghajar, Soheil Nakhodchi, Keivan Narooei
نام دانشجو : فريناز جيران پورخامنه

مطالعه اثر رينگ تقويت روي كلگي مخروطي به روش المان محدود

نام اساتید: رحمت الله قاجار, سهيل نخودچي
Rahmatollah Ghajar, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : اشكان صحبت لو

محاسبه ضريب شدت تنش در صفحه حاوي سوراخ ترك دار به روش عددي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, مسعود عسگري
Rahmatollah Ghajar, Masoud Asgari
نام دانشجو : ساناز آقائي

تحليل ترموالاستيك استوانه جدار ضخيم ويسكوالاستيك با طول محدود

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : سيدآريا حسيني

بررسي شكل مودها و فركانس هاي ورق مستطيلي با استفاده از روش اجزاي محدود گسترش يافته

نام اساتید: رحمت الله قاجار, علي نجفي اردكاني
Rahmatollah Ghajar, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : اصلان رستم پوره

محاسبه ضرائب شدت تنش ترك نشات گرفته از سوراخ دايروي در صفحه ي ارتوتروپيك به روش عددي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, مسعود عسگري
Rahmatollah Ghajar, Masoud Asgari
نام دانشجو : امير قرباني

طراحي و ساخت آسياب مواد غذايي خشك

نام اساتید: رحمت الله قاجار, محمد راوندي
Rahmatollah Ghajar, Mohammad Ravandi
نام دانشجو : مهدي حيدري