از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا تاریخ :

عضويت درشوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه سنجش از دور وGIS ايران

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ تا تاریخ :

مدير گروه سيستم اطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه GIS,LIS

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ تا تاریخ :

مدير قطب فناوري و اطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

عضويت در شوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه كاربرد GIS ,RS