مروري بر كاداستر جامع بر مبناي GIS و اجراي يك نمونه مروري ساده

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi
نام دانشجو : نيلوفر محمدي معاضد

مطالعه و مرور اركان زير ساخت داده مكاني (SDI) و بررسي وضعيت آن در ايران

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi
نام دانشجو : سعيد مسعودي

مرور مفاهيم كاداستر مالي و توسعه يك نمونه ساده آن در محيط GIS

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi
نام دانشجو : سيده پريسا شيخ احمدي

ارائه پيشنهاداتي براي توسعه زير ساخت داده مكاني (SDI) در ايران

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi
نام دانشجو : فرشاد كريميان

حل مسئله مسيريابي خودرو (VRP) با الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi
نام دانشجو : آلان شبرندي