مشخصات فردی

نام: محمدسعدی

نام خانوادگی: مسگری سقزلو


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mesgari@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadSadiMesgariSaghezloo


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: سیستم اطلاعات جغرافیایی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری