سال: ۱۳۹۶

ارائ مدل عامل مبنا براي كنترل هوشمند چراغهاي راهنمايي و مسيريابي پويا

نویسندگان: محمد آخوندي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا ملك, Omid Asghari Sijani
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

ارائه ي يك روش خوشه بندي سري هاي زماني بر مبناي الگوريتم تكاملي ديفرانسيلي و تبديل كسينوسي گسسته

نویسندگان: زاهده ايزكيان, يزدان عامريان, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۹۹
تا صفحه: ۲۰۹

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

Spatial and temporal monthly precipitation forecasting using wavelet transform and neural networks Qara-Qum catchment Iran

نویسندگان: محمد عرب اميري, يزدان عامريان, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: Arabian Journal of Geosciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: استراليا / Australia

Developing a methodology for modelling land use change in space and time

نویسندگان: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, Mohammad Ali Sharifi, پرستو پيله فروش ها قزويني
عنوان مجله: Journal of Spatial Science
از صفحه: ۲۶۱
تا صفحه: ۲۸۰

سال: ۱۳۹۵

طراحي و پياده سازي يك سيستم يكپارچه مدل سازي تغيير كاربري اراضي شهري

نویسندگان: مريم حسيني, محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, مهدي حيدري
عنوان مجله: نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي
از صفحه: ۶۹
تا صفحه: ۹۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

Spatial variability analysis of precipitation in northwest Iran

نویسندگان: محمد عرب اميري, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: Arabian Journal of Geosciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Using an Evolutionary Algorithm in Multiobjective Geographic Analysis for Land Use Allocation and Decision Supporting

نویسندگان: زهره معصومي, جمشيد ملكي, محمدسعدي مسگري سقزلو, علي منصوريان
عنوان مجله: GEOGRAPHICAL ANALYSIS
از صفحه: ۵۸
تا صفحه: ۸۳

سال: ۱۳۹۴

مقايسه كارايي اگوريتم هاي فرا ابتكاري ژنتيك و انبوه ذرات براي تخصيص بهينه آب به زمين هاي كشاورزي در شرايط محدوديت آب

نویسندگان: بهرام سعيديان, محمدسعدي مسگري سقزلو, مصطفي قدوسي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۴

مدل سازي تصميم گيري گروه هاي كشاورزي دشت سگزي براي تعيين نوع كشت براساس مدل رگرسيون لجستيك چندمتغيره

نویسندگان: محمدسعدي مسگري سقزلو, فرشاد امير اصلاني , محمد كاظم علوي پناه, مرضيه عسگري
عنوان مجله: پژوهش هاي جغرافياي انساني
از صفحه: ۱۴۱
تا صفحه: ۱۵۶

سال: ۱۳۹۴

ارائه روشي مبتني بر برنامه نويسي ژنتيكي و تحليل حساسيت به منظور بهبود مدلسازي هاي مكاني در محيط GIS (مطالعه موردي تهيه نقشه پتانسيل معدني)

نویسندگان: محمد اصلاني, محمدسعدي مسگري سقزلو, حميد مطيعيان
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۳

سال: ۱۳۹۴

مدلسازي مكاني تغيير كاربري هاي شهري با استفاده از الگوريتم NSGA-II و خوشه بندي جواب هاي بده بستان در طرح هاي سيال شهري

نویسندگان: زهره معصومي, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۳۹
تا صفحه: ۱۵۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Performance Comparison between the Multi-Colony and Multi-Pheromone ACO Algorithms for Solving the Multi-objective Routing Problem in a Public Transportation Network

نویسندگان: حامد فاروقي, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: JOURNAL OF NAVIGATION
از صفحه: ۱۹۷
تا صفحه: ۲۱۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Automated clustering of trajectory data using a particle swarm optimization

نویسندگان: زاهده ايزكيان, محمدسعدي مسگري سقزلو, Ajith Abraham
عنوان مجله: COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS
از صفحه: ۵۵
تا صفحه: ۶۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

Fuzzy clustering of time series data A particle swarm optimization approach

نویسندگان: زاهده ايزكيان, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
از صفحه: ۳۹
تا صفحه: ۴۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Evaluation and comparison of Genetic Algorithm and Bees Algorithm for location allocation of earthquake relief centers

نویسندگان: بهرام سعيديان, محمدسعدي مسگري سقزلو, مصطفي قدوسي
عنوان مجله: International Journal of Disaster Risk Reduction
از صفحه: ۹۴
تا صفحه: ۱۰۷

سال: ۱۳۹۴

يافتن كوتاه ترين مسير فازي با تلفيق داده هاي گذشته و لحظه اي ترافيك

نویسندگان: احيد نعيمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, حميد مطيعيان
عنوان مجله: مهندسي عمران اميركبير
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۴

مسيريابي مكان هاي توريستي شهر، با استفاده از الگوريتم زنبور

نویسندگان: هوشمند مرادويسي, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۶۵

سال: ۱۳۹۳

مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه و GIS (مطالعه موردي شهر تهران

نویسندگان: محمد عرب اميري, مهرداد رفيع پورگتابي, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: آمايش محيط
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۳

توسع خودكاره هاي سلولي برمبناي نظري فازي براي مدل سازي توسع شهري

نویسندگان: محمدرضا ملك, نازنين عبدالقادري بوكاني, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: استراليا / Australia

Application of a fuzzy inference system to mapping prospectivity for the Chahfiroozeh copper deposit Kerman Iran

نویسندگان: ساناز علائي مقدم, محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: Journal of Spatial Science
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۳

مدل سازي فرايند تهيه نقشه پتانسيل معدني با استفاده از سيستم استنتاجگر فازي (منطقه مورد مطالعه كانسار مس چاه فيروزه)

نویسندگان: ساناز علائي مقدم, محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, نادر صاحب الزماني
عنوان مجله: علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۶۶

سال: ۱۳۹۲

مدل سازي اكتشاف ذخاير مس پورفيري با استفاده از سيستم هاي استنتاج گر و روابط فازي

نویسندگان: ساناز علائي مقدم, محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۲

توسعه يك سيستم توصيه گر مكانمند تحت وب براي خريد و فروش املاك با قابليت قيمت گذاري زمانمند

نویسندگان: زهرا اكبري, محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۲

ارزيابي و مقايسه عملكرد دو الگوريتم اجتماع ذرات گسسته ابداعي و زنبورها در بهينه سازي تخصيص مكان هاي اسكان موقت پس از زلزله

نویسندگان: گلبرگ كامروز خدايار, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۱

بهينه سازي مسير تردد سرويسهاي حمل و نقل يك شركت، با استفاده از خوشه بندي و الگوريتم ژنتيك

نویسندگان: حميد مطيعيان, محمدسعدي مسگري سقزلو, احيد نعيمي
عنوان مجله: مهندسي حمل و نقل
از صفحه: ۳۶۵
تا صفحه: ۳۷۸

سال: ۱۳۹۱

بررسي مدل رگرسيون لوجستيك در تخريب جنگل ها با استفاده از سنجش از دور در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي جنگل هاي ارسباران)

نویسندگان: ابوالفضل رنجبر, محمدسعدي مسگري سقزلو
عنوان مجله: جغرافيا و برنامه ريزي
از صفحه: ۱۵۵
تا صفحه: ۱۷۱

سال: ۱۳۸۹

استفاده از منطق فازي در محيط GIS بمنظور مكانيابي نيروگاه هاي گازي

نویسندگان: سارا بهشتي فر, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدجواد ولدان زوج, محمد كريمي
عنوان مجله: مهندسي عمران و نقشه برداري
از صفحه: ۵۸۳
تا صفحه: ۵۹۵